بررسی سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان آباده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش بررسی سطح روحیه معلمان و دبیران مدارس آباده می‎باشد. در این راستا، سؤالاتی در قالب ابعاد دهگانه روحیه (ارتباطات مؤثر بین معلمان و مدیران، رضایت شغلی، تشریک مساعی، رفاه اقتصادی، حجم کارآموزشی، مسایل برنامه درسی، موقعیت اجتماعی، حمایت جامعه از آموزش و پرورش، خدمات و تسهیلات آموزشی و فشارهای اولیای منطقه) از نظر معلمان و دبیران و با توجه به متغیرهایی مثل جنسیت، میزان تحصیلات، سنوات خدمت و دوره تحصیلی تدوین گردید.
     روش پژوهش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی وجامعه‎ی آماری این پژوهش همه‎ی معلمان و دبیران مدارس شهرستان آباده می‎باشد که با روش نمونه‎گیری طبقه‎ای متناسب با حجم تعداد 200 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‎گیری یک پرسشنامه 100 سؤالی اقتباس شده از بنتلی و ریمپل (1970) بود که به‎وسیله آن سطح روحیه معلمان اندازه‎گیری شد. در تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمونهای t تک متغیره، تحلیل واریانس چند متغیره و فریدمن) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که روحیه معلمان و دبیران در ابعاد (ارتباطات، رضایت شغلی، تشریک مساعی، مسایل برنامه درسی، خدمات و تسهیلات آموزشی، حجم کار آموزشی و فشارهای اولیای منطقه) بالا و در سایر ابعاد پایین بوده است. همچنین روحیه معلمان و دبیران زن در ابعاد فوق جزو حجم کار آموزشی در مقایسه با معلمان و دبیران مرد بالاتر بوده است و از نظر سنوات خدمت علاوه بر دو بعد فوق در بعد فشارهای منطقه بر معلمان نیز تفاوت معنی‎دار بود. علاوه بر این بین سطح روحیه معلمان دوره‎های مختلف تحصیلی در ابعاد ارتباطات، حجم کار آموزشی، مسایل برنامه درسی، موقعیت اجتماعی، حمایت جامعه از آموزش و پرورش و خدمات و تسهیلات آموزشی تفاوت معنی‎دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Teachers’ Morale in Primary Schools, Junior, and Senior High Schools of Abadeh

نویسندگان [English]

 • Marzieh Heidari
 • Saeed Rejaeepour
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of the present study is to analyze the morale level of school teachers in Abadeh. Out of all the school teachers in this town, 200 were selected using stratifies random sampling. The data collection tool was Purdue Teacher Opinionnaire (P.T.O) designed by Bentley & Remple (1970). The results of the data analysis indicate that the teachers’ morale is high regarding communication, job satisfaction, cooperation, syllabus affairs, educational facilities, quantity of educational work, and parents’ pressure and is low in other aspects. Besides, the female teachers’ level of morale is higher than their male counterparts regarding all the aspects except quantity of educational work and parents’ pressure. Also, there are significant relationships between school teachers’ level of moral in different aspects like communication, quantity of educational work, syllabus affair, social status, social endorsement for ministry of education, and educational facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Morale
 • school teachers
 • communication
 • Job Satisfaction
 • cooperation
 • Social status
 • منابع فارسی

  • اجاقی، ع. (1377). بررسی رابطه بین جوسازمانی و روحیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر ملایر. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • اسمیت، ف.جی (1370). ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی. (محمدرضا بهرنگی، مترجم). تهران: مترجمی.
  • امیر سلیمانی، م. (1351). بررسی علل ضعف روحیه معلمان مدارس متوسطه منطقه 5 تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • بسطامی، ح. (1374). بررسی عوامل مؤثر در روحیه و روابط آن با عملکرد کارکنان شرکت زغال سنگ البرز شرقی-شاهرود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
  • پرهیزگار، ک. (1368). روابط انسانی در مدیریت. چاپ سوم. تهران: انتشارات خوشه.
  • جعفری، ر. (1370). روحیه و رضایت از کار. مقالههایی درباره رفتار سازمانی و انگیزش. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • خیاطان مصطفوی، ف. (1377). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش روحیه از دیدگاه مدیران، دبیران وکارمندان آموزشیدبیرستان دخترانه شهر اصفهان. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
  • رازقی، ع. (1367). نقش تخصص و ارتباط آن با انگیزش و روحیه سازمانی در بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • سرمد، ز.؛  بازرگان، ع.؛ و حجازی، ا. (1380). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
  • شریعت پناهی،  هـ . (1356). بررسی عوامل انگیزشی و روحیه کارکنان سازمانهای وابسته به وزارتتعاون و  امور روستاها. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 
  • شکیبا مقدم، ن. (1367). بررسی رابطه روحیه و کارایی در پرسنل ستادهای ناجا. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • عسگریان، م. (1370). مدیریت نیروی انسانی. تهران: جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
  • عطافر، ع. (1371). روحیه نیروی انسانی و رابطه آن با بهرهوری. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد. سال ششم. شماره اول و دوم، صص 47-44  .
  • کاشانیان. م. ( 1370). تأثیر روحیه در کار. مقالههایی درباره مبانی رفتار سازمانی و انگیزش. چاپ اول. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدریت دولتی.
  • لی فام، ج.؛ و هووئه، ج. (1380). مدیریت مدارس.(محمدعلی نایلی، مترجم). اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
  • محمدی، م. (1377). رابطه میزان مشارکت کارکنان در فرایند تصمیمگیری با روحیه آنان درمدارس متوسطهشهرستان رشت. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان گیلان.
  • معزی، ا. (1351). بررسی روحیه کارکنان وزارت کشور. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • وایلز، ک. (1376). مدیریت و رهبری آموزشی. (محمدعلی طوسی، مترجم). چاپ پنجم. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

   

  منابع انگلیسی

  • Bentley, R. R. & Rempel, A. M. (1970). Purdue Teacher Opinionnaire. Lafayette, IN: Purdue Research Foundation, Purdue University.
  • Bentley, R. R. & Rempel, A. M. (1980). Manual For the Purdue Teacher Opinionnaire. West Lafyette, Indiana: The University Book Store.
  • Hoy, W. K.;  Tarter, J. & Kottkamp, R. B. (1993). Open  Schools and Healthy Schools, Measuring Organizational  Climate. Sage Publications. The International Professional Publisher, New Burypark, London.
  • Lumsden, L. (1998). Teacher Morale.Eric Clearinghouse on Educational Management. University of Oregon, Eugene, OR.
  • Melenyzer, B. J. & Wilkinson, T. (1994). Empowring the School-Community. Atlanta, GA. ERIC Record .No, ED  398191.
  • Potter, L. (1995). How to Improve Teacher Morale. Reston, VA. ERIC Record.No، Ed 380911
  • Roethlisberger, F. J. (1950). Management and the worker. Harward University Press .