توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده
پژوهش حاضردرجهت تقویت مدیریت دانش برپایه فرهنگ سازمانی کارکنان شاغل در ادارات  مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. تعداد 61نفرازمدیران و کارشناسان ارشد ده اداره ازمناطق 21گانه به صورت چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه های فرهنگ سازمان و مدیریت دانش هریک بااعتبار 95/0=α روی افرادگروه نمونه اجراگردید. بااستفاده ازمدل t تک گروهی  میزان هریک ازمتغیرهای فرهنگ سازمان (فرهنگ قومی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازارو فرهنگ سلسله مراتبی)درجامعه موردمطالعه بیش ازحدمتوسط وبالا و متغیر های مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش و انتقال دانش)درحدمتوسط ارزیابی گردید. استفاده از مدل فریدمن نشان داد درجامعه موردمطالعهمتغیرهای فرهنگ قومی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ بازار، و فرهنگ ادهوکراسی  به ترتیب رتبه های 1تا4 ومتغیرهای خلق دانش، کاربرد دانش و تسهیم دانش  دررتبه های 1تا3 هستند. اجرای مدل همبستگی بنیادی  نشان دادمتغیر های فرهنگ بازار و تجربه خدمتی اثر منفی در مدیریت دانش دارد. به این معنا اگر مدیری نسبتاً مسن، بدون تجربه خدمتی، بافرهنگ سلسله مراتبی بسیار بالاباشد،مناسب ترین ترکیب مدیریت دانش،ترکیب خلق دانش بسیار بالا، تسهیم دانش بالا، و کاربرد دانش متوسط است. نتایج حاصل ازاجرای مدل همخوانی مجذورکای نشان دادبین متغیر تحصیلات با متغیرهای فرهنگ قومی،فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ سلسله مراتبی،فرهنگ سازمان و مدیریت دانش به مفهوم کلی رابطه وجود دارد،و برای تعیین جهت رابطه از مدل رگرسیون هم زمان استفاده،ونتیجه نشان داد بین متغیر فرهنگ سازمان، فرهنگ قومی، فرهنگ ادهوکراسی،  فرهنگ سلسله مراتبی و تحصیلات رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به مقدار منفیβ این رابطه معکوس است، یعنی با افزایش سطح تحصیلات متغیرهای ذکر شده کاهشمی یابد. مدیریت دانش نیز با تحصیلات رابطه دارد. بین مؤلفه های مدیریت دانش با ویژگی های فردی  رابطه مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of Knowledge Management Based on Organizational Culture

نویسندگان [English]

  • Mahmod Ekrami 1
  • Arezo Naeimi Majd 2
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present study is to investigate the relationship between organizational culture and knowledge management in different departments of education in Tehran. Research method is descriptive and of correlational nature. In the present study, 36-item questionnaires were used to measure organizational culture and knowledge management through Morgan table. The sample included 61 employees (managers and professionals) in different regions of Tehran, and the reliability of the test was calculated as 0.95. In order to examine the variables of organizational culture (Group culture, Adhocracy, Market, Hierarchical) and knowledge management variables (knowledge creation, knowledge sharing and transfer of knowledge) analytic statistics was used in this study. The results of data analysis reveal that cultural variables are at high level, indicating the ideal level of the organizational culture in different educational departments in Tehran. However, variables of knowledge management are at the average level of education that shows the application and implementation of knowledge management is not at an ideal level in educational system in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Organizational Culture . Knowledge Management
منابع فارسی
رابینز، ا.پی. (1995). مدیریت رفتارسازمانی، مترجمان: علی پارسائیان، محمداعرابی (1377)، چاپ اول. تهران:موسسهمطالعات پژوهشهای بازرگانی.
رحیمی، ح.و نجفی، م. (1386).مدیریت دانش در سازمان های آموزشی،تهران: انتشارات جاودانه.
زارعی متین، ح. (1372).فرهنگ و عملکرد سازمان،مجله  دانش مدیریت، شماره 23، صفحه 58.
سیف اللهی، ن. و داوری، م. (1387).مدیریت دانش در سازمان ها،تهران: انتشارات آراد کتاب.
شاین، ا. (1996).فرهنگ سازمانی،ترجمهمحمدابراهیم محجوب (1383)،تهران: فرا.
شریف‌زاده، ف.و کاظمی، م. (1377). مدیریت فرهنگ سازمانی،تهران : نشر قومس.
کیا، م، (1388).نقش فرهنگ سازمانی در نظریه پردازی مدیریت،مجله علمی کاربردی مدیریت دولتی، شماره 139، صفحه 31.
کرمی پور، م. (1382).معلم، مدیریتدانش و آموزش،مجله توسعه مدیریت، شماره 46، صفحه 49.
منابع انگلیسی
 Balthazard , P. A., and Cooke, R. A., 2004,   Organizational  Culture  and  Knowledge  Management success: Assessing the Behavior–Performance  Continuum,Proceedings  of  the  37th Hawaii  International Conference  on  System  Sciences.
Branndt,   M ., and  Jones , D. B. A., 2009,  Organizational   Culture   and    Knowledge Management: An   Empirical   Investigation  of  U.S. Manufacturing  Firms,  Unpublished doctoral dissertation,  Nova    Southeastern University.
Chaung, Y.T.,  Robin ,C., and Julian , Z., 2004, Organizational Culture, Group Diversity and Intra-Group Conflict, Journal of Team  Performance  Managemen, No. 10.
Cameron , k.s., and Quinn , R. E.,2006,  Diagnosing  and Changing  Organizational Culture: Base on   the Competing Values  Framework,Addison -Wesley Publishing Company ,Inc.
Chin - Loy, C.,  2003,  Assessing  the  Influence  of  Organizational  Culture  on Knowledge  Management  Success, Unpublished Doctoral Dissertation , Nova  Southeastern  University.
 Delong, D.  W., and Fahey, L., 2002,Diagnosing  Culture  Barriers  to  Knowledge Management,The  Academy  of  Management  Executive , Vol. 14, No. 4.
Davenport ,T. H., and Prusak , L., 1998, Working Knowledge:  How Organizations Manage What they  Know, Boston: Harvard  Business  School  Press.
 Garvey, B., and Williamson,  B., 2002, Beyond Knowledge  Management  Dialogue  Creativity and the Carporate  Curricullum  Harlow, UK, FinancialTimws/Prentic Hall.
Gupta , J . N. D., and Sharma , S. K.,  2004, Creating  Knowledge Base  Organizations, Idea Group Publishing.
Haney, D. S., 2003,  Knowledge Management in a Profssional Service Firm, Unpublished Doctoral Dissertation, Indian University.ProquestInformation  And  Learning Compony
Macdermott , R., and Dell, C., 2001,Overcoming Cultural Barriers to Sharing Knowledge,Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1.
Merwick , A. D., 2001,Knowledge  Management  Technology,  Systems, Vol. 40, No. 4, pp.  814.