محیط روان‏شناختی و مؤلفه‏های آن در دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی محیط روان‎شناختی و مؤلفه‎های آن در دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می‎دهند. با روش نمونه‎گیری تصادفی مرحله‎ای و طبقه‎بندی تعداد 540 نفر از مدیران واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و به ازای هر مدیر 3 نفر از کارکنان تحت سرپرستی آنها یعنی 1620 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسش‎نامه محقق‎ساخته محیط روان‎شناختی که بر روی کارکنان اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس یک‎طرفه است و آزمون پیگردی LSD نشان داد که: 1- بین محیط روان‎شناختی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنی‎دار وجود ندارد. 2- بین ابعاد پاداش، دوستی، پشتیبانی و استقلال از ابعاد محیط روان‎شناختی به تفکیک منطقه تفاوت معنی‎دار وجود دارد. 3- بین ابعاد تعارض، کنترل شغلی، روابط بین فردی، تعهد کاری، فشار کاری، اعتبار و احترام سازمانی از ابعاد محیط روان‎شناختی به تفکیک منطقه تفاوت معنی‎دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Environment and its Components in Islamic Azad University

نویسنده [English]

 • Fattah Nazem
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of the present research was to study the psychological environment and its components in Islamic Azad University (IAU). The population of the study included all the IAU managers in different branches. Stratified random sampling was used to select 540 managers and 3 employees under their supervision which amounted to 1620. A researcher-made questionnaire about psychological environment was administered to collect data from managers and their employees. One-way ANOVA and LSD follow-up test indicated that: 1) There are not significant differences between the psychological environment indices of the IAU branches in different districts. 2) There are significant differences between the components of reward, friendship, support, and autonomy. 3) There are not significant differences between the components of conflict, job control, interpersonal relationships, job commitment, job stress, organizational respect and validation in different districts of IAU.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Psychological environment
 • Islamic Azad University
 • منابع فارسی

  • ·      درویشی، ع. (1384). وضعیت محیط اداری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی. طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
  • کوپر، ک. ا. (1373). فشارهای روانی و راههای شناخت مقابله. ترجمه: مهدی قراچه داغی، ناهید شریعت زاده. تهران: انتشارات رشد.
  • میرسپاسی، ن. (1365) . مدیریت منابع انسانی (نگرشی نظام‌گرا). چاپ چهارم. تهران: نشر مؤلف.
  • هومن، ح. ع. (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  منابع انگلیسی

  Chmiel, N. (2000). Work and organizational psychology: A European perspective. Oxford: Blackwell Publishers Inc.

  Darwish, A. Yousef. (1998). Satisfaction with job security as a predictor of organizational commitment and job performance in a multicultural environment International Journal of Manpower, 19(3), 184.

  Hackman, J. R., & Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance. 16, 250-279.

  Herzberg, F. (1987). One more time: How do you motivate employees [a reprint of original published in 1968]. Harvard Business Review, 65(5), 109-120.

  Hersey, P. & Blanchard, K. (1988). Management of organizational Behavior, PHI.

  Heywood, Sonia M., (2003). The relationship between perceived person-job fit and organizational commitment in an aviation services environment. Dissertation Abstract D. B. A. Nova Southeastern University.

  Litwin, G., H., & Stringer, R., A. (1986). Motivation and organizational climate. Harvard University.

  Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper and Row.

  Michael, P. & Leiter, C. M. (1988). The impact of interpersonal environment on burnout and organizational, Journal of organizational behavior, 9(3), 297,12.

  Misquita, V. C. (1998). Exploration of factors leading to organizational commitment of the subordinate in a unionized environment. Dissertation Abstract. Illinois Institute of Technology.

  O’Driscoll, M. P., Pierce, J. L., & Coghlan, A. (2006). The Psychology of ownership: Work environment structure, organizational commitment, and citizenship behaviors Group & organization management. 31(3), 388-417.

  Paoli, P. (1997). Second European survey on the work environment 1995. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

  Riggio, R. E. (2000). Introduction to industrial/organizational psychology. Glenview, Illinois: Scott, Forseman and Company.

  Rollinson, D. Broadfield, A., & Edwards, D.J. (1998). Organizational behavior and analysis. Harlow: Addison-Wesley.

  Schultz, Duane, P., & Schultz, S. E. (1990). Sychology and industrial & organizational Psychology. New York: Macmillan publication Co.

  Spector, P. (1997). Job satisfaction: Application assessment, causes & concequences. Thousands Oaks, CA: sage.

  Tamosaitis, W. L. (2006). The relationship between employee performance ratings and the three components of organizational commitment for technical personnel in a project environment. Dissertation Abstract. University of Alabama In Huritsville.

  Weatherford, S. W. Jr. (1982). Communication, job satisfaction, and organizational commitment in the hospital environment. Dissertation Abstract. University of Georgia.

  Wofford, J.C., Goodwin, V.L., & Premack, S. (1992). Meta-analysis of the antecedents of personal goal level and of antecedents and consequences of goal commitment. Journal of Management, 18(3), 595-615.