بررسی سطح یادگیرنده بودن، بالندگی سازمانی و رابطه بین آنها در آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده :در این مقاله سطح یادگیرنده بودن، بالندگی سازمانی و رابطه بین آنها در آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا نظریه­های موجود در مورد سازمانهای یادگیرنده و بالندگی سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری این تحقیق، آن دسته از اعضای آموزشی و اداری آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان تبریز می باشد که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر هستند. تعداد اعضای جامعه آماری 2136 نفر است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 327 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای بررسی وضعیت سازمان مورد مطالعه از نظر رابطه بین ویژگی­های بالندگی سازمانی و سازمان­های یادگیرنده، از پرسشنامه سازمان های یادگیرنده طراحی شده توسط ویک و لئون، و پرسشنامه محقق ساخته بالندگی سازمانی استفاده شده است. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه­ها، اطلاعات لازم جمع­آوری و تلخیص گردیده است. ضمن بررسی نرمال بودن داده­ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی بین یادگیرنده بودن و بالندگی سازمانی بررسی شده است. به منظور تعمیم یافته­های نمونه به جامعه آماری از آزمون t زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز بین یادگیرنده بودن و بالندگی سازمانی، همبستگی مثبت وجود د ارد. در پایان، ضمن ارائه نتایج تحقیق، راهکار لازم جهت تقویت یادگیرنده بودن و بالندگی سازمانی ارائه گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Level of Learning Organization and Organizational Development and Their Relationship in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Houshang Taghizadeh
  • Ghaffar Tari
چکیده [English]

 
Abstract
 This paper  aims at studying  learning organization and organizational development and their relationship among ministry of education employees in Tabriz . The population included all educational and administrative staff employed in ministry of education in school district three of Tabriz who were BA holders  or higher. According  to Morgan’s table, 327 were selected as members of sample group. Wick and Leon’s Learning organization Questionnaire, and a researcher-made organizational  development questionnaire were administered. Pearson correlation coefficient  was applied to correlate learning organizations and organizational development. T-test was also used to make the result more generalizable. The findings show that there is a positive correlation between learning  organizations and organizational development educational and administrative staff employed in ministry of education in school district three of  Tabriz. The guidelines to enhance the index of learning  organization and organizational development are persented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: learning organization
  • features of learning organization
  • Organizational Development
  • features of organizational development
 
منابع فارسی
الوانی، م (1381)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ هفدهم.
برومند، ز (1375)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم.
 پور ایرج، م (1377)، بررسی عوامل مؤثر بررضایت بخشی مشتریان بانک بمنظور بهبود بالندگی سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 ترک زاده، ج (1385)، توسعه سازمانی دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 8(3)، 32- 49.
ترک زاده، ج و همکاران (1387ارزیابیوضعیت توسعه سازمانی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران، مجله آموزش عالی ایران، شماره 1(2)، 31- 50.
تقی زاده، ه ، تاری، غ (1386)، الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات حفیظ، چاپ اول.
تقی زاده، ه، تاری، غ (1386)، بررسی ویژگی­های سازمان­های یادگیرنده در یک سیستم تولیدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز:  فصلنامه علوم مدیریت، شماره 1، 31- 57.
تقی زاده، ه، تاری، غ، پرستاری، ح (1388)، تعیین اولویت اصول سازمان­های بالنده در آموزش و پرورش با استفاده از  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مطالعات آموزش و یادگیری، دانشگاه شیراز، شماره 1.
جاودانی، ح، م ح، پرداخت چی (1386)، بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 13(4)، 21- 44.
حسن خانی خضرلو، ع (1385)، تعیین میزان بالندگی سازمانی در بیمارستان استاد عالی‌نسب تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
ساسان گهر، پ (1378)، مقدمه­ای بر بهبود سازمان، مقاله چاپ شده در کتاب بهبود سازمانی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 سبحانی نژاد، م؛ شهائی، ب و یوزباشی، ع (1385)، سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش)، تهران: نشر یسطرون، چاپ اول.
 سنگه، پ (1385)، پنجمین فرمان: خلق سازمان فراگیر، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ ششم.
فرامرز قراملکی، ا (1380)، اخلاق حرفه ای، تهران: ناشر مولف، چاپ اول .
 فرنچ، و.(1384)، مدیریت و توسعه سازمانی، ترجمه علی اکبر افجه، انتشارات آن .
 فریدیان، ف (1378)، تحول سازمانی، تهران: انتشارات وثقی، چاپ اول .
 فقیهی، ا و م، رجب بیگی (1385)، بالندگی سازمانی، ارایه الگویی اثر بخش برای بنگاه های کشور، مدرس علوم انسانی، شماره 10(1)، 191- 212.
قدمگاهی، م و آهنچیان، م (1384)، بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد بر اساس ویژگی هایسازمان یادگیرنده (دیدگاه پیتر سنگه)، نوآوری های آموزشی، شماره 4(14)، 132-148.
کامینگز، ت، ج. و ک، اورلی(1375) ، توسعه سازمان و تحول، مترجم عباس محمدزاده، تهران: مرکز‌انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، جلد2و1.
طوسی، م (1380) ، بالندگی سازمانی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
مارکوارت، م (1385)، ایجاد سازمان یادگیرنده، ترجمه محمدرضا زالی، تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، چاپ اول.
محمدزاده، ع (1383)، توسعه سازمانی و سازمان­های آینده، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 41-42.
 
منابع انگلیسی
Argyris.C. & Schon.D.A. (1996), Organizational Learning II Reading. Mass Addison Wesley.
Barlow, Liz (2006), Talent development: the new imperative?, Development and Learning in Organizations, 20. (3). pp. 6 – 9.
Boonstra, J., J., (2004), Dynamics of Organizational Change and Learning. John Wiley & Sons, Ltd., ISBN 0-471-87737-9.
Bozionelos, Nikos (2001), Organizational downsizing and career development, Career Development International, 6. (2). pp. 87 – 92.
Burke, W. W. (1982), Organization development: Principles and practices. Glenview, IL: Scott, Foresman.
Church, A. H. (2000), The future of OD: Relevant or not?. Presentation to the Best Practices in Leading Change Conference, Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio.
Dodgson. M. Organizational Learning: A Review of Some Literatures. Organization Studies. 14.
Firesone.M. & Mcelroy.W. (2004). Learning Organization and Knowledge Management. The Leadership on the Learning Organization, 11, (2). PP.177-184.
French, W. L., & Bell, C. H., Jr. (1978), Organization development: Behavioral science interventions for organization improvement (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Garvin.D.A. (1993), Building a Learning Organization, Harvard Business Review. July-August. PP. 78-91.
Gephardt, M.A., Marsick, V.J. (1996). Learning organization come alive, Training and Development Journal, 50. (12).
Jamieson, D. W., Bach Kallick, D., & Kur, C. E. (1984), Organization development. In L. Nadler (Ed.), the handbook of human resource development (pp. 29.1–29.16). New York: Wiley.
Handy.Ch. (1990). The Age of Unreason .Harvard Business School Press.
Harvey, J. B. (1974), Organization development as a religious movement. Training and Development Journal, 28, 24–27.
Marqurdt, M. J. (1996), Building the Learning Organization, NcGraw-Hill, New York.
Mavin. Sh., Cavaleri., S.(2004), Viewing learning organizations through a social lens, The Learning Organization, 11. (3).PP.285-289.
Mumford, A. (1997). How managers can develop managers, England: Gower publishing, second edition.
Nyhan.B., Gessey.P., Tomassini.M. & Poell.R. (2004), European Perspectives on the Learning Organization, Journal of European Industrial Training .28.(1). PP.66-92.
Olivares, Orlando J. (2008), The formulation of a leadership development praxis: linking intentions to outcomes, Leadership & Organization Development Journal, 29. (6). pp. 530 – 543.
Ortenblad. A. (2004). The Learning Organization: Towards an Integrates model, The Learning Organization, 11. (2).PP.129-144.
Peddler, M. (1998). Action learning in practice. The Learning Organization Journal, 5. (4).
Philbin, A. and Mikush, S., (1999), A Framework for Organizational Development: The Why, What and How of OD Work, www.mrbf.org
Porras, J. I. & Robertson, P. J. (1992), Organizational development: Theory, practice and research, In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (2nd ed., Vol. 3, pp. 719–822), Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Schein, E. H. (1969), Process consultation. Reading, MA: Addison-Wesley.
Streeten, P. (1999), Components of a future development strategy: the importance of human development, Finance & Development, 36. (4). pp. 30-34.
Sun.y.t. Peter & Scott.L. (2003). Exploring the Divide Learning Organization and Learning Organization. The Learning Organization, 10. (4), PP.202-215.
Tsang. W.K. (1997), Organizational Learning and Learning Organization: A Dichotomy between Descriptive and Prescriptive Research. Human Relations, 50.(1). PP.73-890
Van der Sluis-den Dikken, Lidewey & Hoeksema Ludwig H. (2001), The palette of management development, Journal of Management Development, 20. (2). pp.168 – 179.
Waclawski, J. and Church, A.H. (2006), Introduction and Overview of Organization Development as a Data-Driven Approach for Organizational Change. http://media.wiley.com/product_data/excerpt
Warrick,D.D. (1984), Organization developmen”. In W. R. Tracey (Ed.), Human resources management and development handbook (pp. 915–925). New York: American Management Association.
Watkins, K.E. and Marsick, V.J. (1996). The contrast of learning organization: dimensions, measurement and validation. Journal of Human Resource Development Quarterly, 33- 35.
Weick K.E. and Quinn R.E. (1999), organizational change and development.
Whittington, Dewar.A.(2004), Strategic Approach to Organizational Learning, Industrial and Commercial Learning, 36. (7).PP.265-268.