رابطه بین هویت فردی ،سبک های دلبستگی بابهزیستی روان شناختی درجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده:پژوهش حاضرباهدف شناسایی رابطه هویت فردی ،سبک های دلبستگی بامیزان  بهزیستی روانشناختی جوانان دانشجوی شاغل به تحثیل دردانشگاه آزادوهمچنین میزان تأثیرمحل اقامت برهویت یابی وبهزیستی روانشناختی آنان انجام شده است.تعدادنمونه هادراین پژوهش 120نفربوده استکه 43نفرمردو77نفرزن بودند.96نفربومی و24نفرغیربومی بامیانگین سنی 76/22 سال بودند.یافته های پؤوهش دردوبخش توصیفی واستنباطی تدوین شده است.دربخش استنباطی ازآزمون تحلیل واریانس ورگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.برای سنجش هویت ازپرسشنامه حالت هویت بنیون –آدامزوبرای سبک های دلبستگی ازپرسشنامه دلبستگی هازن وشاوروبرای بهزیستی روانشناختی ازپرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد.نتایج رگرسون حاکی ازآن است که ابعادچهارگانه هویت ،سبک دلبستگی ،جنسیت ومحل اقامت روی هم 41/0 واریانس نمره کل بهزیستی روان شناختی جوانان راتبیین می کندکه ازبین آنهامحل اقامت وهویت آشفته اثرپیش بینی کنندگی معنی داری روی نمره کل بهزیستی روانشناختی جوانان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Ego-Identity Status and Attachment Styles with Psychological Well-beings among Youngesters

نویسندگان [English]

  • Seifollah Bahari 1
  • Chebor Farkish 2
چکیده [English]

 
Abstract
This studyattempts to identify the realationship between ego-identity status and attachment styles with psychological well-beings of the  young  students at Islamic Azad University, Roudehen Branch and the impact of neighborhood on their ego-identity status and psychological well-beings.The participants were 120 students (Male=43 and Female=77) while96 were aborigonal and 24 were not.They  were between 22 to 26 years old.Benion -Adams’ measure of identity status, Hazen-Shaver’s attachment style questionnaire, and Ryff’s psychological well-being questionnaire were used to measure identity status, attachment style psychological well-being  respectively. In the inferential side of data analysis ANOVA  and linear regression were applied. The findings indicate that four factors of ego-identity status, attachment styles, gender, and neighborhood all together explain 41% of the variation for psychological well-being of the students. Neighborhood and identity diffution show a significant predictive value for totao score of the psychologicalwell-being of the participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Identity statuses
  • attachment style
  • psychological well-being
  • neighborhood
  • Gender
منابع فارسی
احمدی، ش.(1380). بررسی رابطه کیفیت دلبستگی ودک- مادر با تحول مهارت های اجتماعی ونوع مقابله باتنیدگی در کودکان پیش دبستان، گزارش تحقیق . سازمان آموزش وپرورش استان قم.
آقاجانی حسین آبادی ، م. ح. (1385). مقایسه سبک های هویت دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران براساس جنسیت و وضعیت  تأهل ورشته تحصیلی ، مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان ، خردادماه 1385.
آقاسلطانی ، س. (1378). بررسی رابطه بین هویت وخلاقیت درمیان دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
آقامحمدیان ، ح . ر. و حسینی ، س . م.(1384). روان شناسی بلوغ ونوجوانی .مشهد:انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
اریکسون، ر. و همکاران . (1383).زمینه روانشناسی هیلگارد(جلداول) . ترجمه : محمد تقی براهنی و همکاران . تهران : انتشارات رشد.
اکبرزاده ، ن.(1376). گذر از نوجوانی به پیری (روانشناسی رشد و تحول).تهران: مؤلف.
الطافی، ع.(1378). هویت قومی در ایران . تهران: نشرشادگان.
بشارت ، م . ع.(1380). بررسی سبک های دلبستگی ومکانیزم های دفاعی .مجله روانشناسی 19 ، سال پنجم ، شماره 1380.
برک، ل. ا.(1383). روانشناسی رشد(جلددوم). ترجمه ی : یحیی سیدمحمدی. تهران: نشرارسباران.
پاکدامن ، ش.(1380).بررسی ارتباط بین دلبستگی وجامعه طلبی درنوجوانی .نشریه پژوهشی  دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
سبحانی  جو ، ح.(1383). نسل جوان ، بحران هویت وراه های پیشگیری ازآن .نشریه پیوند. شماره 305 .
کوهن ، ل. و هالیدی، م.(1372). آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی . ترجمه: علی دلاور. تهران :دانشگاه علامه طباطبایی.
ماسن، پ. ه ؛ کیگان ،ج؛ هوستون آتا، ک. وکانجر، ا. ج.(1380). رشد و شخصیت کودک. ترجمه :مهشید یاسائی. تهران: کتاب ماد وابسته به نشرمرکز.
مظاهری ، م. ع.(1377).الگوهای  دلبستگی نوزادان ایرانی . مجله روانشناسی 8 سال دوم، شماره 4، زمستان 77.
مظاهری، م. ع.(1379). نقش دلبستگی بزرگسالان درکنش وری  ازدواج – مجله روان شناسی 15، سال چهارم ، شماره 3.
منصور، م.(1382). روانشناسی ژنتیک. تهران: انتشارات رشد.
میرزا حسینی ، ح. (1386). تبیین مدل پیش بینی ذهنی و روانشناختی  دربین مبتلایان به فوبیای اجتماعی. رساله دکترا روانشناسی .دانشگاه علوم وتحقیقات.
منابع انگلیسی
Adams, G.R.(1998). Objective measure of identity of statues,a manual on theory and test Contraction. Unpubilished manuscript university Guelph.
Ain worth , M.D.: etal.(1978). Patterns of attachment : Apsycho gical study of the strange situstion. Hillsdale.N,J: Evlboum.
Bergman,M. M. &Scott,J.(2002). Young adolescents Well being and health risk behavior :gender and socio – economic differences. Journal of adolescence, 24.
Bergman, M.M.& Oswald,A.J.(2004).Well – being over time in Britain USA. J ournal of public Economics , 88. 1359 -1368
Berzonsky, M.D.(1998). Identity Style: conceptualization and measurement. Jounal of Adolescent Research.
Bowlby, j.(1969). Attachment and loss: vol. I. Attachment. London: The Hogarth press and institute  of psycho Analysis.
Bowlby, j.(1969).Attachment and loss: vol.ll. Separation. Anxiety and Anger. London. The Hogarth press and the Institude of psycho – Analysis.
Cassidy ,J. (1988). Child – mother attachment and self in six – year old. Child Development. 39.121 – 134.
Colin, V.L.(1996). Human attachment, New York megraw – Hill.
Collins,N.I.& Read, S.J. (1990). Adult attachment , Working models and relation ship quality in dating couples. Journal of personality and Social psychology. Vol, 58(4). 664- 663.
Carbonell.A.F.(2004 ). Income and well being : an empreical analysis of the comparison income effect. Journal of public Economics 88.
Christopher. AN, Kuo, s. v, Abraham. KM, Noel. L.W, Linz. HE(2004): Materialism and affective well – being: The role of social suppprt. Personality and Individual Differences: 37.463-470.
Diener , E.&Lucas, RE.(2000). Subjective emotional well- being . In Handbook Of Emotion , ed. Mlewis, 1 MHavilland. New York: Gilford.2 nd Ed.
Diener E, Sapyta, sub E. (1998). Subjective well – being is essential to well – being. Psycho 1 . In.9.
Diner, E. & T OV , w.(2005 ). National subjective well- being indices: An assessment. Ih k. c. Land (Ed). Encyclopedia of social Indicators and Quality – of life studies. New York : springer.
Diener, M.L ; Fujita , F.Kim – prieto , C. & Diener, E. (2004 ). Culture and emotional experience. Journal of  cross – cultural psychology, 35,525- 547
Fenny , I.A.& shaver , P. (1993) . Romantic love conceptualized as an attachment : processs journal of personality and social psycholog. 58 (2)281.
Hazan , C. & SHAVER, p. (1993). Romantic loveconceptualized as an attachment : process journal of personality and social psychology 52 , 511.
Hazan, C, & Shaver , P. (1998). Attachment as an organizational frame work for research on close relationships. Psychological inguri. 5,7.
Keyes, C. L . M.(2002).
The mental health continuum : from languishing to flourishing in life. Journalof Health and Social Research, Vol. 43, pp. 207-222.
Kaplan oh , I, Sadock , B. J. (2004). Synopsi of psychiatry.
Keyes , C. L. M. (2002). The mental health continuum : from languishing to flourishing in life . Journal of Health and social Research , Vol. 43, pp.207 – 222.
Lobel , T.E.and Winch , G. L. (1988). Psychosocial development, self concept, and gender. Journal of Genetic, 149.
Lucas, R. E; CLARK, A. E; Georgellis , Y. & Diener, E. (2004). Unemployment alters the set – point for life satisfaction. Psychological science , 158,8 – 13
Oishi , S ; Diener , E ; Lucas, R. E & such , E. (1999). Cross- cultural variations in predicators of life satisfaction , persectives from needs and values . pers. Soc. Psycho. Bull. 25.
Ryan, R. M. & Deci , E. L. (2001). On happivess and human potential: A review of research on and eudaimonic well- being. Annual Reviaw of psychology , 52, 141- 166.
Ryan , R.M. (2001 ). On happiness and human potential : A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic well being. Annual ewview of psychology.
 Ryff CD, singer 13. (1998) The contours of positive human health. Psycho 1 . Inq. 9.
Ryff CD, Keys. (1995). Psychological well – being in adualt life. Curr. Dir. Psycho 1. Sci4.
Ryff, C. D. (1989).Happiness is every thing, or is it? Exploeations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069- 1081
Toman , W. (1993). Family Constellation : Its effects on personality and Social Behavior (41 hed ). Newyork: Springer publishing.
Wilkiny Groos, R. D. (2000). Psychology: the science of mind and behavior. Cambrid ge, National extension colledge.
Waterman, A.S. (1992). Idenntity as an aspect of optimal psychological functioning.