رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
   هدف پژوهش حاضرمطالعه بررسی رابطه بین راهبرد‌های خودتنظیمی در یادگیری و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بود. به همین منظور، تعداد 324 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه ناحیه 1 شهرساری با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. از این تعداد، 151پسر و 173 دختر بودند. ابزار مورد پژوهش جهت سنجش خودتنظیمی دانش‌آموزان، پرسشنامه خودتنظیمی (MSLQ) زیمرمن و مارتینز پونز، جهت سنجش انگیزش پیشرفت، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و از معدل سال گذشته به‌عنوان عملکرد تحصیلی استفاده شد. سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی و آزمون های تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA)، و برای مقایسه گروه ها از تی مستقل و رگرسیون چندمتغیری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد و بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد و بین راهبردهای یادگیری خود تنظیم و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد، اما بین جنسیت و انگیزش پیشرفت دانش آموزان تفاوت معنادار وجود ندارد. اما بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد. به علاوه، از بین خرده ‌مقیاس‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فقط راهبردهای مدیریت منابع می‌تواند پیش‌بینی مناسبی از انگیزه‌پیشرفت در دانش‌‌آموزان به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Self-Regulation Learning Strategies and Achievement Motivation with Academic Performance among High School Students in Sari

نویسندگان [English]

  • Bahram Mirzaian
  • Ramezan Hassanzadeh
  • Kheironesa Shirdel
چکیده [English]

 
Abstract
The aim of the current research is to investigate the relationship between self-regulation learning and achievement motivation with academic performance among high school students in Sari. The method of study is correlational in nature. The population consisted of 4895 students during the second educational year of 2009-2010 in Sari high schools. The sample consisted of 324 students (151 boy students and 171 girl students) who were selected using stratified random sampling method from among high school students. The research instrument was a 31-item questionnaire by Zimmerman and Pons (1986) for self-regulated learning strategies (MLSQ) with a reliability of (a=%89) and a 29-item questionnaire for achievement motivation (MAI) with a reliability of (a=%73). The data were analyzed using testing statistical significance, coefficient of determination, and for comparing independent group t-test and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and regression were used. The findings showed that there is a significant difference between self-regulation learning strategies and achievement motivation. Results showed that there is a significant difference between self-regulation learning strategies among boys and girls. Also, there is a significant difference between self-regulation learning strategies and students' achievement motivation. Besides, there is a significant difference between self-regulation learning strategies and academic performance of the students. However, there is not any significant difference between gender and achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Self-regulation learning strategies
  • achievement motivation
  • academic performanc