بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت‎های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت‎های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‎شهراصفهان بود. نمونه مورد مطالعه 350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‎شهر بودند که از بین دانشجویان رشته‎های مختلف، به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسش‎نامه خود-تنظیمی یادگیری، و ‌پرسش‎نامه محقق‎ساخته مهارت‎های مطالعه بود. نتایج داده‎های پژوهش با استفاده از روش همبستگی، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون به‎وسیله برنامه کامپیوتری spss تحلیل شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‎ها، نتایج زیر به‎دست آمد:

رابطه معنی‎دار و مثبتی بین خودتنظیمی یادگیری ومهارت‎های تحصیلی در دانشجویان وجود دارد.
رابطه معنی‎دار ولی منفی بین تنظیم کنترل شده و مهارت‎های تحصیلی در دانشجویان وجود دارد.
رابطه معنی‎داری بین هیچ‎یک از انواع تنظیم‎های یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان وجود ندارد.
انواع تنظیم‎های یادگیری، سهم معنی‎داری در پیش‎بینی مهارت تحصیلی ایفا می‎کنند.

بین وضعیت تنظیم‎های یادگیری در جنس‎های مختلف و رشته‎های مختلف تفاوت معنی‎داری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Regulation Learning and Educational Skills and Academic Achievement among Students of IAU Khomeinishahr Branch

نویسنده [English]

 • Fahimeh Namdarpour
چکیده [English]

Abstract
This study explored the relationship between self-regulation learning and educational skills and academic achievement of the students studying at Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch. 350 students from different disciplines were selected using stratifies random sampling method. Data were collected administering Self-Regulation Learning Questionnaire and a researcher-made study skills questionnaire. They were analyzed through correlation of coefficient, one-way ANOVA and regression formulas using SPSS software. The results suggest that 1) there is a significant positive relationship between self-regulation learning and educational skills among students, 2) there is a significant negative relationship between controlled regulation and students’ educational skills, 3) No significant relationship exist between any type of the regulation learning and academic achievement of the students, 4) different types regulation learning can significantly predict their educational skills. No significant difference is found in using types of regulation learning among students of different sexes and disciplines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Self-regulation
 • controlled regulation
 • educational skills
 • Academic Achievement
 •  

  منابع فارسی

  • ابراهیمی قوامآبادی، ص. (1377). اثربخشی سه روش آموزشی راهبردهای یادگیری توضیح مستقیم و چرخه افکار بر درک مطلب حل مسأله، دانش فراشناختی، خودپنداره تحصیلی و سرعت یادگیری در دانشآموزان دختر دوم راهنمایی معدل پایینتر از 15شهر تهران. پایان نامه دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
  • رضایی، ا؛  سیف، ع. ا. (1384). نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی.  فصلنامه تعلیم و تربیت. سال بیست و یکم، شماره 4 (پیاپی 84)، زمستان.
  • شریفی، ح. پ. (1385). سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به مسایل آموزشی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی آنان. فصلنامه نوآوری‎های آموزشی‎، شماره 18، سال پنجم، زمستان.
  • فدایی نائینی و همکاران. (1386). بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،دوره 25، شماره1بهار.
  • قاجارگر، م. (1373). بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان. پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشکده روان‎شناسی و علوم‎تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
  • کوشان، م . حیدری، ع . (1385). بررسی عادتهای مطالعه در دانشجویان پزشکی دانشکده علوم پزشکی سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار‎، دوره 13، شماره 4.
  • محسنپور‎‎، م .؛ حجازی، ا .؛ کیامنش، ع. ر. (1386). نقش خود کارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزان سال متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران. فصلنامه نوآوری‎های آموزشی، شماره 16، سال پنجم، تابستان.
  • نشاط دوست، ح، و همکاران. (1377). مقایسه وضعیت روانی-اجتماعی دانشجویان مشروط و غیرمشروط دانشگاه اصفهان‎. مجله پژوهش‎های تربیتی و روان‎شناختی دانشگاه اصفهان. سال اول، شماره 35. تابستان.
  • نوریان، ع. ع.؛ موسوی نسب، ن.؛ فهری، آ.؛ محمدزاده، ا. (1385). مهارتها و عادات مطالعه دانشجویان پزشکی زنجان‎. مجله آموزش در پزشکی : دوره 6، شماره 1.

   

  منابع انگلیسی

  • Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
  • Deci, E. L.; Vallerand, R. J.; Pelletier, L. G. & Ryan, R. M. (1991). Motivation in education: The self determination perspective. The educational psychologist, 26, 325-346.
  • Fortier, M. S.; Vallerand, R. J. & Guay, F. (1995). Academic motivation & school performance: toward a structural model. contemporary Educational Psychology, (20) 257-274‎.
  • Grolnick, W. S. & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children’s learning: An experimental and individual differences investigation, Journal of personality and social psychology, vol 52, No.5, 890-898
  • Grolnick, W. S.; Farkas, M. S.; Sohmer, R.; Michaels, S. & Valsiner, J. (2007). Facilitating motivation in young adolescents: Effects of an after-school program. Journal of Applied Developmental Psychology. 28 , 332–344.
  • Marchand, G. & Skinner, E. A. (2007). Motivational Dynamics of Children’s Academic Help-Seeking and Concealment. Journal of Educational Psychology,Vol. 99, No. 1, 65–82
  • Ratelle, C. f.; Guay, F.; Vallerand, R. G.; Larose, S. & Sene´cal, C. (2007). Autonomous, Controlled, and Amotivated Types of Academic Motivation: A Person-Oriented Analysis. Journal of Educational Psychology, Vol. 99, No. 4, 734–746
  • Reeve, J.; Jang, H.; harder, P. & Omura, M. (2002). Providing a Rationale in an Autonomy-SupportiveWay as a Strategy to Motivate Others During an Uninteresting Activity. Motivation and Emotion. 26(3),183
  • Reeve, J.; Nix, G. & Hamm, D. (2003). Testing models of the experience of self-determinationin intrinsic motivation and the conundrum of choice. Journal of Educational Psychology, 95, 375-392.
  • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology 25, 54–67.
  • Ryan, R. M. & Powelson, C. L. (1991). Autonomy & relatedness as a fundamental to motivation and education. Journal of experimental education, 60(1),49-66
  • Vansteenkiste, M.; Lens, W. & Deci, E. L. (2006). Intrinsic Versus Extrinsic Goal Contents in Self-Determination Theory: Another Look at the Quality of Academic Motivation. EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST, 41(1), 19–31.
  • Vansteenkiste, M.; Simons, J.; Lens, W.; Sheldon, K. M. & Deci, E. L. (2004). Motivating Learning, Performance, and Persistence: The Synergistic Effects of Intrinsic Goal Contents and Autonomy Supportive Contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 87,(2) 246–260.
  • Wong, M. M. (2000). The Relations Among Causality Orientations Academic Experience, Academic Performance, and Academic Commitment. http://psp.sagepub.com/