بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان ناحیه 1 و 2 آموزش و پرورش شهر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان ناحیه 1 و 2 آموزش و پرورش شهر خرم آباد انجام گردیده است. روش تحقیق استفاده شده توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان این دو ناحیه بوده است که با روش تصادفی ساده از بین آنها، 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه­های محقق ساخته عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بوده و تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های آماری (همبستگی پیرسون، رگرسیون، تحلیل واریانس یک­راهه، تی مستقل) انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبتی در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین، یافته­های حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که فقط مؤلفه وفاداری قادر به پیش­بینی عدالت سازمانی است. نتایج آزمون تی مستقل نیز آشکار ساخت که بین جنسیت کارمندان تفاوت معناداری وجود دارد و در پایان نتایج تحلیل واریانس یک­راهه بین عدالت سازمانی با متغیر دموگرافیکی سطح تحصیلات آشکار ساخت که تفاوت معنی­داری بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior among the Employees in regions 1 and 2 of the Education Ministry in Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Hassan Mahjub Eshrat Ab 1
  • Mohammad Mirkamaly 1
  • Vali morad Kiani 2
چکیده [English]

 
Abstract
 
The aim of this research was to explore the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior among the employees of regions 1 and 2 of the Education Ministry in Khorramabad. The used research method was descriptive and correlation. All employees in these two districts constituted the population of this study; from among them168 employees were selected, using random sampling. Instruments for this study included two researcher-made questionnaires: Organizational Justice and Citizenship Behavior Questionnaires. The collected data was analyzed through descriptive statistics indices and statistical tests, including Pearson correlation, regression, one-way ANOVA, and independent t-test. The results of data analysis indicated that there was a positive relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior (P< .0.1). In addition, results from stepwise regression revealed only the loyalty component could predict organizational justice. The results of t-test also showed a significant difference between the employee’s genders. And finally, results of one-way ANOVA indicated that the difference between organizational justice and the education level, that was actually a demographic variable, was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Organizational Justice
  • organizational citizenship behavior
منابع فارسی
امیرخانی، م. (1384). بررسی رابطه میان حساسیت افراد به عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، استاد راهنما: حسن میرزائی و استاد مشاور: علی پورعرب، دانشگاه تهران.
پورعزت، ع. (1380). مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی، دانش مدیریت دانش، شماره 55، صص 117-83.
پورعزت، ع. (1387الف). مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی"ع"،تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
پورعزت، ع. (1387ب). مبانی دانش اداره دولت و حکومت، تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
دانائی فرد،ح و ابراهیمی، ع. (1388).رفتار شهروندی در سازمالن های دولتی:تاملی بر مبانی و رویکرد های تئوریک،اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی،تهران،دانشگاه تهران.
سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا. (1386). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات آگاه.
کلیدبری،ح و باقر سلیمی، س. (1388).نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی،اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی،تهران، دانشگاه تهران.
قلی پور، آ و فتاحی، م و پیران نژاد، ع. (1386).مروری بر مهاجرت نخبگان در نهادهای آموزشی، رهیافت، شماره 40.
مقیمی، س. م. (1384). رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، سال سوم شماره یازدهم.
نادری، ا. (1386). اقتصاد آموزش، تهران، نشر یسطرون.
منابع انگلیسی
Adamis, J.,1965, Inequity in Social Exchange, In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology.Vol. 2, pp. 267-299.
Adent, N., 1997, Recent Education Reforms: Some Neglected Macroeconemics and Misapplied Microeconomics,  Journal of Review of  Policy Issues, 3 (3), 59-78.
Alicia, S., & Leung, M., 2008, Matching Ethical Work Climate to In- Role and Extra-Role
Behaviors. In a collective work setting. Journal of Busniess Ethics, 79, 43-55.
Baron, R.M., & Kenny, D.A., 1986, The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social   Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, pp. 1173-82.
Becton, J. B., William,  F. G., & Mike, S. (2007). Evaluating and Rewarding  Ocbs: Potential Consequences of Formality  in Corporating Organizational Citizenship Behavior in Performance Appraisal and Reward Systems. Employee Relations, Vol. 30, No. 5, pp. 494-514.
Bies, R.J., & Moag, J.S., 1986, International  Justices Communications Criteria of Fairness. In. R. Lewicki Greenwich. Ct: Jai Press.
Brightman, B. K, and  Moran,  J. W., 1999,BuildingOrganizational Citizenship,Journal of Management Decision, Vol. 37, No. 9, pp. 678-85.
Cohen-Charach, Y., & Sector, P.E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A Meta- Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 86, No. 2, pp. 278-321.
Colquitt, J.A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure. Journal of Applied Psychology, Vol. 86, No. 3, pp. 386-400.
Castro, C.B., Armario, E.M., &Ruiz, D.M. (2004). The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior on Customer Loyalty. International Journal of Service Industry Management. Vol. 15, No. 1, pp. 27-30.
David Hoff, T. (2007). Senior management participative involvement and employee perception of organizational justice, trust/ empowerment, and citizenship behavior. Retrieved On 8 October 2009 From Http:// Proquest.Com From Published, Ph.D. Dissertation, Northchnral  University.
Desivilya, H.S., Sabag, Y., & Ashton, E. ,2006, Prosocial Tendencies in Organizations: The Role of Attachment Styles and Organizational Justice in Shaping Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Organizational Analysis, Vol. 14, No.1, pp.  22-42.
Degroot, T., & Brownlee , A. L.,2005,  Effect of Department Structure on the Organizational Citizenship Behavior–department Effectiveness Relationship, Journal of Business Research, 59, 1116- 1123.
Dutta, J. S., and Weale, M., 1999, Education and Public Policy, Journal of Fiscal Studies, Vol. 20, No. 4, pp. 86-35.
Greenberg, J., 1990, Organizational Justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, Vol. 16, pp. 399-432. 
Hossam,  M., & Abu, E., 2008,  An Investigation of the Relationship of  Openness to Experience and Organizational Citizenship Behavior. Journal of American Academy of Business, Vol.13, No. 1, pp. 72-78.
Hui C., Lam S.S.K., Schaubroeck, J., 2001, Can good Citizens Lead the Way in Providing Quality Service? Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 5, pp. 988-995.
Hui C., Law, K.S., & Chen, Z. X., 1999,  A structural equation model of the effects of negative affectivity, leader-member exchange, and perceived job mobility on. In-role and extra-role performance: A Chinese case. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 77, 3-21.
Honushek, E., & Kimko, D., 2000,  Schooling,Labour Force Quality and the Growth of Nations , Journal of American Economic Review, Vol. 90, No. 50, pp.1154-1204.
Jung, J. Y., and Hong, S., 2008,Organizational Citizenship Behavior (OCB), TQM and Performance at the Maquiladora, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 25, No.  8, pp. 793- 808.
Karriker, J.H., & Williams, M, L., 2009, Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior: A Mediated Multifoci Model. Journal of Management, Vol. 35, No. 1, pp. 112-135.
Konovsky, M. A., & Pugh, S. D., 1994, Citizenship Behavior and Social Exchange. Academy of Management Journal, Vol.37, No. 3, pp. 656-669.
Krieter & Kinecki, 2001, Organizational Behavior. Irwin/ Mcgraw: Hill.
Lambert, E. (2003). The impact of orgaizational justice on correctional staff. Journal of Criminal Justice, 32, 2, 425-482. 
Lind Back , A., & Snower ,D., 2000, Multitask Learning and Reorganization of Work: From Tayloristic to Holistic Organization. Journal of Labour Economics, Vol. 18, No. 3, pp. 353-76.
Lind, E. A., & Tyler, T., 1988, The Social Psychology of Procedural Justice. New York,  Plenum.
Martin, J., 1998, Education and Economic Performance in OECD Countries: An Exlusive Relationship, Journal of Satatistical and Social Inquiry. Society of Irland, Xxuii, pp. 99-128. 
Mcfarlin, D.B., & Sweeney, P.D., 1992, Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes. The Academy of Management Journal, Vol. 35, No. 3,  pp. 626-3.
Manrique, Pablo Zoghbi De Lara, & Rodriguez, T. F. Espino, 2007, Organizational Anomie as Moderator of the Relationship between an Unfavorable Attitudinal Environment and Citizenship Behavior (Ocb): An Empirical Study Among University Administration and Services, Personnel Review, Vol. 36, No. 6, pp. 843-866.
Mc Dowall, A., & Fletcher, C., 2004, Employee Development: An Organizational Justice Perspective. Personnel Review, Vol. 33, No. 1, pp. 420-481.
Mcfarlin, D.B., & Sweeney, P.D., 1992, Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes. The Academy of Management Journal, Vol. 35, No. 3, pp. 626-37.
Moorman, R. H., 1991, The Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship? Journal of Applied Psychology, Vol. 76, pp. 845-855.  
Moorman, R.H., Blackely, G.L., & Niehoff, B.P., 1998, Does Perceived Organizational Support Mediate the Relationship between Procedural Justice and Organizational Citizenship Behavior? Academy of Management Journal, Vol. 41, pp. 351-357.
Muhammad, A. H., 2004, Procedural Justice as Mediator between Participation in Decision Making and Organizational Citizenship Behavior. Ijcm, Vol. 14, No. 3, pp. 58-68.
Nadiri, H., & Tanova, C., 2009, An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International Journal of Management. Article In Press : Www.Elsevier.Com/Locate/Ij Homan.

Niehoff, B. P., and  Moorman, R. H., 1993, Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal.vol. 36 no. 3.pp. 527-556.

Organ, D.W., & Ryan, K., 1995, A Meta-Analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior. Personnel Psychology, Vol. 48, pp. 775-802.
Organ, D.W., 1988, Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. D.C. Heath And Company, Lexington, Ma/Toronto.
Organ, D.W., Konovsky, M. 1989, Cognitive versus Affective Determinants of Organizational Citizenship Behavior, Journal of Applied Psychology, Vol. 74, No. 1, pp. 157-164.
Person, T. & Tabellini, G., 1994, Is Inequality Harmful for Growth? Journal of American Economic Review, Vol. 84, pp. 21-60.
Podsakoff,  P.M., Mackenzie S.B., &Bommer W.H., 1996, Transformational Leader Behaviors and Substitutes for Leadership as Determinants of Employee Satisfaction, Commitment, Trust, and Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Management, Vol. 22, pp. 259-298.
Podsakoff,  P.M., Mackenzie S.B., Paine J.B., & Bachrach D.G., 2000, Organizational Citizenship Behaviors:A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, Vol. 26, pp. 513-563.
Price, J. L., & Mueller,C.W., 1986, Handbook of Organizational Measurement. Marshfield, Ma, Pitman.
Robinson, S. L., and Morrison, E. W., 2002, Psychological Contracts and Ocb: The Effect of Unfulfilled Obligations on Civic virtue Behavior,  Journal of Organizational Behavior, No. 16, pp. 289-298.
Thibaut, J. W., and Walker, L., 1975, Procedural Justice: A Psychological analysis. Journal of Personality and Social Psychology,vol 39,pp. 643-653.
Turnipseed, D., and Murkison, G., 1996, Organizational Citizenship Behavior: An Examination of the Influence of the Work Place, Journal of Leadership and Organization Development. Vol. 17, No. 2, pp. 42-47.
Wang, H., Law, K.S., Hackett R., Wang D., &Chen, Z. X., 2005, Leader-member Exchange as a Mediator of the Relationship between Transformational Leadership and Followers’ Performance and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, Vol. 48, No. 3, pp. 420-432.
West, A. D., 2006, The Impact of Commitment to Supervisor on Organizational Justice, Citizenship, and Intentions to Leave. Retrieved  October 2009 from Http:// Proquest.Com
Williams, S., Pitre, R., & Zainuba, M., 2002, Justice and Organizational Citizenship Behavior Intentions: Fair Rewards versus Fair Treatment, Journal of Social Psychology, Vol. 142, No.1, pp.  33-44.
Yilmaz, K., & Tasdan, M., 2008,  Organizational Citizenship and Organizational Justice in Turkish Primary Schools. Journal of Educational, Vol. 47, No. 1, pp. 108-126.