رابطه بین سبک‌ رهبری با راهبردهای مقابله با تعارض مدیران مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌ رهبری با راهبردهای مقابله با تعارض مدیران بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به تعداد 141 نفر بودند که 102 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش نامه سبک رهبری بس و اولیو[1] (2000) و پرسش نامه مدیریت تعارض پوتـنام و ویلسـون[2] (‌1994) استفاده‌ گردید. روایی محتوایی پرسش نامه‌ها توسط صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایاپی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0 و 85/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و t مستقل استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با راهبرد راه حل گرایی، سبک رهبری عدم مداخله با راهبرد عدم مقابله و کنترل معنا‌دار بوده است. بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با راهبرد عدم مقابله و کنترل و بین سبک رهبری عدم مداخله با راهبرد راه‌حل‌گرایی رابطه معنا‌دار مشاهده نشد. بهترین پیش بینی کننده راهبرد عدم مقابله سبک رهبری عدم مداخله، راهبرد راه حل گرایی سبک رهبری تحولی و راهبرد کنترل در گام اول سبک رهبری عدم مداخله و در گام دوم سبک رهبری تبادلی بوده است.[1] . Bass & Avolio


[2] . Putnam & Wilson

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Leadership Styles and Conflict Management Strategies of High School Principals

نویسندگان [English]

  • Fariba Karimi 1
  • Lida Sheshpari 2
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of the current research was to investigate the relationship between leadership styles and conflict management strategies of high school principals. This was a descriptive research and a correlational one. 102 high school principals participated in this study. They were selected out of 141 through simple random sampling. Two questionnaires he purpose of data collection: (a) Bass & Avolio's Leadership Style (2000) and (b) Putnam and Wilson's Conflict Management (1994). Content validity of questionnaires was confirmed by experts and their reliability was calculated through Cronbach’s alpha coefficient accounting as 0.84 and 0.85 respectively. Pearson's Correlation, step by step Regression, and Independent T were used for data analysis. The results of research showed a meaningful correlation coefficient between transformational and transactional leadership styles and solution– oriented strategy, and also between laissez–faire leadership style with control and non–intervention strategy. But no meaningful relationship was observed between transformational and transactional leadership styles and control and non– intervention strategy, and also between laissez–faire leadership style with solution–oriented strategy. The best anticipation for non–intervention is strategy laissez–faire leadership style, solution oriented strategy transformational leadership style and control strategy in first step and laissez–faire leadership style and transactional leadership style in the second step.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: leadership style
  • transformational
  • transactional
  • laissez–faire
  • conflict management strategies
منابع
آقایار، س و رزقی ‌رستمی ‌ع. ر‌. (1389). تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی، اصفهان: انتشارات سپاهان.
اشرفی، ب. (1387). سازمان و مدیریت اثربخش (رویکردی محیطی و پژوهشی)، چاپ اول، شاهرود: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
اشکوه‌طاهری، ر. (1385). بررسی سبک های مدیریت تعارض و رهبری مدیران تربیت بدنی استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما  دکتر محمدحسین رضوی، استاد مشاوردکتر شادمهر میردار، رضا اشکوه طاهری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ‌دانشگاه مازندران.
تدبیری، س، گیوریان، ح و مرادی، س. (1385). تنش و تعارض در مدیریت، اسلام شهر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اسلام شهر.
حسینی، ف، رایج، ح، استیری، م و شریفی، م. (1389). بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- پیرو، نشریه مدیریت دولتی، 4: 72-55.
زین‌آبادی، ح. ‌ر. (1389). رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟ زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 2: 141-115.
شریفی، ا و مقامی، ‌ع. (1389). بررسی رابطه بین انواع قدرت مورد استفاده مدیران با شیوه‌های برخورد با تعارض در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان نمین در سال تحصیلی 89-1388، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 5: 104-83.
عابدی‌جعفری، ح و آغاز، ع. (1387). رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی)، دانش مدیریت، 80: 92-77.
علاقه‌بند، ع. (1389). مقدمات مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان
محمدی، د. (1387). اصول و مبانی سازمان، مدیریت و سرپرستی، تهران: انتشارات آییژ
مردانی‌حموله، م، شهرکی‌واحد، ع و حامدی‌شهرکی، س. (1389). بررسی باورهای نظارتی و سبک‌های حل تعارض در کارکنان پرستاری، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، 3: 73-64.
معبودیان، ح.‌ ر. (1380). بررسی رابطه نگرش مدیران به تعارض با سبک مدیریتی مورد استفاده آنان در مدارس متوسطه شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما نعمت‌الله موسی‌پور، استاد مشاور یدالله جوادی، دانشکده علوم تربیتی ‌دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمان.
نکویی‌مقدم، م، دلاوری، س، سلاجقه، م و قربانی، م. ح. (1389). بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان، فصلنامه بیمارستان، 1 و2: 65-57.
نیکنامی، م، مشفقی، ز و مشفقی، م. (1387). بررسی تأثیر پیشینه‌های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران، مجله فناوری و آموزش، 3: 65 – 49.
نورشاهی، ن. (1388). بررسی رابطه پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول گرا در میان رؤسای‌ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهر تهران، مطالعات تربیتی و روان شناسی‌دانشگاه فردوسی مشهد، 3: 176 – 163.
منابع انگلیسی
Banjeri, R., and Krishnan, V. P.,  2000, Ethical Preferences of Transformational Leadership: An Empirical Investigation, Leadership and Organization Development Journal, Vol. 8, pp. 405 – 413.
Barbuto, Y. E., 2005, Motivation and Transactional Charismatic and Transformational Leadership: A Test of Antecedents, Journal of leadership and organizational studies, No. 4, pp. 26 – 41.
Block, L ., 2003, The Leadership–Culture Connection: An Exploratory Investigation, Leadership and Organizational Development Journal, Vol. 5, No.  6, pp. 318 – 334.
Bono, J. E., and Judge, T.A., 2004, Personality and Transformational and Transactional Leadership:
A Meta-analysis, Journal of Applied Psychology, Vol. 5, pp. 901 -910.
Brown, L. M., and posner, B. Z., 2001, Exploring the Relationship Between Learning and Leadership, Leadershipand Organization Development Journal, Vol. 6,  274 – 284.
Burke, S., and Collins,  K. M., 2001,  Gender Differences in Leadership Styles and Management Skills, Woman in Management Review, Vol. 5, pp. 244 – 256.
Eagly, A. H.,  Johannesen,  M. C., and Vanengen, M. L., 2003, Transformational, Transactional and Laissez – Faire Leadership Styles: A Meta-analysis Comparing Men and Woman, Psychological Bulletin, Vol. 4, pp. 569 – 591.
Ergeneli, A.,  Gohar, R., and Temirbekova, Z., 2007, Transformational Leadership: Its Relationship to Culture Value Dimensions, International Journal of Intercultural Relations, Vol. 31, pp. 703–724.
Gardener, L., and stough, C., 2002, Examining the Relationship Between Leadership and Emotional Intelligence in Senior Level Managers, leadership and Development journal, Vol. 2, pp. 68 – 79.
Gellis, Z. D., 2001, Social Work Perceptions of Transformational and Transactional Leadership in Health Care, Social work Research, Vol. 1, pp. 17 – 25.
Gray, B., Coleman, P. T., and Putnam, L. L., 2007,  In Tractable Conflict: New Perspectives on the Causes and Conditions for Change, American Behavioral scientist, Vol. 11, pp. 1415 – 1429.
Higgs, M., 2003, How Can We Make Sense of Leadership in 21st  Century? Leadership andOrganizational Development Journal, Vol. 5, pp. 271 – 284.
Harrison, J. L., 2011, Instructor Transformational Leadership and Student Outcomes, Emerging Leadership Journeys, Vol. 1, pp. 91 – 119.
Hoffman, M., 2007,  Does Sense of Human Moderate the Relationship Between Leadership Style and Conflict Management Style, Doctorial Dissertation,  university of Nebraska, UMI NO. 3284029.
Landrum, N. E., Howell J. P., and Paris L., 2000,  Leadership for Strategic Change, Leadership and Organization Development Journal, Vol. 3, pp. 150 – 156.
Stone, A. G., Russell, R. F., and  Patterson, K., 2003, Transformational versus Servant Leadership : A Difference in Focus, Servant Leadership Roundtable,Retrieved October 2003, from http://www.regent.edu/acad/cls/2003 servant leadership roundtable / stone. Pdf.
Zhang, X. A., cao, Q., and Tjosvold, D., 2011, Linking Transformational Leadership and Team Performance: A Conflict Management Approach, Journal of Management Studies, Vol. 48, pp. 1586- 1611.