امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، امکان­سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش استان اردبیل می­باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش استان اردبیل بوده که در سال 91-90 مشغول خدمت بودند، از جامعه آماری به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، تعداد 240 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب و داده­های مورد نیاز به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع­آوری گردید. روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصین، و پایابی ابزار نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر 80 صدم به دست آمده است. داده­های به دست آمده با استفاده از آزمون­های آماری مناسب (آزمون T ) و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده­های جمع­آوری شده حاکی از آن است که استقرار مؤلفه­های یادگیری سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی بالاتر از حد متوسط، مؤلفه سیاست­ها و راهبردهای مدیریت دانش در حد متوسط، و مؤلفه­های تکنولوژی اطلاعات و رهبری پایین­تر از حد متوسط قرار دارند. از نتایج این تحقیق می­توان در طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Feasibility of Establishing Knowledge Management System in the Education Organization in Ardebil

نویسندگان [English]

  • jamal Moammer hour 1
  • Sadroldin Sattari 2
  • Esmayil Kazempour 2
  • Rahim Salamat azar 2
  • Adel Alipoor 1
چکیده [English]

 
Abstract
 
 The aim of this research is to survey the feasibility of establishing knowledge management in education organization in Ardebil. This research is applied and its method is descriptive (survey). Out of all the employees in education offices in Ardebil in 1390-1391, 240 were selected through stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used for data collection. Its validity was determined by experts in the field and its reliability was calculated as 0.8 through Cronbach Alpha. The collected data was analyzed using T- test and SPSS software. The results of data analysis revealed that establishing organizational learning, human resources, and organizational culture was higher than average, policies and knowledge management strategies were about average, and information technology and management were lower than average.  The findings of this study can be applied in designing knowledge management system in education organizations.

 Key words: knowledge management, information technology, organizational culture, organizational learning, education organization in Ardebil.