بررسی موانع جنسیتی در کسب جایگاه شغلی و مدیریتی از دیدگاه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تأثیر جنسیت در کسب جایگاه شغلی (مدیریتی) در دانشگاه آزاد واحد رودهن می‎باشد که در کنارآن به مسایل مختلفی می‎‎پردازد ‎از قبیل مشارکت زنان، شناخت موقعیت اجتماعی زنان، ارتقاء جایگاه سازمانی و اداری زنان، علل عدم دستیابی زنان به سطوح بالای مدیریتی، ابعاد فرهنگی، شخصیتی و سازمانی اشتغال زنان در سطوح مدیریتی. جامعه‎ی آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان (‎کارمند – هیأت علمی‎) زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می‎باشد که در مجموع 702  نفر بودند که از بین این تعداد 462 نفر به‎عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه‎گیری از نوع «طبقه‎بندی تصادفی» است به‎منظور اعتبار پرسش‎نامه از آلفای کرنباخ استفاده گردید که میزان آن 80/0 به‎دست آمد. ابزار سنجش در این تحقیق پرسش‎نامه بوده است و روش تحقیق توصیفی است. برای نتیجه‎گیری و شناخت روابط بین متغیرهای مورد مطالعه علاوه بر شاخص‎های توصیفی، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصله از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که علاقه‎مندی و اعتماد به نفس و تلاش، ویژگی‎های فردی، نگرش جنسیتی به پست‎های مدیریتی، برخی قوانین و مقررات و همچنین تجربه و آموزش در احراز پست مدیریتی مؤثر هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Gender Gaps in Gaining Entrance to Administrative Positions from the Perspective of Faculty Members and Staff in IAU Roudehen Branch

نویسندگان [English]

 • Hasan Hashemi Daran 1
 • Narjes Ebadati 2
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present study was to investigate the impact of gender in attaining managerial positions in Islamic Azad University (IAU), Roudehen Branch. It also dealt with the issues such as women participation, knowing social status of the women, women’s job promotion, the pathology of women’s failure in gaining senior management positions, and the cultural, personality, and organizational aspects of women’s employment in different administrative levels. The population of the study consisted of all the faculty members and staff in the Islamic Azad University Roudehen Branch (amounted to 702), out of which 462 were randomly selected. In this descriptive research, a questionnaire with the reliability index of 0.8 was administered to collect data. To analyze the data, Pearson’s Product Moment coefficient of correlation and regression index were used. The results of the study indicates that some factors such as interest and self-confidence, individual factors, gender attitude to administrative positions, certain rules and regulations, together with experience and education are so influential in gaining administrative positions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Gender gap
 • gender role
 • administrative position
 • management
 • Staff
 •  

  • اسفیرانی، م. ر. (1381). بررسی موانع حضور زنان در پستهای مدیریتی قوه مجریه (وزارتخانه‌های تهران: دانشکده مدیریت.مستقر در تهران).کارشناس ارشد مدیریت دولتی (مدیریت مالی، دانشگاه تهران) دانشکده مدیریت.
  • پهلوان، ا. (1383). بررسی موانع موجود برای احراز پست‌های مدیریتی توسط زنان در ادارات دولتی شهرستان رامسر. رشته مددکاری، علامه، علوم اجتماعی.
  • جزئی، ن. (1378). مدیریت منابع انسانی. تهران، نشر نی‎.
  • حدادی، ن. (1382). بررسی تأثیر نقش جنسیتی در احراز پست مدیریت دانشگاهی. رشته جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی- اقتصادی.
  • دال بوم هال، ب. (1375). زنان مدیر. مترجم: زهره قائینی. تهران: انتشارات بانو.
  • رحمان ستایش. (1382). بررسی موانع ارتقاء زنان به سطوح بالای مدیریت در سازمان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی دخترانه شهر شیراز.
  • زاهدی، ش. (1370). پژوهشی پیرامون موقعیت زنان در جامعه دانشگاهی. ماهنامه پیام زن، شماره 7.
  • شکری، س. (1382). نگرش زنان شاغل نسبت به ارتقای شغلی و بررسی موانع ارتقاءشان در ادارات دولتی شهر قزوین. کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه علوم تحقیقات.
  • عباسی، م. و شهسواری، ص. (1374). کمیسیون پژوهش بانوان اداره کل ارشاد اسلامی  استان یزد.
  • عبداللهی، م. (1381). شناخت تحلیلی موانع ارتقاء زنان به سطوح بالای مدیریت. رساله کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  • غلامزاده بافقی، ط. (1383). بررسی محدودیتها و موانع مشارکت زنان در سطوح میانی و عالی مدیریت آموزش و پروررش از دیدگاه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
  • فاطمی صدر، ف. (1380). موانع ارتقای زنان در سطوح مدیریتی در سطح دانشگاههای تهران. کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
  • گولومبرک، س. و فی وش، ر. (1378). رشد جنسیت. ترجمه: مهرناز، شهرآرای. تهران: انتشارات ققنوس.
  • مجتبوی دلویی، ا. (1375). تأثیر نگرش مدیران در ارتقای شغلی زنان به سطوح مدیریت پخش آموزش عالی دانشگاه‌های تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

   

  منابع انگلیسی

  • Anker, R. (1998). Gender and Jobs: Sex segregation of accupations in the world. Social Science Quarterly, Vol.4, p.576-570.
  • Bax, P. (1996). Women and security. International Labor Office, Geneva, 199. P.74.                                                         
  • Biri, E. (1991). An analysis of the corrales of mens attitude toward women in Libya. International Journal of Sociology of the Family, Vol.21, P.120-144.
  • Chilwinak, L. (1997). Higher education leadership, leadership analyzing the gender gap. Journal of Sociology of the Family, Vol. 20, P. 110-114.
  • Gillet, K. (1997). Administrators in north Carolina community co lleges. A comprative study by Gender Prelima  Report.
  • Gordon, F. & Strober, M. H. (1975). Bringing Women into management. New York: Mc Graw Hill.
  • Graham, T. A. (1992). Dose The Glass celling  Exist? anempirical test of a large organization. a Thesis
  • Hofsted, G. (1980). Cultures conseqences. beverly hills‎, calif‎: sage publications.
  • Kanter, R. (1977). Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.
  • Kanter, R. (1998). The organizational culture of idea management. Academy of Management Review, Vol. 12, No. 4, P.550.
  • Koneck, M. C. (2006). A study of women leadership styles and the glass celling. from UMI . united  states.
  • Paludi, M. A. (1991). Socio psychological and structural Factors Related to women's vo eational development. Annals of the new york Academy of sciences .  
  • Rusaws, A. C. (1994). Mobility for Federal Women: is training enough? Public Personnel Management, Vol. 23 No.2 (Summer) pp. 257-262.
  • Schwarts, R. (1997). Recontualizing the leadership roles of women in Higher Education. journal of Higher Education, Vol,32,No,5,
  • Stott, C. & Lawson, L. (1997). Women at the Top in Further Education. New York: Harper.
  • Tharcnou, P. & Conroy, D. (1981). Men and  Women managers Advancement Applied Psychology: An International Review Vol.13 pp-5-31.