بررسی عملکرد کارکنان مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
 هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی عملکرد کارکنان مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 1096 نفر از کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسش نامه محقق ساخته 48 سؤالی است که براساس مدل "اچیو"[1] هرسی و گلد اسمیت ساخته شده است که بر روی  کارکنان اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که:  بین میانگین نمره عملکرد به تفکیک منطقه های دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت وجود دارد و میانگین نمره عملکرد به تفکیک  منطقه های دانشگاه آزاد اسلامی نشان داد که از 17 منطقه مورد مطالعه، مناطق 6 و 7 و 5 و 12 در مقام قیاس با سایر مناطق از بیشترین میانگین نمره عملکرد برخوردارند.4.ACHIEVE                                                                                                                                      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Performance of Employees in Different Regions of Islamic Azad University (IAU)

نویسندگان [English]

  • Fatah Nazem
  • Mohammd javad Ghaeed Mohammadi
  • Farideh Dokaneeifard
چکیده [English]

Abstract
 
The purpose of this study is to investigate the performance of employees in different regions of Islamic Azad University. The population included all the employees in different regions of IAU out of which 1096 were selected through stratified random sampling. The instrument for data collection was a researcher-made questionnaire, including 48 questions, developed based on Hersey & Goldsmite's ACHIEVE model. It was given to the sample and the collected data underwent statistical analysis through one-way ANOVA and LSD test. The results of data analysis revealed that: (a) There is a difference in the average of employee's performance in different regions of IAU and (b) This average indicates that from among 17 regions investigated in this study, regions 6, 7, 5, and 12 have received higher scores for their employees' performance compared with other regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key terms: Performance
  • IAU
  • employees
منابع فارسی
اسلامی پور، ح. (1376).  بررسی نقش مدیریت مشارکتی در افزایش کارآیی وخلاقیت کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران.
پوتی،‌ ژ. ام. (1970). “ مدیریت بهره وری و شیوه های بهبود آن”، ترجمه عین الله علاء(1371)، ‌تهران: ‌انتشارات زوار. صص 21، 115 – 114.
شاکری، س. (1380). بررسی عوامل مؤثربرعملکرد مدیران مدارس متوسطه منطقه 6 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاداسلامی، واحدرودهن.
کیانی، م. ح. (1375). بررسی تأثیرفرهنگ سازمانی برعملکرد شعب بانک کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاداسلامی، واحدتهران مرکزی.
مستعان، م. (1381). بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران برعملکرد کارکنان شرکت کالای نفت ایران، کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعت نفت.
سازمان بهره وری ملی ایران. (1375).  حرکت بهره وری، شماره 1 بهره وری، وزارت صنایع سنگین.
 
 
منابع انگلیسی
Abdullah, M., 1992, Organizational Culture The Key to Excellance, Malaysian Success Stories, Better Quality of Work Life Through Productivity, APO, P. 244.
Baird, L., 1986, Managing Performance. John Wiley and sons, Inc.
Brtel, A. P., 1994, Productivity Gains from the Implementation of Employee Training   Programs, Industrial Relations,Vol. 33,No. 4.
Dessler,G., 1980,Human Behavior Improving Performance at Work, New York, Prentice-Hall, Inc..
French, W. L., Kats, F. E., and Rosenzwieg, J. E., 1985, Understanding Human Behavior in Organization, Harper and Row.
Hersey, P., and Kenneth, B., 1988, Management of Organizational Behavior, PHI.
Kopelman, R. E., 1986, Managing Productivity in Organizations, New York, McGraw-Hill.
Lawler, E. E., 1982,Education, Management Style, and Organizational Effectiveness, Journal Announcement, Sponsoring Agency, National Inst. of education, Washington, Dc.
Saleh, SD., and Wang, CK., 1993, The Management of Innovation, Strategy, Structure and Organizational Climate,IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 40, pp. 14-21.
Vecchio, R. P., 1988, Organizational Behavior,Dryden,Vol. 12, No. 2, pp. 48.