رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی مدیران با مدیریت دانش است.
جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان  بانک تجارت شهر تهران تشکیل می دهند. تعداد 600 کارمند با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسش نامه های مدیریت دانش سالیس و جونز (2002) که مشتمل بر 42 سؤال می باشد ( 98/0    ) و پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) شامل  29 سؤال ( 93/0   )و پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (1996) که مشتمل بر 33 سؤال (83/0 ) می باشد، که بر جامعه نمونه  کارکنان و مدیران بانک تجارت اجرا شد. نتایج  حاصل از رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که:  بین هوش هیجانی با مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود ندارد و  بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Managers' Emotional Intelligence and Quality of Work Life with Knowledge Management in Tejarat Bank in Tehran

نویسندگان [English]

  • Anahyta Maadankar 1
  • Najmeh Vakili 2
  • MohammadJavad Ghaedmohammai 2
چکیده [English]

Abstract:
The purpose of this research is to investigate the relationship between quality of work life and the emotional intelligence of managers with knowledge management. The research population included all the managers and employees of Tejarat Banks in Tehran out of whom 600 were selected using stratified and cluster random sampling. Three questionnaires were given to the sample members for data collection: (a) Knowledge Management questionnaire (Salys and Jones, 2002) which is composed of 42 items (), (b) 29-item QWL questionnaire of Walton (1973) (), and Sybrya Shrink's Emotional Intelligence Questionnaire (1996) that consists of 33 items (). The results of multivariate linear regression analysis showed that: (a) there is no significant relationship between emotional intelligence and knowledge management, and (b) there is a significant relationship between knowledge management and quality of work life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Quality of work life (QWL)
  • emotional intelligence
  • Knowledge Management
منابع فارسی
آذری، م. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی ومدیریت دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: فتاح ناظم، استاد مشاور: حسن شهرکی پور، برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
اسلاوین، ر. (2006). روان شناسی تربیتی، ترجمه یحیی سید محمدی (1387). تهران:  نشر روان.
تهامی منفرد، ش ؛ علیایی، ش. (1381). بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهای رویاری آن در دبیرستان های شهر تهران. اولین همایش ملی استعدادهای درخشان، شیراز.
جعفریان، ر. (1389). بررسیرابطهمدیریتدانشباهوشهیجانیمدیراندانشگاههنرتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما: فتاح ناظم، استاد مشاور: صمد کریم زاده، تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
خاکسار، ف. (1384). رابطهمیانهوشهیجانیباعملکردوپیشرفتشغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محسن گل پرور، استاد مشاو ر: اصغر آقایی، روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
خلیلی، م. (1385). رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه پذیری سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان شناسی، 36، بهار و تابستان 1387،37-35.
خیر اندیش، م ، افشارنژاد، ع. (1383‌). استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی‌. ماهنامه تدبیر  ،145 ،7،2-26.
دوج، م. (1387). بررسی رابطه بین هوشهیجانیمدیرانوفرهنگسازمانیبامدیریتدانشدرشرکتهایپتروشیمی. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: فتاح ناظم، استاد مشاور: صمد کریم زاده، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
دولان، ش ال ؛ شولر، ر. (1993).  مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه محمد علی طوسی و دکتر محمد صائبی(1381). تهران : مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ ششم .
رحیمی، ح. (1386). بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاههای شهر اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سعید رجایی پور، استاد مشاور: قربانعلی سلیمی، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
رشمه، ج. (1390). بررسی رابطهابعادمدیریتدانشباکیفیتزندگیکاریاعضایهیأتعلمیدانشگاهآزاداسلامیمنطقه 8 . اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمآن های آموزشی، تهران.
زارعی متین، ح.  (1371). برنامه ریزی استراتژیک (نیروی انسانی) . ماهنامه مدیریت، 17، 66-73 .
شکری، م . (1388). جایگاه علمی بحث بهره وری. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
کریم وند، ص .(1386). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره وری آنان در آموزش و پرورش شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما : فتاح ناظم، استاد مشاور : سیامک نقشبندی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن .
کلانتری، پ .(1390). ارتباط هوش هیجانی با کیفیت زندگی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حبیب هنری، استاد مشاور: ابوالفضل فراهانی، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گرایش عمومی،  دانشگاه پیام نور، مرکز تهران. دانشکده علوم انسانی
متقی، م .(1390). مقایسهکیفیتزندگیکاریدربیمارستانهایآموزشیوغیرآموزشیدانشگاهعلومپزشکیکاشانورابطهآنبامدیریتداناییازدیدگاهپرستارانبیمارستانها، همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری.
موسوی، ع .(1384). مدیریت دانش . روان شناسی و علوم تربیتی، 46، 40-42.
نوروزیان، م  . (1384). مدیریت دانش در بخش دولتی . تدبیر، 156،24-29.
 
منابع انگلیسی
 
Adam، R., and Mccreedy، S., 1999,  A critical Review of Knowledge Management Models, The Learning Organizarion,Vol. 6, No. 3.
Adams ,G. L., and Lambert, B. T., 2003, Knowledge Management Systems and Developing Sustainable Competitive Advantage, Journal of Knowledge Management ,Vol. 7,No.  2, pp. 142-54.
Akder, M., 2006, Improving Quality of  Work  Life Implications  for  Human  Resources Business  Review, Vol. 1, No. 173 .
Bhatt , G., 2001, Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction Between Technologies, Thechniques, and  People, Journal of Knowledge Management , Vol. 5, No. 1, pp. 75-98.
Cardinal , L. B., Allessandri, T. M ., and Turner , S . F ., 2001, Knowledge Codifiability , Resources, and Science based innovation,  Journal of Business & Industrial Marketing , Vol. 18, No. 1, pp. 6-21.
Cavusgil ,S. T.,Calantone, R . J., and Zhao ,Y ., 2003, Tacit Knowledge Transfer and Firm Innovation Capability,  Journal of Businness & Industrial Marketing ,Vol. 18,No. 1, pp. 6-21.
Darroch, J., and McNaughton, R., 2002, Examining the Link Between Knowledge Management Practices and Types of Innovation, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3, pp. 210-22.
Davenport, T. H., and Prusak, L., 1998,  Working Knowledge, Cambridge, MA, Harvard Business School Press.
Du plessis ,M., and Boon , J. A., 2004, The Role of Knowledge Management in Ebusiness and Customer Relationship Management : South African case study findings . International Journal of Information Management , Vol. 24, No. 1, pp. 73-86.
Flippo. E . B ., 1998,  Personnel management. (6th ed.), New York: MC Graw-Hill.
Hayashi , A., 2005, Emotional Intelligence and Outdoor Leadership, Boulder, Journal of Experiential Education.
Gloet, M., and Terziovski, M., 2004, Exploring the Relationship Between Knowledge Management Practices and Innovation Performance, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 15, No. 5, pp. 402-9.
Kokou, A., 2011, Relationship Between Emotional Intelligence and Job satisfaction: A Correlational Analysis of a Retail Organization, University of Phoenix .172.
Li-An, Ho., Tsung-Hsien. K., and Binshan. L., 2012, How Social Identification and Trust Iinfluence Organizational Online Knowledge Sharing, Internet Research, Vol. 22, No. 1, pp. 4.
Lutans, F., 1998, Organizational Behavior . New York: Mc Graw-HILL.
Lynn, G.S.,  Morone, J.G., and Paulson, A. S., 1996, Marketing and Discontinuous Innovation: The Probe and Learn Process, California Management Review, No. 38, pp. 8-37.
Madhavan, R,. and Grover, R., 2009, From Embedded Knowledge to Embodied Knowledge : New Product Development as Knowledge  Management , J Mark :Vol. 62, No. 4, pp. 1-12.
Marakas, G. M., 1999, Decision Support Systems in the Twenty-First Century, NJ: Prentice-Hall.
Mayar, J. D. and Salovay, P., 1998, The Intelligence of Emotional Intelligence, Cognition and Personality, Vol. 17, pp. 433-442.   
Montes, F . J ., Moreno , A . R., and Fernandez , L . M., 2004,  Assessing the Organizational Climate and Contractual Relationship for Perceptions of Support for Innovation, International Journal Manpower , Vol. 25, No. 2, pp. 167-80.
Murray, B.,1998, Does Emotional Intelligence Happen in Work place ? American Psychological Association.
Nonaka , I., 1996, How Organizations Learn, International Thamson Business Press, No. 5 , pp. 18-31.
Nuñez, I., and Villanueva, M., 2011, Safety Capital:The Management of Organizational Knowledge on Occupational Health and Safety,Journal of Workplace Learning, Vol. 23, No. 1, pp. 56-71.
Parlby, D., and Taylor, R., 2002, The Power of Knowledge: A Business Guide to Knowledge Management, Retrieved from http://www.kpmgconsulting.com.
Spector, A., 2000,  Factirs Related to Nursing Burnout:  A Review of Empirical Knowledge, Issue Mental Health Nursing , Vol. 15, No. 4, pp. 331-358.
Subramaniam, M., and Youndet , M. A ., 2005, The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, Acad Manage . Vol. 48, No. 3, pp. 450-633.
Travaglione, A., 2003, The Untold Story : Is the Entrepreneur of the 21st Century Defined by Emotional Intelligence ? International Journal of Organizational Analysis. Bowling Green , Vol. 11, No.  3, pp.  221, 8.
Vaccaro, A., Parente, R., and Veloso, F. M., 2010, Knowledge Management Tools, Inter Organizational Relation Ship, Innovation and Firm Performance. Technological Forecasting & Social Change, Vol. 32, pp. 34-20.
Walton, R. E., 1973, Quality of Work Life, Sloan Management Review, Vol. 15, No. 1, pp. 11-12.
Weber, X., and Pliskin, N., 2004, The Effects of Information System Integration and Organizational Culture on a Firm’s Effectiveness. Information and Management , Vol. 2, No. 30.
Watson, L., 2003, Appling Knowledge Management: Techniques for Building Corporate Memories, British Airways, Morgan Kaufmann Publishers.
Wiig Karl, M., 2002, New Generation Knowledge Management: What May We Expect? Knowledge Research Institute Inc, Vol. 6, pp. 1-9.
Xu, J., Li, Y., 2009, An Emprical Investigation of Knowledge Management and Innovative Performance: The Case of Alliances, Research Policy, Vol. 38, pp. 358-368.