بررسی تأثیرات اجتماعی مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

3 عضوهیات علمی

چکیده

چکیده:
      هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیرات اجتماعی مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی است تا از این طریق بتوان راه‌کارهایی مناسب در اختیار مدیران قرار داد که منجر به بهبود کار آنان و در نهایت، بهبود تصمیم‌ها در شرایط دشوار اجتماعی گردد. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی 146 نفر مدیران منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی بوده‌اند که از این تعداد 110 نفر به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته شامل دو قسمت است: قسمت اول اطلاعات عمومی مدیران، شامل: جنسیّت، وضعیّت تأهل، مدرک تحصیلی، سابقة خدمت و سابقة مدیریّت  و قسمت دوم شامل: 33 سؤال اختصاصی است. یافته ها حاکی از آن است که بین شناسایی و کنترل بحران در جنبه های اجتماعی و تصمیم گیری موثّر مدیران، رابطة معنی داری وجود دارد. هم چنین بین پیشگیری از وقوع بحران و تصمیم‌گیری موثّر مدیران رابطه معنی داری وجود داشته است. مطابق یافته‌ها، پیشنهاد شده که مدیران را از راه های مختلفی مانند: افزایش سطح اطلاعات اجتماعی آنها، افزایش سطح آگاهی‌های مدیریتی، شرکت در همایش‌های علمی مدیریت بحران، استفاده صحیح از تکنولوژی پیشرفته آموزشی بایستی توسعه داد. هم چنین می‌توان با به کارگیری مدیران با تجربه و دارای مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت، برای شناسایی بحران‌های مختلف و استفاده از تجربه های اجتماعی مدیران در  بهبود شرایط اجتماعی و تصمیم گیری نهایی می‌توان نهایت بهره را برد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Effect of Crisis Management on Decision-Making of Managers in Region Eight of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • GHolamreza Azadian 1
  • Mohammad rahim Rasooli-Azad 2
  • Tahereh Hasoomi 3
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigate the social effect of crisis management on decision-making of managers in IAU, region 8. It is believed that this way can provide managers with better strategies to improve both the quality of their work and their decision-making in social crisis. The method of this research is descriptive surveying. 110 out of all 146 managers in region 8 of IAU were randomly selected, and a researcher-made questionnaire with two sections was used for the purpose of data collection. The first section included general information about managers, such as their gender, marital status, educational degree, job background, and management experience. The second section included 33 researcher-made questions. The results of data analysis revealed that there was a significant relationship between identifying (and controlling) social crises and decision-making by managers. Also, there is a meaningful relationship between decision-making and preventing crisis. Accordingly, it has been suggested that managers can be prepared to cope with social crisis through following ways: increasing their social information, raising their management awareness, attending scientific seminars about crisis management, appropriate use of instructional technology, employing experienced managers with certificates in the fields of identifying and managing crises, using the social experience of well-experienced managers, and improving the social conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key terms: Decision-making
  • IAU
  • managers
  • crisis managemen
منابع فارسی
احمدی، م. (1381). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: مؤسسه نشر تهران.
ایران نژاد پاریزی، م و همکاران. (1375). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، تهران: انتشارات مؤسسه بانکداری ایران.
حمزه ای اصفهانی، ش. (1383). میزان آگاهی و نگرش مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه تهران در ارتباط با مدیریت بحران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
حیدری تفرشی، غ و همکاران (1381). نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
خاکی، غ. (1375). مدیریت بحران، تهران: انتشارات ره آورد دانش.
رضایی نژاد، ع. (1375). دانش مدیریت امروز، تهران: انتشارات خدمات فرهنگی.
سعادت، ا. (1369). تصمیم گیری در بحران، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 11، ص. 24-37.
صلواتیان، م. (1388). طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران با تأکید بر نقش رسانه ها در مرحله آمادگی،   http://database.irandoc.ac.ir/articles/523144
فرمنش، پ. (1378). جایگاه مدیریت بحران در بیمارستان امام حسین(ع)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
ناصحی‌فر، و. (1380). مفاهیم و نکاتی پیرامون مدیریت بحران، نشریه توسعه مدیریت، شماره 34 ، ص. 77-81.
ناطقی الهی، ف. (1378). مدیریت بحران زمین لرزه در ایران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
یقین لو، م و همکاران (1378). بررسی آثار مثبت و منفی بحران ها، مجله تدبیر، شماره 145، ص. 91-108.
منابع انگلیسی
Geary, W. S., 2001, All Hazards Crisis Management Planning, Logical Management Systems. Corps, Vol. 11, No. 8, pp. 32- 43.
Hodge. B. J., and William, P. A., 1998, Organization Theory ( ed.), Massachusetts, Needham Heights.
Holsti, O. R., 1971, Crisis Stress & Decision Making, International Social Science Journal, Vol. 14, No. 2, pp. 234-238.
Paige, G. D., 1968, The Korean Decision, New York, Free Press.
Smiar, N. P.,  1992, Crisis Management for Administer, Journal-Article, Vol. 34, No. 5, pp.  12-23.
www. Camionline. Org/Administrative & Organizational Issues.
 www. Daneshnameh. Roshd.ir/mavara/ crisis  management.