پیش بینی درگیری شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ذهنیت فلسفی آنان ( مطالعه موردی: واحد رودهن )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

هدف این پیش بینی درگیری شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بر اساس ذهنیت فلسفی آنان می باشد. مسأله اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که:آیا ذهنیت فلسفی در تبیین سطح درگیری شغلی آنان نقش دارد؟ روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه بر مبنای مفروضه تحقیقات همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از دو پرسش نامه ذهنیت فلسفی و درگیری شغلی با مقیاس اندازه گیری فاصله ای با طیف لیکرت 5 درجه ای استفاده شد. 130 نفر از اعضای هیأت علمی  بر اساس روش های نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه (گروه های تحصیلی) انتخاب شدند. نتایج نشان داد که 19 درصد از واریانس درگیری شغلی توسط ذهنیت فلسفی تبیین می شود. برای نوشتن فرمول هم با استفاده از ضرایب استاندارد شده و هم ضرایب استاندارد نشده استفاده کرده و نتیجه نیز به شرح زیر می باشد.
درگیری شغلی(ضرایب استاندارد نشده) = 8/394 + 224/0 (ذهنیت فلسفی )
درگیری شغلی (ضرایب استاندارد شده) = 0/435 (ذهنیت فلسفی )

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Job Involvement of IAU Faculty Members based on their Philosophical Mind-Set (A Case Study in Roudehen Branch of IAU)

نویسنده [English]

  • Zamad Karimzadeh
چکیده [English]

 
Abstract
The aim of this study was to predict the job involvement of IAU faculty members, Roudehen Branch, based on their philosophical mind-set. The main issue of this study is to answer the question whether philosophical mind-set has any role in determining job involvement. The research method used in this study was based on the assumptions of correlation studies. Two questionnaires of philosophical mind-set and job involvement (5-degree Likert Scale) were used for the purpose of data-collection. 130 faculty members, selected based on a stratified random sampling, proportional to population size (study group) participated in this study. The results showed that 19 percent of the variance in job involvement could be explained by the philosophical mind-set. To write formulas, the standardized coefficients and non-standardized coefficients were both used and the result is as follows:
Philosophical mindset × .0224 + 394/8 = stuck in Job (not standard coefficients)
Philosophical mindset × 0/435 J= stuck in ob standard coefficients)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Job involvement
  • philosophical mind-set
  • faculty member
منابع
میرهاشمی، م.(1387). تدوین مدل روابط بین ادراک از عوامل محیط کار ( نقش های شغلی، ویژگی های شغل، سبک نظارتی و ساختار سازمانی ) با سطح درگیری شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران.
میرهاشمی،م.(1385).پیش بینیرضایت شغلی اعضاءهیأت علمی بر اساس ادراک آنان از عوامل انگیزشی، نشریه علمی- پژوهشی اندیشه های تازه در علوم تربیتی شماره 4 ، 111-97.
منابع انگلیسی
Araee, N. J., and Meyer, J. P., 1994, Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity, Journal of Vocational Behavior, No. 49, pp. 252-276.
Rabinio, C.L., and Smith, C. S., 1982, Refining Lodahl and Kejner’s Job Involvement Scale With a Convergent Evidence Approach: Applying Multiple Methods to Multiple Samples, Organization Research Methods, Vol. 4, No. 2, pp. 91-111.
Karsoun, T. L., 1995, Relation Between Employees' Religiosity and Job Involvement, Psychological Report, No. 93, pp. 867-75.
Brown, B. B., 1996, Employees' Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors' Relations–Oriented and Task–Oriented Leadership Behaviors, Unpublished doctoral dissertation, Virginia polytechnic Institute and state university, Virginia.
Vroom, V., 2006, Ego Involvement, Job Satisfaction, and Job Performance, Personal Psychology, No. 15, pp. 159-177.
Litinger, N., 2008, Job Involvement Among Managers and Its Relationship to Demographic, Psychological, and Situational Forces, Unpublished Doctoral Dissertation, Stevens Institute of Technology.