بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‎یابی پژوهشگران فناوری نانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

 
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پژوهشگران فناوری نانو می‎باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و داده‎ها، از طریق پرسش‎نامه‎ای گردآوری شد که روایایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر افراد صاحب‎نظر و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرانباخ با نرافزار spss (914/0α=) تأیید شد. جامعه مورد مطالعه شامل 1225 نفر از پژوهشگران در سطح کشور می‎باشند؛ که از میان آنها 291 نفر از طریق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه‎ای انتخاب شدند. از مجموع پرسش‎نامه‎های توزیع شده (500 عدد)، 243 پرسش‎نامه معادل 84 درصد جامعه نمونه برگشت داده شد. برای تحلیل آماری از نرم افزار SPSS و نرم افزار اکسل استفاده شد. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که در بین منابع رسمی اطلاعات، 7/69 درصد پژوهشگران از مقالات بسیار زیاد، و 8/58 درصد آنها از مجلات الکترونیکی بسیار زیاد و از کتابشناسی‎ها کم استفاده می‎کنند. شکل مطلوب اطلاعات پژوهشگران منابع الکترونیکی می‎باشد. انگیزه آنها در استفاده از اطلاعات انجام طرح‎های تحقیقاتی و به‎روز کردن اطلاعات تخصصی می‎باشد. زبان منابع مورد نیاز آنها انگلیسی می‎باشد. برای به‎دست آوردن اطلاعات علمی بیشتر به مراکز دانشگاهی مراجعه می‎کنند. از مهم‎ترین موانع دستیابی به منابع از نظر پژوهشگران فناوری نانو عدم اشتراک منابع توسط مراکز مربوطه و مناسب نبودن سرویس‎دهی اینترنتی می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Nanotechnology Researchers’ Information Needs and Information Retrieval Behavior

نویسندگان [English]

 • Sahar Mehraban jovini 1
 • Tahereh Hasoomi 2
 • Abolghasem Koochaki 1
چکیده [English]

 
Abstract                                      
The purpose of this project is to study the nanotechnology researchers’ information needs and information retrieval behavior. Its Methodology is questionnaire survey. Research instrument was a researcher-made questionnaire whose reliability was calculated through Cronbach α (α= 0,914) and whose content validity was analyzed and approved through expert opinions.1225 researchers in nanotechnology are included as the research population out of whom 291 researchers, based on Krejcie and Morgan table, were selected using cluster random sampling method. Out of distributed questionnaires (500), 243 of them (84% of the sample) were returned completed. Statistical analyses were carried out in SPSS and Excel environments. The results of research indicate that, 69.7 % researchers mainly use articles, 58.8 % of them e-journals, and a few of them use bibliographies as formal sources. Their ideal type of resource is e-resources. Their motives to use information are mainly conducting research projects and updating their field-related information. Academic centers are where they usually refer to address their information needs. The major problems to access information are inappropriate internet services and lack of access to certain data bases due to subscription issues

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Information need
 • nanotechnology
 • information resources
 • information search
 • information retrieval
 • منابع فارسی

  • آذرنگ، ع. و عینی، ا. (1383). بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش. فصلنامه کتاب، 58، ص 148-168.
  • ادهمی، ا. (1382). مطالعه رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشگاه نیرو در استفاده از اینترنت. مجله کتابدار،ketabdar.org.
  • اسلامی، ع. (1386). بررسی رفتار اطلاعیابی دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی. مجله کتابداری، سال چهل و یکم، دفتر چهل و ششم، ص 133-154.
  • بابائی، م. (1386). نیازسنجی اطلاعات. ویرایش2/ علی حسین قاسمی، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
  • بشیری، ج. (1380). سنجش نیازهای اطلاعاتی محققان مراکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی. پایان‎نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‎رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
  •  بشیری، ج. (1387). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. فصلنامه کتاب، 73، ص 39-52.
  • معصومی، ف. (1371). بررسی نیازهای اطلاعاتی متخصصان علوم دارویی و ارائه الگوی مناسب جهت رفع نیاز آنان. پایان‌نامه فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • مکی زاده، ف. (1378). بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان دانشگاه شیراز. فصلنامه کتاب: شماره 40، ص: 56-68.
   • www.nano.ir

   

  منابع انگلیسی

  Bichteler, J., & Dederick, W. (1989). Information seeking behavior of Geoscientists. Special library, 80(3),     

  Francis, H. (2005). The information seeking behavior of social science faculty the University of the West Indies St. Augustine. Journal of Academic Librarianship, 31(1), 67-72.

  Line, M. (1971). Information needs of social science. in FID Proceeding, No. 500, UK:FID

  sangamesawaran, s. v. (1976). Assessment of information resources services and information needs in food and technology in India: a survey. Mysore: central food technological research institute.

  Wilson, T. D. (1979). Information uses in social services departments. in Henriksen, T. (Eds),Proceedings of the 3rd International Research Forum in Information Science,  Statens Bibliotekskole, Oslo

  Wilson, T. D. (1999). Models in information behavior research. Journal of Documentation, 55(3), 249-270. Retrieved from www.scopus.com

  Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. Journal of Documentation, 37(1).