بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‎های آزاد اسلامی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

چکیده

 
چکیده: مسأله مورد بررسی در این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‎های آزاد اسلامی استان زنجان است. شاخص‎های به‎کار رفته برای اندازه‎گیری ذهنیت فلسفی عبارتست از: جامعیت‎، تعمق و انعطاف‎پذیری‎ که ارتباط این شاخص‎ها با میزان خلاقیت استادان مورد بررسی قرار گرفته است.
     جامعه آماری پژوهش‎، استادان دانشگاه‎های آزاد استان زنجان (440=N) نفر بوده ، نمونه مورد نظر از طریق نمونه‎گیری تصادفی - طبقه‎ای انتخاب گردیده است (210=N) . در پژوهش مورد نظر برای جمع‎آوری اطلاعات از دو پرسش‎نامه‎ی؛ خلاقیت، ذهنیت فلسفی، استفاده شده است که هر دو استاندارد بوده و ضریب روایی آنها به ترتیب 81% و 80% برآورده گردیده است . برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است‎. در بخش آمار توصیفی از مشخصه‎های آماری نظیر فراوانی ، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی ‎به‎منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی و برای مقایسه میانگین‎ها در متغیرهای گروه‎بندی نظیر جنس و رشته تحصیلی از آزمون T مستقل استفاده گردیده است . نتایج پژوهش نشان می‎دهد؛
- با توجه به سطح معناداری (01/0 < p‎) می‎توان با اطمینان 99/0 پذیرفت که بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت استادان رابطه معناداری وجود دارد‎.
- بین سه شاخص ذهنیت فلسفی یعنی جامعیت، تعمق‎، انعطاف پذیری، با خلاقیت رابطه آماری معناداری وجود دارد.
- مقایسه انجام گرفته به‎وسیله آزمون T مستقل نشان می‎دهد در رشته علوم انسانی و علوم پایه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت استادان تفاوت معناداری وجود ندارد.
- مقایسه‎های انجام گرفته به‎وسیله آزمون T مستقل با 05/0 > p نشان می‎دهد بین میزان خلاقیت استادان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. اما با 01/0 > p ذهنیت فلسفی در مردان بیشتر از زنان است.
- در بین شاخص‎های ذهنیت فلسفی نیز تنها عاملی که باعث ایجاد تفاوت شده شاخص تعمق است‎، به‎طوری‎که مردان به‎شکل معناداری تعمق بیشتری از زنان داشتند، اما انعطاف‎پذیری و جامعیت زنان و مردان تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Philosophic-Mindedness and Creativity among Faculty Members of IAU Zanjan Branch

نویسندگان [English]

 • Fariba Damerchili 1
 • Abdolhossein Rasoulnejad 2
چکیده [English]

Abstract
This study aimed at investigating the relationship between philosophic-mindedness (measured as comprehensiveness, penetration, and flexibility) and degree of creativity among faculty members of Islamic Azad University (IAU), Zanjan Branch. The population of the study was comprised of 440, out of which 210 were selected using stratified random sampling. Data were collected administering creativity and philosophic-mindedness questionnaire with validity indices of 0.81 and 0.80 respectively. Both descriptive and inferential statistics indices were applied to analyze the data. The findings of the study indicate that there is a significant relationship between philosophic-mindedness and the degree of creativity of the faculty members (p< 0.01). Also, there exist significant relationships between three indices of comprehensiveness, penetration, flexibility and degree of creativity. Applying t test, no significant relationship is found between philosophic-mindedness and the degree of creativity of the faculty members in humanities and basic sciences. Moreover, there is no significant relationship between male and female professors regarding their creativity (p< 0.05), whereas regarding their level of philosophic-mindedness, male exceeded female. Taking the indices of philosophic-mindedness into account, penetration shows a gender difference. That is, male professors present a more significant level of penetration than female while both were similar regarding other indices of comprehensiveness and flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Philosophic-mindedness
 • comprehensiveness
 • penetration
 • Flexibility
 • Faculty members
 • منابع فارسی

  • اسمیت، ف. (1382). ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی. مترجم محمدرضا بهرنگی، نشر تندر.
  • اسحاقیان، م. (1372). بررسی میزان حاکمیت ابعاد روح فلسفی مدیران آموزش متوسطه شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
  • بندلی زاده، ن. (1376). تأثیر ذهنیت فلسفی برکارآیی مدیران مدارس شهر دامغان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
  • حجتی، ع. (1375). بررسی ارتباط خلاقیت و سطح ارزشمندی در دانشجویان مرکز تربیت معلم مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد.
  • خرقانیان، ع. (1372). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه معلمان آنان در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
  • شریعتمداری، ع. (1377). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر.
  • صمد آقایی، ج. (1383). خلاقیت جوهره کارآفرینی، انتشارات دانشگاه تهران .
  • فرهنگ، ق. (1377). بررسی عوامل موثر بر خلاقیت مدیران شرکت روغن نباتی پارس در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • میرکمالی، س. م. (1379). رهبری و مدیریت آموزشی. انتشارات یسطرون.
  • هاشمی، س. ا. (1372). بررسی تأثیر ابعاد ذهنیت فلسفی بر چگونگی انجام وظایف مدیریت. پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز .
  • هاشمی، ف. (1383). بررسی ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران متوسطه شهراصفهان. فصلنامه تعلیم و تربیت،ش1، بهار. 

   

  منابع انگلیسی

  • Ford, S. A. (1998). Factor Leading to Innovation: astudy of Managers Perspective about Factor Creativity research Journal of Creativity, New York , No , 3 . pp . 33 – 39.
  • Kaiser, M. (1986). New York, McGraw Hill book company.
  • Mack Kinnon, D. W. (1962). The nature and natury of Creative talent. Jounal American Psychologist , No 13 , pp 98- 120.
  • Michael, J .H. (1991). Problem Solving in business and Management. London, chapman and Hall. Pp. 91.99.
  • Smith, P. (1965). What is Philosophy education? U.S.A. Mcmillan.