رابطه ی کمرویی و پیشرفت تحصیلی در یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان پسرشرکت کننده در آموزشگاه های زبان کانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده: هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر کمرویی در پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانشجویان پسر شرکت کننده در مراکز آموزشی زبان کانون می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان پسر، شرکت کننده در آموزشگاه زبان کانون در شهرستان سیرجان می­باشد. از این جامعه، تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه کمرویی می باشد که از اعتبار و روایی کافی برخوردار است و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی توسط نمرات پایان ترم دانشجویان بررسی شد. نتایج نشان داد، جمعا" 40% دانشجویان شرکت کننده در مراکز آموزشی زبان، کمرو می­باشند، تحلیل داده­ها با استفاده از روش همبستگی نشان داد که بین نمره پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با کمرویی و علاقمندی به زبان انگلیسی رابطه معنا داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان دادکه می­توان از روی متغیر پیش بین نمره کمرویی (با 99 درصد اطمینان)، متغیر ملاک (پیشرفت تحصیلی در یادگیری زبان انگلیسی) را پیش بینی نمود. معادله رگرسیون به شرح زیر تنظیم می شود:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect shyness on academic achievement English language Student of university English language class

نویسندگان [English]

  • Marzieh gholami tooranposhti 1
  • Samad karimzadeh 2
چکیده [English]

Abstract
 The main purpose of this study is the effect of shyness on academic achievement for English language student of university in English language class.the population of this study was all boy students of university participated in English language class in Sirjan city. Out of The society, 50 person selected for sample. Measurement tools in this research were shyness questionnaire to encountered of reliability and validity, Academic achievement English language measurement by the scores that the students took at the end of term. The results showed 40% student of university participated in English language class were shy. Data analyse with correlation way showed there is significant relation between achievement score in English language and shyness and interested in English language The results of regression test showed that it’s possible to predict of predictor variable shyness score (with ninety nine confidence) criterion variable (academic achievement in English language) the model is as follows:
Academic achievement in English language=33.669+0.497  shyness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: shyness
  • Academic Achievement
  • English language
منابع فارسی
جهانگیری، ع. رهبر نیا، سد.تجلی، غ.(1382). اضطراب در یادگیری زبان و تاثیر آن بر کنش گوینده در زبان انگلیسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
حسینی سید، م. صالحی،م.(1386). بررسی رابطه بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان. فصلنامه پژوهش زبان های خارجی رتبه علمی - پژوهشی . شماره 41، پاییز
راحمی ،ج. قهرمانی قاجار، س.کارکیا، پ(1380) . بررسی عواطف دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان و پیشرفت تحصیلی در زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا
رضاخانی، س.(1386).بررسی انگیزه های درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. سال دوم شماره دوم شماره مسلسل6
رحیم پور،م.(1386). به کارگیری روش های فعالیت محور در آموزش زبان. فصلنامه پژوهش زبان های خارجی رتبه علمی - پژوهشی. شماره 41، پاییز
سموعی، ر.(1382). هنجاریابی آزمون کمرویی. موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا. تولید کننده آزمون های روانشناختی 
سلحشور،م.(1385).خجالت و کم رویی در کودکان. روزنامه شرق تهران. چهارشنبه. سی ام فروردین
مددلو، ق. محمودزاده، ا.رسولی، خ. شفیعی، ح.(1381). بررسی عوامل موثر در ضعف یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان آذربایجان غربی. سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی پژوهشکده تعلیم و تربیت ایران
 مهریار، ه. وثویی، ح. یزدانی مقدم، م.(1380). رابطه بین استراتژی های یادگیری و درونگرایی و برونگرایی و مهارت دانشجویان زبان آموز انگلیسی به عنوان زبان بیگانه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
 نادری، س.(1381). بررسی انگیزه های روانی در یادگیری زبان انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
هاشمی، ع.(1384). اوقات فراغت دانش آموزان. همایش “آشنایی با فعالیتهای کانونهای فرهنگی، تربیتی ساوجبلاغ”.
منابع انگلیسی
Allard, Emily R.Williams, Dale F.(2008). Listeners' Perceptions of Speech and Language Disorders. Journal of Communication Disorders, v41 n2 p108-123 Mar-Apr
Kondo-Brown, Kimi. (2006). Affective Variables and Japanese L2 Reading Ability. Reading in a Foreign Language, v18 n1 p55-71
Lewis, MarilynGravatt, Breon.(1999). The Importance of Talk to Learning: ESOL Students' Viewpoints. New Zealand .Journal of Adult Learning, v27 n1 p32-40
Lizgic, f.&Akyuz,G.&Dogan,O.&Kugu, N.(2004).Social phobia among university students and its relation to self-esteem and body image. canadlian journal of psychiatry, 49(9), 630-634
Mynard, JoAlmarzouqi, Iman .(2006). Investigating Peer Tutoring.ELT Journal, v60 n1 p13-22 Jan
Seikkula-Leino, Jaana.(2007). CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, v21 n4 p328-341
Smith, Richard.(2006). On Diffidence: The Moral Psychology of Self-Belief. Journal of Philosophy of Education, v40 n1 p51-62