بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی ناحیه 1 شهر زاهدان انجام گرفته است. ­روش ­تحقیق ­­­­در ­این ­پژوهش ­توصیفی ­­و ­از ­­­­نوع ­همبستگی ­بوده، جامعه ­آماری ­آن ­شامل ­کلیه معلمان ابتدایی ناحیه 1 شهر زاهدان است که در مجموع 1050 نفر می باشند. در ­این ­تحقیق ­از ­روش ­نمونه ­گیری ­تصادفی ­ساده ­­استفاده ­شده ا­ست ­­که ­حجم ­نمونه 274 نفر ­می باشد. ­هم چنین در ­این ­پژوهش ­برای ­جمع ­آوری ­داده ها ­از ­دو  ­پرسش نامه ­استفاده شده ­است ­که ­­پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر[1] (1993) که شامل 18 سؤال 5 گزینه ای طیف لیکرت (از خیلی زیاد تا خیلی کم) می باشد و پرسش نامه محقق ساخته خودکنترلی که شامل 14 سؤال 5 گزینه ای طیف لیکرت (از خیلی زیاد تا خیلی کم) برگرفته از کارور و شی یر[2] ترجمه رضوانی (1375) و گنجی (1380) می باشد. روایی ­پرسش نامه ­ها ­از ­نوع ­محتوایی ­و ­پایایی ­آن ­با ­استفاده ­از ­ضریب ­آلفای ­کرونباخ ­برآورد ­شده ­است. برای ­تحلیل ­آماری ­داده ­ها ­از ­آمار ­توصیفی ­و آمار ­استنباطی ­استفاده ­گردید. نتایج پژوهش هر چهار فرضیه مورد بررسی را تأیید نمود. یافته ها حاکی از این است که در فرضیه اصلی بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد (r=0/50). هم چنین در فرضیه های فرعی به ترتیب بین تعهد سازمانی با هیجان شخصی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد (r=0/19)، بین تعهد سازمانی با ارتباط با دیگران رابطه معنادار و مثبت وجود دارد(r=0/35) و بین تعهد سازمانی با کنترل درونی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد (r=0/53).[1]. Allen & Meyer


[2]. Carver& Scheier

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Primary School Teachers' Organizational Commitment and their Self-Monitoring in Zahedan, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Balaghat 1
  • Mahmod Mahmoodvand 2
  • Zari Khazaei 2
  • S.Amad Hashemi 1
چکیده [English]

 
Abstract
The Purpose of this research is to Study the relationship between organizational commitment and singelf-monitor among primary school teachers in Zahedan (district 1) in Iran. The method of research is descriptive and of correlational type. 274 out of 1050 primary school teachers in Zahedan (district 1) were selected through simple random sampling. Two 18- and 14-item questionnaires made by the researcher were used for data collection, and data analysis was done through SPSS software (version 17). The results show that here is the meaningful and positive relation between(a) teachers' organizational commitment and their self-monitoring, (b) teacher’s organizational commitments and personal emotions (r= 0.19), (c) teacher’s organizational commitments and relation with others (r= 0.35), and (d) teacher’s organizational commitments and intrinsic control (r= 0.53).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: organizational commitment
  • self-monitoring