بررسی کارکردهای مدیریتی در مدیران سازمان مدار، موقعیت مدار و رابطه مدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

 
چکیده
پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده وبا هدف بررسیکارکردهای مدیریتی در هر یک از سبک های سازمان مدار، فرد مدار و رابطه مدار انجام شده است. نمونه آماری،322 نفر شامل 17 مدیر از17منطقه آموزش و پرورش شهر تهران و 305 نفر از کارکنان مناطق نامبرده است.ابزار اندازه گیری شامل یک پرسش نامه محقق ساخته 24 سؤالی با طیف لیکرتی است واز تحلیل واریانس یکراهه و  مقایسه های پس از تجربه (فیشر[1]، توکی[2]و یا شفه) برای بررسی جداگانه هر کارکرد درهر سبک استفاده شده است. طبق نتایج، بیشترین کاربرد برنامه ریزی در مدیران سازمان مدار و کمترین میزان آن مربوط به مدیران رابطه مدار است. کارکرد سازماندهی در مدیران سازمان مدار بیش ازسایر مدیران بکار می رود. کارکرد تصمیم گیری در مدیران سازمان مدار بیش از موقعیت مدار و رابطه مدار است و مدیران سازمان مدار نسبت به سایر مدیران،توجه بیشتری به کارکرد کنترل دارند.[1]. L.S.D


[2]. HSD

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Managerial Functions of Organization-oriented, Situation-oriented, and Relation-oriented Managers

نویسنده [English]

  • Mohamad Javad Karamafrooz
چکیده [English]


Abstract
 
The existing theories indicate that management can be defined in terms of its functions, so there are different definitions based on various functions some of which are repeated in most definitions.  The present study which is a descriptive research was conducted to investigate the managerial functions in organization-, relation-, and situation-oriented styles of management. Statistical sample contained 375 members including 17 managers selected from17 districts of ministry of education in Tehran, as well as 322 employees in the same districts who have been working at least for 6 months in different regions of Tehran. Measurment instrument used in this study was a 24-item researcher-made questionnaire developed based on Likert scale. One- way ANOVA and post-experimental comparisons (Fisher ,Tokey, and Shefe) were used for data analysis. Ta analysis revealed that the application of planning is mostly observed in organization- oriented managers compared with relation-oriented ones. Also organization-oriented managers pay more attention to organizational functions compared with situation- and relation-oriented managers. Moreover, decision-making function is considered by organization-oriented managers more than other managers. And finally, the control function receives more attention by organization-oriented managers compared with others

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Management
  • managerial functions
  • management styles
منابع فارسی
 
آصف زاده، س . محبی فر، ر. شیرعلی، م. (1384). شناسایی سبک های رهبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین و راههای ارتقاء عملکرد آنان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جلد 9  ،شماره 1، ص. 56-62.
استونر، ج. (1990). مدیریت، ترجمه پارسیان(1375)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
اقتداری، ع،م. (1372). سازمان و مدیریت، سیستم و رفتار سازمانی، تهران: مولوی.
پرداختچی، م. (1375). نقش نظارت و راهنمایی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش عمومی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 47 ، ص 37 تا 49.
پرهیزگار،ک. (1373). تئوری های مدیریت،  تهران: آگاه.
تروثا ، نیوپورت. (1979). اصول مدیریت و رفتارسازمانی،ترجمه عین الله علاء (1369)، تهران: زوار.
جوادین، س.ر، امیرکبیری، ع. (1380). مروری جامع بر نظریه‌های مدیریت و سازمان، تهران: نگاه دانش.
حسینی ، م. امیرتاش، ا. مظفری، ا. (1385). توصیف و مقایسه سبک های محتلف رهبری با تعهد سازمانی ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره 6، ص. 17تا 30.
رضائیان، ع . (1372). اصول مدیریت، تهران: سمت.
سرمد، غ. (1378).روابط انسانی درسازمانهای آموزشی،تهران: سمت.
صادق پور، ا . (1375). مجموعه مقالات در مهندسی اجتماع، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
علاقه بند، ع. (1370). اصول مدیریت و رفتار سازمانی، تهران: بعثت.
نیکواقبال، ع. (1378). برگزیده نظریه‌های سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
هنسن، ا، مارک. (1968)مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی، ترجمه محمدعلی نائلی(1367)، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
 
منابع انگلیسی
 
Knezevich, K., 1975, Administration of Public education (3rd ed.), New York, Harper.
Muharrem, T., and Issam, Gh., 2011, Transformational Leadership and Organizational Commitment, Turkey, Society for theAdvancement of Management.
Ernest Alonza, N., 2010, The Third Dimension of Leadership: Change-Oriented Behaviors, Journal of Academy of Business.
 
  • تاریخ دریافت: 09 تیر 1392
  • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 19 شهریور 1392