رابطه ساختار سازمانی با اثر بخشی سازمانی و توانمندسازی در بین کارکنان آموزش و پرورش نواحی شهرستان شیراز*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 عضو هیات علمی

3 دانشجو

چکیده

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی با اثر بخشی سازمانی و توانمندسازی در بین کارکنان آموزش و پرورش نواحی شهرستان شیراز بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداری نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد و نمونه آماری پژوهش کارکنان ناحیه 1و4 می باشند که به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب گردیدند. جهت جمع­آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه ساختار سازمانی (ورعی) توانمندسازی (شورت و راینهارت) و اثر بخشی (هرسی بلانچارد) استفاده گردید. جهت تعیین حجم نمونه 141 نفر از جدول مورگان و گرجسی به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با اثر بخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین ابعاد توانمندسازی با اثر بخشی رابطه معنی داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Structure with Organizational Effectiveness and Empowerment of Employees in Different Regions of Ministry of Education in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Ebadolah Ahmadi 1
  • Majid Barzegar 2
  • Mohammadamin Ezadi 3
چکیده [English]

 
Abstract
 
The aim of the present study was to explore the relationship between organizational structure, with organizational effectiveness, and the empowerment of the employees of the ministry of education in different regions of Shiraz city.  The research method was descriptive and correlational. The population included staff members of four units of the education office in Shiraz, and employees of regions 1 and 4 were selected randomly from the population. To determine the sample, 141 subjects were selected through stratified random sampling. For data analysis, mean and standard deviation were used for descriptive statistics, and Pearson correlation for inferential statistics. The results of the analysis showed that there was a significant relationship between organization structure and dimensions of organizational effectiveness. There was also a significant relationship between the organizational effectiveness and different dimensions of empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizational structure
  • organizational effectiveness
  • Empowerment
منابع فارسی
احمدی، ع. و دوست محمدلو، ح. (1388). بررسی رابطه بین مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثر بخشی دبیرستان های ناحیه 1 شهر شیراز، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، بهمن 88، شماره21 ص: 19-14.
بلانچارد، ک. (1996). مدیریت تواناسازی کارکنان، ترجمه دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی (1382)، تهران، نشر مدیران.
دفت، ال، ر. (1998). تئوری و طراحی سازمان، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی (1377)، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دراکر، پ. (1998). جامعه پس از سرمایه داری، ترجمه محمود طلوع (1374)، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
رابینز، ا. پ. (1991). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان (1370)، علی و اعرابی، محمد، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
رابینز، ا.(1991). مدیریت تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد (1372)، تهران، انتشارات صفار.
شکرکن، ح. و نعامی، ع. ا. (1382). بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی، ماهنامه کار و جامعه، آذر و دی 82، شماره 51، ص: 34-27. تهران.
فایول، ه. (1996). اصول فن اداره، ترجمه هادی هدایتی (1377)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
کانگرو و کاننگو.(1998). توانمندسازی کارکنان سازمان، ترجمه احمدآقایی (1385)، انتشارات رشد.
هوی، وین، ک. و میکسل. (2003). تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه محمد عباس زاده(1385)، ارومیه، انتشارات دانشگاه ارومیه.
وتن، د. کمرون، ک. (1998). تیم سازی، ترجمه بدرالدین اروعی یزدانی(1382)، تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت .
منابع انگلیسی
Blackburn, R., 1999, Dimension of Structure: A Review and Reappraisal, Academy of Management Review, Vol. 2, No. 1.
Child, J., 2008, Organization Structure, Environment, and Performance: The Role of Strategic Choice, Sociology,Vol. 6, pp. 1-22.
Conger, J., A. and Kanungo, R. N, 1988, The Empowerment Process :Integrating Theory and Practice, Academy of Management Review,No.13,pp. 471–480.
Daft, R.  L., 1998, Organization theory and design (3rd ed.), West Publishing Company.
Gresov, C., and Drazin, R., 2007, Equifinality: Functional Equivalence in Organization Design,  Academy of Management Review, Vol. 22, pp. 403-428. 
Horwitz, F. M., and Nevills, M., 1994, Organization Design for Service Excellence, Human Resource Management, Vol. 35, No. 4.
Loraine, P., 2002, Shedding a Tier: Flattening Organizational Structures and Employee Empowerment, The International Journal of Educational Management, Vol. 16, No. 1, pp. 54-59.
March, J., and Simon, H., 2009,  Organization, Cambridge, Blackwell.
Menon, S. T., 2001, Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach,  Applied Psychology, Vol. 50, No. 1, pp. 153-180.
Mihm, J.  L., Christoph. H, Wilkinson, D., and Huberman, B. A., 2010,  Hierarchical Structure and Search in Complex Organizations, Management Science, Vol. 56, No. 5, pp. 831-848.
Mintzberg, H., 1979,  The Structuring of Organization, Englewood cliff, NJ, Prentice Hall.
Peterson. N. A., and Zimmerman, M. A., 2004,  Beyond the Individual: Toward a Nomological Network of Organizational Empowerment, American Journal of Community Psychology, Vol. 34, No. 1/2, pp. 129-148.
Robbins, S. P., 1998, Organization Theory, New York, Prentice Hall.
Robbins, T. L., Crino, M. D., and Fredendall. L. D., 2002, An Integrative Model of the Empowerment Process,  Human Resource Management Review, Vol. 12, pp. 419-420.
Roy, Y. J. C., and Lyenger. Sh. S., 2005, Empowerment Through Choice?: A Critical Analysis of the Effects of Choice in Organizations, Research in Organizational Behaviors, Vol. 27, pp.  41-79.
Speritzer, G. M., 1995, Psycological Empowerment in the Work Place: Dimensions, Measurement, and Validation, Academy of Management Journal, Vol. 38, pp. 1442-1465.
Spreitzer, G. M., 1996, Socialstructural Characteristics of Psychological Empowerment, Academy of  Management Journal, Vol. 39, pp. 483–504.
Spreitzer. G. M., and Doneson, D., 2005, Musings on the Past and Future of Employee Empowerment, Forthcoming in the Handbook of Organizational Development (Edited by Tom Cummings). 
Vaten, D., and Kameron. A., 1999, “Empowerment and Delivery of Authority”, Translation (in Persian) by Badrodin, Orai, Institution of Research and Training Management, Attached to Ministry of Power.
Wood, S., and Desmond, J., 2004, Empowerment and Performance, International Review of Industrial & Organizational Psychology, Vol. 19.
Zimmerman, M. A., 2004, Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis, In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of community psychology (pp. 43–63). New York, Kluwer Academic / Plenum Publishers.