بررسی روش های برترتدریس درفرآیند«یاددهی- یادگیری»وتأثیرآن برمطالعه کتاب های غیردرسی دانشجویان دانشگا ه آزاداسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده:هدف ازانجام پژوهش حاضرشناخت ومعرفی الگوهاوروش های فعال تدریس به منظوربهره گیری استادان دانشگاه برای ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب های درسی می باشد.جامعه ی  اماری این پژوهش رادانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی تشکیل می دهدکه ازمیان  آنان 540نفربه روش تصادفی انتخاب شده اند.ابزارپژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته است که برگرفته ازمؤلفه های چهارخانواده  الگوهای تدریس (خانواده پردازش اطلاعات ، خانواده اجتماعی تدریس ، خانواده سیستم های رفتاری )می باشد.نتایج به دست آمده ازآمارتوصیفی وهمچنین آزمون tنشان می دهد، ازمنظردانشجویان بهره گیری ارالگوهای تدریس وروش های فعال درایجادانگیزه دانشجویان وهدایت آنان به مطالعه کتاب مؤثرخواهدبود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficient Teaching Methods in Cooperative Learning and its Impact on Studying Extracurricular Books among IAU Students

نویسنده [English]

  • Soghra Afkaneh
چکیده [English]

 
Abstract
 The purpose of the present study  is to identify and present active techniques and methods for university teachers so as to motivate their students to study noncurricular books. Out of all the students studying in one oof the courses in humanities at Islamic Azad University, Roudehen Branch, 540 were randomly selec ted . Data collection was done using a researcher-made questionnaire which encompassed the components of  four families of teaching patterns (information processing family, social family of teaching,individual teaching family,and behavioral systems family ). The findings of the study indicates that benefitting from teaching methods and active techniques enhance the students’ motivation to study books.

 
Key­words: book study, teaching method.