تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان گرایش اعضای باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعالیت‎های پژوهشی در سال 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

 
چکیده: پژوهش حاضر با عنوان «تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان گرایش اعضای باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعالیت‎های پژوهشی در سال 1388» است. هدف این پژوهش شناخت عوامل تأثیرگذار بر این موضوع و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‎نامه است. نمونه مورد مطالعه 235 نفر از اعضای  باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه 12 هستند که به‎صورت تمام شماری انتخاب شده‎اند. در این مقاله به‎منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‎افزار spss و Lisrel استفاده شده است.
     نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی خطی و مستقیم رابطه آماری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته حکایت دارد. به‎عبارت دیگر رابطه معنی‎داری بین عوامل فرهنگی (ارزش و منزلت محقق، نوع فعالیت اعضای باشگاه، مکان فعالیت اعضای باشگاه، امکانات تحقیقاتی دانشگاه، تصویب به موقع فعالیت‎های پژوهشی) و عوامل اجتماعی (تحصیلات و درآمد اعضای باشگاه، پایگاه اجتماعی والدین اعضای باشگاه، مدیریت پژوهشی باشگاه با میزان گرایش اعضای باشگاه) به انجام فعالیت‎های پژوهشی (تألیف مقاله پژوهشی، ترجمه یا تألیف کتاب، شرکت در همایش‎های علمی، اجرای طرح‎های پژوهشی، مطالعه آزاد علمی، همکاری در اجرای طرح) وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Socio-Cultural Factors on the YRC Members’ Orientation toward Research

نویسنده [English]

 • Majid Kaffashi
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of the present study was to identify the socio-cultural factors affecting the orientation of the Young Researchers’ Club (YRC) members toward conducting research and to present a theoretical pattern for it. The sample was all the YRC members of the Islamic Azad University Branches in district 12. SPSS and LISREL softwares were applied to analyze the collected data form a questionnaire. The findings of the study suggest the formation of a linear pattern between dependent and independent variables. In other words, there is a significant relationship between cultural factors (i.e. status of the researcher, type of the YRC members’ activities, the physical place of these activities, universities’ research facilities, and the timely acceptance of the research projects) and social factors (i.e. education and income level of the club members, social status of the members’ families, and research management of the club) with the members’ orientation toward conducting research activities (i.e. writing research papers, authoring or translating books, participating in conferences, doing research projects, studying extracurricular books, and assistance in conducting research).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Young Researchers Club (YRC)
 • Research activities
 • منابع فارسی

  • ادیبی، ح. و انصاری، ع. (1358). نظریه جامعهشناسی. تهران: انتشارات جامعه.
  • اسکیدمور، و. (1372). تفکر نظری در جامعهشناسی. ترجمه: علی محمد حاضری و دیگران. تهران: نشر سفیر.
  • توسلی، غ. ع. (1373). نظریه‌های جامعهشناسی. تهران: نشر سمت.
  • ریترز، ج. (1380). نظریه جامعهشناسی در دوره معاصر. ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
  • سرایی،ح. (1373). تحقیقات علمی مطالعات کارشناسی و توسعه علمی. مجموعه مقالات سمینارجامعه‎شناسی و توسعه. تهران :انتشارات سمت.
  • طایفی، ع. (1380). موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران. پروژه پژوهشی سفارش شده شورای پژوهش های علمی کشور.
  • کلانتری، خ. (1382). پردازش در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی. تهران: شریف.
  • لهسائی زاده، ع. (1375).موانع پژوهش علوم اجتماعی در ایران. رهیافت، شماره 14، ص 104-97.
  • مهاجری، (1380). بررسی جامعهشناختی موانع پژوهشهای اجتماعی در ایران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  • محسنی، م. و دیگران. (1378). وضعیت تحقیقات فرهنگی اجتماعی در ایران. تهران: انتشارات نشر رسانش.
  • نراقی، ا. و  آیتی، ع. (1379). نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران. تهران: انتشارات سخن.
  • هومن، ح. ع. (1384). مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: نشر سمت.

   

  منابع انگلیسی

  • Anderson, J. C. & Gerbing, D.W. (1984). The effect of sampling error on convergence,improper solutions,and goodness of fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. psychometrika,49,155-173.
  • Bentler, P. M. & Bonett, D. G. (1980). Significance Test and Goodness of Fit in the Analysis of covariance Structures. Psychological Buletin, 88, 588-606.
  • Marsh, H. W.; Balla, J. R. & Macdonald, R. P. (1998). Goodness of Fit indices in confirmatory factor analysis:Effect of sample size. psychological Bulletin,103,391-411.
  • McDonald, R. P. (1989). An Index of Goodness of Fit Based on No centrality. jurnal of Classification.6,97-103.