مقایسه‌ی یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دو زبانه با دانش‌آموزان یک زبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضوهیات علمی

چکیده


چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه دو زبانه و یک زبانه با یادگیری زبان انگلیسی در میان دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع راهنمایی با کنترل سه متغیر فردی(هوش)، خانوادگی وآموزشگاهی می پردازد. در این پژوهش200 دانش‌آموز پایه سوم مقطع راهنمایی(نیمی عرب زبان ونیمی فارسی زبان)از مدارس ناحیه چهار اهواز به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته،آزمون هوشی ریون وامتحان معلم ساخته پایانی برای متغیرهای کنترل و یادگیری زبان انگلیسی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین همبستگی ساده بین یادگیری زبان انگلیسی دانش آموز با تدریس شاگردمحور بدست آمده است.دراین پژوهش به جز متغیر های درسی محور و ترتیب تولد،بقیه متغیرها با یادگیری زبان انگلیسی رابطه داشته اند بخصوص متغیر دو زبانگی،تدریس شاگردمحور،موقعیت اقتصادی،فرهنگی خانواده،وضعیت مطلوب آموزشگاهی،تحصیلات معلم وهوش دانش آموز در معادله رگریسون مؤثر بوده اند.این متغیرها حدود 88 درصد واریانس یادگیری زبان انگلیسی را تبیین می کنند. با کنترل متغیرهای فردی،نمره زبان با دو زبانگی همبستگی معنی داری بدست آمد:( r = 47، 050/0α<). بدین ترتیب دو زبانگی بعد از کنترل برخی متغیرهای مربوط به دانش آموزان از قبیل هوش،خانواده،وضعیت، مدرسه معلم وتدریس شاگردمحور،می تواند 25درصد واریانس یادگیری زبان انگلیسی را تبیین کند که در سطح آلفای ( 05/0α<) معنی دار است.به طور کلی بعد از کنترل یا خنثی کردن متغیرهای خانوادگی،فردی وآموزشگاهی،دانش آموز دو زبانه ویک زبانه دریادگیری زبان انگلیسی با هم تفاوت معنی داری دارند.(یعنی دانش آموزان دو زبانه بیشتر از دانش آموزان یک زبانه،انگلیسی را یاد می گیرند)تحلیل کواریانس هم نتایج مشابهی نشان می دهد،که در بخش تبیین کاملاّ به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation the Relationship between Bilingualism and the Learning of English Language

نویسندگان [English]

  • Nasser yoosefi 1
  • Ahmad Sohrabi 1
  • Ozera Etemadi 2
  • Seyed Ahmad Ahmadi
چکیده [English]

Abstract:
This Study investigates the relationship between bilingualism and monolingualism  in English language learning among boy student of the third grade in junior  high schools.200 students  who were Farsi-Arab bilinguals were selected using cluster random sampling from schools in District 4 in Ahvaz . Data were collected using a researcher-made questionnaire, Ryan  Intelligence Test, teacher-made final exam.The results indicates that the highest degree of correlation was calculated between students’English language learning and learner-centered teaching method. Except   two variables of learning-centeredness and stidents’ sequence of birthdays, other variables show a correlation with  English language learning  especially  bilingualism learner-centered teaching, economic and cultural status of the family , appropriate condition of the institutes, teachers education, and students’ intelligence. These variable explain 88% of the variation in language learning . Controlling individual variables, a significant correlation is calculated between language learning score and bilingualism     (r = 47 , α <0/05),  Therefore, bilingualism  can explain %25 of the variation in language learning which is meaningful at (α <0/05).With  controlling individual, family, anf institution variables, a significant difference is observed between  bilingual and monolingual students in  learning  English language.ANCOVA has also indicates the same results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bilingualism
  • Monolingualism
  • individual variable
  • institution variable
  • family variable English language learning
  • Students
 
منا بع فارسی:

-الهام پور ،ح (1377).بررسی رابطه ی دوزبانگی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی ناحیه یک، اهواز مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه   شهیدچمران اهواز شماره 1و2.

-بابایی، ع، ا ، زارعی (1385). شناخت محور زبان گردانی در عملکرد نوشتاری فراگیران ایرانی زبان دوم. رساله ی کارشناسی ارشد دانشکده زبان خارجی دانشگاه اصفهان

-براهنی ،م ت (1371). پیامدهای شناختی دو زبانگی مقاله ارائه شده در سیمینار بررسی ابعاد دوزبانگی ،تهران .
-پناهی،غ(1384).بررسی روش نوین درارتقاء انتقال یادگیری از زبان مادری به موقعیت های مشابه یادگیری واژگان در زبان دوم.رساله ی کارشناسی ارشد، دانشکده زبان خارجی دانشگاه اصفهان .
- تامسون،ک،(1987).زبان، تفکر وشناخت،ترجمه شیروانلو(1374) ،تهران ،انتشارات توس.
تقی زاده، ص (1351). بررسی تأثیر دوزبانه بودن در هوش ،گزارش پژوهش دوره لیسانس گروه روانشناسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،دانشگاه تهران .
- جیمز فلال و پیتر اچ سالوسی(1987). زبان ومهارتهای زبانی ،ترجمه اخشینی علی(1369) ، چاپ اول انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
- دیناروند،ح،(1372). مقایسه عملکرد وافت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه ویک زبانه شهر شوش ،رساله ی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران.
- داگلاس براون ،اج(1991).اصول یادگیری وتدریس زبان ،ترجمه ضیاء حسینی ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی 1373.
- دنی ژیر ارگالیون(1995).زبانشناسی کاربسته و علم زبان آموزی ،ترجمه الله وردی نجف آبادی(1375)،نشرجهاد دانشگاهی .
- سمینار بررسی ابعاد دو زبانگی(1371). دبیرخانه شورای تحقیقات وزارت آموزش وپرورش ومجموعه مقالات ،تهران .
- ساعی م (1372).زبان آموزی ،انتشارات دانشگاه پیام نور.
- عارفی م (1375) ،مقایسه فهم خواندن فارسی کودکان دو زبانه ارومیه ترکی زبان یا ارمنی زبان،رساله ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه تهران،تهران.
-محمدزاده،(1365)، بررسی شاخص های روان شناختی در دو گروه فارسی زبان و زرتشتی زبان،رساله ی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه تهران،تهران.
- محی الدین، م،(1353) ترک زبان بودن والدین وتأثیر آن در یادگیری خواندن ونوشتن کودکان،رساله ی کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران .
- نجف آبادی الله وردی،(1374)یادگیری زبان و رشد واژگان ،نشر میترا ،تهران .
- نیلی پور، ر،(1371)ماهیت ومفاهیم اساسی دوزبانگی ،مقایسه ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی ،تهران تیرماه 1371.
- نیلی پور ،ر،(1377) ،توانایی دوزبانه شدن کودکان وبزرگسالان ،انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز،1358.
- نجاریان و مکوندی ،ب (1377) ،مروری بر پیامدهای دوزبانگی ،فصلنامه تعلیم وتربیت شماره 52 سال 1377.
- ویگو تسکی(1984).اندیشه و زبان، ترجمه قائم زاده(1369) ،نشر آفتاب ،تهران.
- وال برگ،جی،اف(1987).زبان و زبان شناسی ترجمه حمید سرهنگیان ،انتشارات دانشگاه تبریز.
- وثوقی،م (1376)،یادگیری دو زبانگی،انتشارات ویرایش،تهران
- یوحنایی،م ،داوری،محمدی(1383)یادگیری افعال روانشناختی در زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم/سوم توسط فارسی زبانان تک زبانه و عرب زبانان ایرانی دو زبانه رساله ی کارشناسی ارشد دانشکده زبان خارجی دانشگاه اصفهان.
 
منابع انگلیسی:
Arturo, E. Hernandez, P. (2007). Age of Acquisition: Its Neural and Computational  Mechanisms    Psychological Bulletin, Volume 133,                            Issue4, , Pages 638-650
Barbara, T.(2007).،International Journal of Educational Development, Volume 27, Issue 5, Pages 552-563.
Devin, G.(2008).Benefits of bilingualism:Evidence from Mormon missionaries, Economics of Education Review, Volume 27, Issue 2, April 2008, Pages 234- 242
Ehrman,M.(1996).Under Standing Second Language Lear ning difficult . Thous  and Oaks, CA:Sage .
Ellen, B.(2005). Catherine McBride-Chang, Gigi Luk Bilingualism, Language  Proficiency,and Learning to Read in Two Writing Systems Journal of   Educational Psychology, Volume 97, Issue 4, November 2005, Pages 580-590
Hashin ,R ,A  and  Sahil , S .A .(1994).Examining  Learners Language  Learning Strategies  . R ELC   Journal.
Kenndey,L .Park.N. Hae, S.(1994).Home Language As  a  predictor of Academic  Achievement: A comparative study of mexicand Asian-American , youth  Journal of research and development in Education VOL 27, 154-159.
Larsen,F .Freeman ,D .long ,M , H . (1997).An  introduction  to Second  Language  a  question  research . London:Longman.
Linda, M. (2002). Learning the Languages of Research: Transcending Illiteracy and  Indifference،Canadian Psychology, Volume 43,Issue3, August 2002, Pages 195-204.
Mangubhi,f .(1991).The Processing behaviors of adult  Second language learners and their  relationship to second  language  proficiency . Applied . Linguistics ,17,724-730 .
MKendra,D. Sun-Alperin,K.(2008). Min Wang Spanish-speaking children’s spelling errors with English vowel sounds that are represented by different  graphemes in English and Spanish words،Contemporary Educational  Psychology, In Press, Corrected Proof, Available online 12 February
Nayak,N. Hansen,N.Kruger,N. Mclaughlin,S.(1990). language learning Strategies in  monolingual and Multilingual adults. Language learning , 40, 221-244.
Norbert,A(2005). Francis Bilingual children's writing Journal of Linguistics and  Education, Volume 16, Issue 1, Spring 2005, Pages 74-92.
o’malley,J.M. and chamot .A.V.(1990).Learner strategies in second  language ac  quistition . New York: Cambridge university press.
Simones .J. A.(1976).the Bilingual child. Academic press. New York.
 Ulrike H,(2006) ,Bilingual and multilingual language processing
             Journal of Physiology-Paris, Volume 99, Issues 4-6, June 2006, Pages 355-  369
 velerz,J.(1994) Matching words to Concepts in Two Languages ;Atest of the Concept Mediation Mided of bilingual requersion . Memory and Cognition, vol   ,23  ,166-180. 
Weinrech ,U .(1953).Languages in Contact (7th end). Mouton the Hague: Paris.