ارتباط بین دانش واژگان و سبک های شناختی وابستگی و عدم وابستگی به زمینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

 
چکیده:
 پژوهش حاضر اساساً دو سویه است . بدان معنی که از یک سو به سبک های شناختی وابستگی و عدم وابستگی به زمینه و از سوی دیگر به دانش واژگان مربوط می شود. به عبارت دیگر ، پژوهش فوق عمدتاً به منظور بررسی ماهیت دانش واژگان دانشجویان در زمینه دانش غیرفعال) درکی) و فعال( کلامی) واژگان در زبان خارجی با در نظر گرفتن سبک  شناختی ارجح آنها در وابستگی و عدم وابستگی به زمینه صورت گرفت. روش آزمایش چنین بود که 60 نفر از دانشجویان سال سوم انتخاب شده و بر اساس سبک های شناختی ارجحشان به دو گروه وابسته و غیروابسته به زمینه تقسیم شدند. ابزار سنجش شامل چهار نوع آزمون، آزمون سطح واژگان با فراوانی 1000 ، آزمون واژگان غیرفعال ، آزمون واژگان فعال و آزمون گروه اشکال هندسی درونه ای بودند که در مورد 60 نفر از دانش جویان رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد رودهن به کار گرفته شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که گروه غیر وابسته به زمینه در هر دو سطح واژگان فعال و غیرفعال نسبت به همتایان وابسته به زمینه خود برتری قابل توجهی داشتند . نهایتاً یافته های این پژوهش را می توان این گونه تفسیر نمود که سبک شناختی وابستگی و عدم وابستگی به زمینه عاملی کلیدی قلمداد
می گردد که بر یادگیری واژگان دانشجویان در زبان خارجی اثرگذار می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vocabulary Knowledge and Field Dependence/Independence Cognitive Styles

نویسندگان [English]

  • Nassim Golaghaei 1
  • Mortaza Yamini 2
چکیده [English]

 
 
Abstract
This article is primarily bidirectional in that it is concerned with two fields of cognitive styles of field-dependence/independence on the one hand and breadth of vocabulary knowledge on the other hand. In other words, this research is primarily intended to investigate the nature of the students' vocabulary knowledge in the field of passive and active knowledge of L2 words as a whole with regard to their preferred cognitive style of field –dependency/independency. The research method was that 60 juniors were selected. They were then bisected to two groups on the basis of their preferred cognitive styles of field-dependency / independency. Three types of tests, the passive version of Vocabulary Levels Test, the Productive Version of the Vocabulary Levels Test, and the Group Imbedded Figures Test were administered to a group of 60 undergraduate students majoring in the field of English Language Teaching. The conclusion drawn after the analysis of the data was that the participants in the field-independent group outperformed their field-dependent counterparts dealing with both passive and productive vocabulary levels. Finally, the findings of this research could be interpreted as being supportive of the idea that the field-dependent/independent cognitive style could be considered as an effective factor influencing the learners' vocabulary learning in the field of second language acquisition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Field dependence
  • passive vocabulary
  • active vocabulary
  • GEFT
منابع
      
Adamopoulos, R. (2004). Personality and second language acquisition. ENGL. 539. Retrieved from http:// salisbury. edu/acu/ portfolio samples.
Anastasi, A., & Urbina, S. (2005). Psychological testing. Prentice Hall of India.
Brown. H, D. (2007). Principles of language learning and teaching. By Pearson Education, Inc.
Cook, V. (1991). Second language learning and language teaching. New York:  Routledge, Chapman and Hall.
Cruickshank, D. R., & Jenkins, D. B., & Metcalf, K. K. (2006). The act of teaching. McGraw-Hill Companies, Inc.
Golkar, M., & Yamini, M. (2007). Vocabulary proficiency and reading comprehension. The Reading Matrix, 7(3), 88-107.
Hatch, E., & Brown ,C. (1995). Semantics and language education. Cambridge University Press.
Laufer, B., & Nation, P. (1999). A vocabulary-size test of controlled productive ability. Language Testing Journal, 16 (1).
Laufer, B., & Paribakht, S.T. (1998).The relationship between passive and active vocabularies. Effects of language learning contexts. Language  Learning Journal, 48(3), 365-391.
Nation, P. (1993).Measuring readiness for simplified material: A Test of the                   first 1,000 words of English. RELC Anthology Series, 31, 193-203.
Schmitt, N., Schmitt, D., & Clapham, C. (2001).Developing and exploring the behavior of two new versions of the vocabulary levels test. Language Testing, 18(1), 55-58.
Schoonen, R., & Verhallen, M. (2008). The assessment of deep word knowledge in young first and second language learners. Language Testing Journal, 25(2), 211-236.
Shaw, H., & Date, P.  (1986). Handbook of English. Mc-Hill. Mc Graw-Hill, Inc.
Srivastava, V.P. (1997). Cognitive style in educational research. Anmol Publications . New Delhi-1100002, India.
William, M., & Burden, L. R. (1997).
Psychology for language teachers. Cambridge University Press.
Yamini, M., & Rahnama , M. (2008). Relation between field dependence /independence, ambiguity tolerance/ intolerance and reading comprehension global and local items. Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 63-72