سبک تفکر مدیران و مولفه های آن در دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تعهد سازمانی و مولفه های آن در مدیران دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 540 نفر از مدیران واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه سبک تفکر استرانبرگ است که بر روی  مدیران اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که : 1- بین سبک تفکر مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود دارد، 2- بین ابعاد قانون گذاری، اجرایی و سطح فکری درون نگر از ابعاد سبک تفکر مدیران به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود دارد و 3- بین ابعاد قضاوت گر، سطح فکری کلی نگر، سطح فکری جزیی نگر و سطح فکری برون نگر از ابعاد سبک تفکر مدیران به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thinking Style of the Managers and Its Componenets in Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Fattah Nazem
چکیده [English]

Abstract
 The main purpose of the present study is to investigate thinking style and its components among the managers in Islamic Azad University. The population included all the managers in Islamic  Azad Universiy  out  of  which 540 were selected applying stratified random sampling. To collect data, Sternberg’s thinking style questionnaire was administered . One – way ANOVA and LSD test indicate that there is a meaningful difference  between thinking styles of the managers in different districts of the university  in Iran.Also, there is a significant difference between legislative style, executive style, and introversion as components of thinking style in different districts.Moreover, no significant difference was traced between judicial style, visionary and detailed thinking, and introversion in different districts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Thinking styles
  • Islamic Azad Universiy
منابع فارسی
امامی پور، س (1380)، بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، پایان نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
پایکاری، ف (1378)، رابطه سبک تفکر مدیران با کارایی آنان در مدارس متوسطه شهرستان کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
عسلی نباتی، م (1384)، رابطه سبک های تفکر مدیران با انجام وظایف مدیریتی آنان از نظر دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
کیانی، پ. (1382). بررسی رابطه بین سبک تفکر دبیران با کارایی آنان در مدارس متوسطه شهر قدس. شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
       شریعتمداری، ع. (1361). پرورش روح علمی و تفکر منطقی. تهران: انتشارات پیوند.
شریعتمداری، ع. (1370). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سپهر.
شریعتمداری، ع. (1375). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
عربی، ع.(1380). رابطه سبک تفکر استادان دانشگاه آزاد اسلامی با سطوح و دامنه فکری آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
برخودارپور، ز (1378). بررسی رابطه توانش های سه گانه ذهنی و الگوهای تفکر با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانهای تیزهوش و عادی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
وان فانژه، ا. (1374). هنر خلاقیت در صنعت و فن. ترجمه حسن نعمتی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
رحمتی، ز (1384)، بررسی رابطه سبک تفکر مدیران و جو سازمانی با بهره وری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
منابع انگلیسی
Strenberg, R, J. (1997). Thinking styles. Cambrige university Press.
Su- Chao Chang, M- S. L. (2006). Relationships among personality Traits, Job characteristics, job satisfaction and organizational commitment- an empirical study in Taiwan. The Business Review, Cambridge.The business Review, Vol. 6, Iss.  pgs.1,201.
Ermel, D. M. (1992). The Relationship Between Selected subscales in Sternberg’s thinking styles and field independence. MAI 32/03, P. 797, Jun.