رابطه ی بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین مدارس استثنائی استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس

2 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
 هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین معلمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی479  نفر معلمان شاغل در مدارس استثنائی استان هرمزگان در سال تحصیلی 90-1389 می باشند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 214 نفر بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه عدالت سازمانی(مورمن و نیهوف[1]، 1993)، تعهد سازمانی(آلن و مایر، 1990) و رضایت شغلی(اسپکتر، 1985) بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده که نتایج حاصل بدین شرح است: متغیر عدالت سازمانی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی نمی باشد. بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه ای معنی دار وجود دارد. و از طرف دیگر مؤلفه های عدالت سازمانی با رضایت شغلی دارای رابطه ای معنی دار هستند و از این مؤلفه ها، تنها عدالت رویه ای قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشد.[1] . Moorman & Niehoff

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment and Job Satisfaction among Teachers of Schools for the Disabled

نویسندگان [English]

  • Javad Imani 1
  • SHaporamin Shayan Jahromi 2
چکیده [English]

Abstract
The goal of this study is to study the relationship between organizational justice and organizational commitment and job satisfaction among teachers of schools for the disabled. The population in this study includes all 479 teachers employed in schools for the disabled in Hormozgan province in 2010-2011. To determine the sample fot this study, 214 out of 479 were selected through random sampling. The method of this research is descriptive and correlational, and the following questionnaires were used for data collection: Organizational Justice (Moorman & Niehoff, 1993), Organizational Commitment (Allen & Meyer, 1990), and Job Satisfaction (Spector, 1985). Data analysis was done through Pearson's coefficient correlation and polygamist coefficient regressions and the results were as follows:  organizational justice variable is not able to predict organizational commitment. There is a significant relation between organizational justice and job satisfaction. On the other hand, there are significant relationships between job satisfaction and organizational justice dimensions out of which only procedural justice can predict job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Organizational Justice
  • Organizational Commitment
  • Job Satisfaction
  • schools for the disabled
  • Hormozgan province
منابع فارسی
ادریس، م. ر. و رئیسی اردلی، غ. ع. (1383). متغیرهای موثر بر کارایی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مقایسه اثر پرداخت ها و عدالت در پرداخت ها بر کارایی کارکنان، انتشارات مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی) ویژه نامه جغرافیا، جلد16، شماره2، اصفهان.
افجه، س. ع. ا. (1385). مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت.
الوانی ،م . پورعزت ، ع. الف و سیّار، الف. (1388). بررسی رابطه عدالت و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران)، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شماره 4.
ایمانی، ج. (1386). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس، پایان نامه کارشناسی، راهنما: حسین زینلی پور و مشاور: محمد نور رحمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
ایمانی، ج. و همکاران(1388). بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی  در بین معلمان مدارس استثنائی شهرستان بندرعباس، فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد تبریز، سال دوم، شماره پنجم، ص: 33- 7.
پرنیان، ع. ر. (1378). بررسیادراککارکنانورابطهآنباتعهدسازمانیدر دانشگاه فردوسیمشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: بختیار شعبانی ورکی و مشاور: اکبر مسعودی، دانشگاه مشهد.
پورسعید، ف. (1384). فراگیری و پایداری؛ اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در ایران 1404 هجری شمسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32.
حسین زاده، ع. و ناصری، م. (1386). عدالت سازمانی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال هجدهم، اسفند ماه86، شماره 190، ص: 23-18، تهران.
حسینیان، ش. ؛ مجیدی، ع. و حبیبی، ص. (1386). عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم، ص: 25-9، تهران.
خطیبی، ا. (1388). تحلیلمؤلفه های عدالت سازمانی و رابطه آن با تعهدسازمانی کارکنان آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: حسن احدی و مشاور: مهرزاد حمیدی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
رابینز، ا. پ. (1991). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان (1374)، علی و اعرابی، محمد، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
سید جوادین، س. ر. ؛ فراحی، م. م. و طاهری عطار، غ. (1387). شناخت نحوه تأثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره1، پاییز و زمستان 1387، ص:70-55.
شکرکن، ح. و نعامی، ع. ا. (1382). بررسی رابطه ساده و چند گانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی، ماهنامه کار و جامعه، آذر و دی 82، شماره51، ص: 34-27، تهران.
علاقه بند، ع. (1383). مدیریت عمومی، تهران: نشر روان.
عموزاده، م. (1386). بررسیمیزانرضایت،انگیزشوتعهدسازمانیکارکنانشرکتملیصنایعپتروشیمی،اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی، تهران.
غفوری ورنوسفادرانی، م. ر.  و گل پرور، م. (1388). بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات روان شناختی، دورة 5 ، شماره 4 ، ص: 148-129.
مقیمی، س. م. (1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران: انتشارات ترمه.
میردریکوندی، ر. (1379). شغل، رضایت شغلی و روش های ارزیابی آن، فصلنامه معرفت، سال نهم،  بهمن 79، شماره38، ص: 33-6، تهران.
نجیب زاده، س. (1385). بررسیادراککارکنانبراساسنظریهبرابریآدامز،زمینههایپیدایشورابطهآنباتعهدسازمانیکارکناندانشگاهآزاداسلامیلارستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین حاتمی و مشاور: مسعود سیدی، دانشگاه شیراز.
نعامی، ع. ا. و شکرکن، ح. (1385). بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال سیزدهم، ص: 92-79، اهواز.
یعقوبی، م. ؛ سقاییان نژاد اصفهانی، س. ؛ ابوالقاسم گرجی، ح. ؛ نوروزی، م. و رضایی، ف. (1388). رابطهیعدالتسازمانیبارضایتشغلیو تعهدسازمانیدربینکارکنانبیمارستانهایمنتخبدانشگاهعلومپزشکیاصفهان، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سلامت، دوره12، شماره 35، بهار88، ص: 32-25، تهران.
 
منابع انگلیسی
Agho, A.O., Mueller, C.W. and Price, J.L., 1993, Determinants of Employees' Job Atisfaction, Human Relations, Vol. 1, pp. 80-85.
Alexander, S., and Ruderman, M., 1997, The Role of  Procedural and Distributive Justice in Organizational Behavior, Social Justice Research, Vol. 1, No. 2, pp. 177-198.
Blegn, M. and Mueller, C.W., 1987, Nurses Job Satisfaction, Researching Nursing and Health, Vol. 10, pp. 227-237.
Clay-Warner, J., Reynolds, J., and Roman, P., 2005, Organizational Justice and Job Satisfaction: A Test of Three Competing Models, Social Justice Research, Vol. 18, No. 4, pp. 391-409.
Cohen-Charash, Y., and Spector, P.E., 2001, The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis, Oranizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 86, No. 2, pp. 278-321.
Colquit, J.A, Conlon, Wesson, D.E., Porter, M.J, C., and Ng, K.Y., 2001, Justice at the Millennium: A Meta-Analysis Review of 25 Years of Organizational Justice Research, Journal of Applied Psychology, Vol. 86, pp. 425-445.
Fingan, J., 2000, The Impact of Person and Organizational Values on Organizational Commitment,Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 73, pp. 149.
Goodman, P.S., and Friedman, A., 1971, An Examination of Adams' Theory of Inequity, Administrative Science Quarterly, Vol. 16, No. 271-288.
Hoffmann, E. A., 2005, Dispute Resolution in a Worker Cooperative:Formal Procedures and Procedural Justice, Law & Society Review.
Klendauer, R., 2009, Organizational Justice and Managerial Commitment in Corporate Mergers, Journal of Managerial Psychology, Vol. 24, No. 1, pp. 29-45.     
Lemons, M., 2001,Procedural Justice in Promotion Decision: Using Perceptions of Fairness to Build Employee Commitment, Journal of Managerial Psychology, Vol. 16, No. 4, pp. 268-280.
Liao, H., and Rupp, D. E., 2005, The Impact of Justice Climate and Justice Orientation on Work Outcomes: Across-Level Multifoci Framework, Journal of Applied Psychology, Vol. 90, pp. 242-256.
Martin, C.L., and Nagao, D., 1989, Some Behavioral Consequences ofComputerizedInterviewing, Journal of Applied Psychology, Vol. 74, No. 1, pp. 72-80.
Mayer, D., Nishii, L., Schneider, B., and Goldstein, H., 2007, The Precursors and Products of Justice Climates: Group Leader Antecedents and Employee Attitudinal Consequences, Personnel Psychology, Vol. 60, pp. 929-963.
Moorman, R. H., 1991, Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?, Journal of Applied Psychology, Vol. 76, pp. 845-855.
Mossholder, K. W, Bennett, N., and Martin, C. L., 1998, A Multilevel Analysis of Procedural Justice Context,  Journal of Organizational Behavior, Vol. 19, pp. 131-141.
Niehoff, B. P., and Moorman, R. H., 1993, Justice as a Mediator of Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior, Academy of Management Journal, Vol. 36, pp. 527-559.
Randall, D.M., 1990, The Consequences of Organizational Commitment: Methodological Investigation, Journal of Organizational Behavior, Vol 11.
Scholl, R.W., Cooper, E. A. Q., and Mekenna, J. F., 1987,Referent Selection Determining Equity Perception, Personal Psychology, Vol. 40, pp. 113-124.
Skarlicki, D. D.,2001, Cross Cultural Perspective of Organizational Justice, International Journal of Conflict Management, Vol. 12, No. 4, pp. 292-300.
Spector, P.E. (1997). The Role of Furstion in Anti Social Behavior at Work. In R. An Oaks (Ed.), Perspectives on Justice: Theory and Applications (pp. 87-108). New York, Cambridge University Press.
Spector, P.E., 1997, Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause, and Consequences, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Tang, T.L., and Sarsfield-Baldwin, L. J., 1996, Distributive and Procedural Justice as Related to Satisfaction and Commitment,  Academy of Management Journal, Vol. 61, pp. 25-31.
Thompson, S., 2001,The Effects of Perceived Justice on Satisfaction and Behavior Intentions: The Case of Computer Purchase,Journal of Distribution Management, Vol. 29, No. 2, pp. 109-24.
Vroom, V. H., 1970, Industrial Social Psychology,Hand Book of Social Psychology, Cambridge:  Addison Wesley Publishing Company.
Will, A. L., and Nye, L., 1992, Gender and the Relationship Between Perceived Fairness of Pay or Promotion and Job Satisfaction, Journal of Applied Psychology,Vol. 77,No. 6, pp. 910-917.