ویژگی‌های مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 مدرس

چکیده

چکیده: در این تحقیق به ویژگی‌های مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از دیدگاه دانشجویان پرداخته شده و سؤال‌ اصلی تحقیق بدین شرح مطرح گردید کهویژگی‌های استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان رشته‌های هنر، فنی– مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت‌بدنی چیست؟ با تأکید بر اینکه ویژگی‌های مطلوب استادان به‎عنوان متغیر وابسته در سه حیطه آموزشی، رفتاری و اخلاقی عنوان گردید، هدف اصلی تحقیق به بررسی ویژگی‌های آموزشی، رفتاری و اخلاقی استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان رشته‌های هنر، فنی – مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت‌بدنی معطوف می‎باشد. جامعه‎ی آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تشکیل می‌دهند که در رشته‌های هنر، فنی– مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت‌بدنی مشغول به تحصیل می‌باشندکه از این تعداد، 120 نفر از دانشجویان رشته هنر، 120 نفر از دانشجویان رشته فنی– مهندسی، 120 نفر از دانشجویان علوم پایه، 120 نفر از دانشجویان تربیت‌بدنی و 120 نفر نیز از دانشجویان رشته علوم انسانی به‌عنوان نمونه تحقیق، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی منظم (سیستماتیک)[1] انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسش‎نامه پژوهشگر ساخته می‌باشد که ضریب اعتبار پرسش‎نامه 87/0= α بوده و با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‎دست آمده است. مدل‎های آماری t تک گروهی به‎منظور بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به ویژگی‌های استاد مطلوب و تحلیل واریانس یک‎طرفه که به‎منظور مقایسه دیدگاه دانشجویان رشته‌های هنر، فنی‎– مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و تربیت‌بدنی در زمینه ویژگی‌های استاد مطلوب است. در نهایت، بافته‎های تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان هنر، علوم پایه و تربیت‌بدنی، ویژگی‌های آموزشی و ویژگی‌های رفتاری از مهم‌ترین ویژگی‌های استادان مطلوب محسوب می‌شوند.
 1- Systematic

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Desirable Characteristics of the Professors as Perceived by Students in IAU

نویسندگان [English]

 • Firuz Kiomarsi 1
 • Kambiz Kamkari 1
 • Shohreh Shokrzadeh 2
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of the present research is to study the desirable characteristics of the professors as perceived by students in Islamic Azad University (IAU), Islamshar branch. The focus of study is mainly investigating the instructional, behavioral, and ethical characteristics of the professors as perceived by the students of art, engineering, humanities, basic sciences, and physical education. The population of the study included all the students in IAU, Islamshahr branch in the above fields. Out of them 600 students were selected (120 from each of the above fields) using systematic random sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire reliability index of 0.87. The results of one-sample t test and ANOVA indicate that instructional and behavioral characteristics are the major characteristics of professors as perceived by students of art, basic sciences, and physical education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Academic pressures
 • academic motivation
 •  

  منابع فارسی

  • آخوند، ع. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت مدیران از نظر معلمان و کارکنان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر پیشوا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
  • دلاور، ع. (1386). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
  • دیوانگاهی، م. (1382). تدریس اثربخش در آموزش عالی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس.
  • رهنما، ا. (1387).‌ انسان مطلوب از دیدگاه  اسلام. طرح پژوهش و تحقیق آموزش و پرورش.
  • شریعتمداری، ع. (1381). چگونگی ارتقای سطح علمی کشور. تهران: انتشارات فراشناختی.
  • شریعتمداری. ع. (1374). رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی. انتشارات سمت.
  • شعبانی، ح. (1382). مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس). تهران: انتشارات سمت.
  • عسگریان، م.(1383). مجله پژوهشهای تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران، شماره (2) تابستان، ص 81.
  • مهرمحمدی، م. (1379). بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری و تربیت معلم. تهران: انتشارات مدرسه.
  • ·      میلر، دبلیو؛ آرومیلر، ماری. (1380). راهنمای تدریس در دانشگاهها. ترجمه: ویدا میری. تهران: انتشارات سمت.
  • ·      ناعمی، ع. م. (1383). روان‌شناسی آموزش خواندن. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

   

  منابع انگلیسی

  Ciancialow, H. (2007). The comparative students of college in the teacher characteristics.  Journal of Psychology, 69, 32-33.

  Clarmin, B. (2008). Students’ opinion of master desirable characteristics. Journal of Social  Psychology, 71, 29.

  Cordinals, K. (2007). The master typical characteristic. The Journal of Psychoeducational, 33, 25.

  Frally, A. (2006). The survey manager aptitude about teacher characteristics. Journal of Psychology, 65, 23-24.

  Markes, A. (2006). Identifying master characteristic: The Journal of Psychology, 78, 22-24.

  Noddings, N. (1998). Philosophy of education. Boulder, CO: Westview Press.

  Richardson, K. (2008). The standpoint collegian aground master characteristics. The Journal of Curriculum, 26, 39-40.