بررسی میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت و کاربرد آن در موفقیت تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده:                                                                                                 
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت و کاربرد آن در موفقیت تدریس انجام شد.  روش پژوهش از نوع توصیفی با رویکرد پیمایشی است که بدین منظور  از 11839 معلم 393 نفر از معلمان با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. از پرسش نامه محقق ساخته با طیف لیکرت برای گرد آوری داده ها و از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که از از نظر آماری اختلاف معناداری بین میزان استفاده از اینترنت در بین معلمان در مناطق مختلف آموزشی، و رابطه معناداری بین استفاده از اینترنت با آگاهی معلمان از شیوه های نوین تدریس، موفقیت در تدریس، خلاقیت ایشان در تدریس و امکانات و شرایط مدرسه وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female Secondary School Teachers’ Access to Internet and Its Application in Teaching Success

نویسندگان [English]

  • Hassan Shahrakipour 1
  • Mahbobeh Rezai 2
چکیده [English]

 
Abstract
This study aimed at investigating the female secondary school teachers’ access to internet and its application in teaching success. This was a survey study. In order to carry out, 393 out of 11839 teachers were selected through stratified random sampling on the basis of Morgan’s sampling size. A researcher developed instrument measured on Likert scale was used to collect the data. The data were analyzed through descriptive and inferential statistics. The results showed that the there is a significant difference between the amount of internet use among teachers in different educational districts. The results also showed that there is a significant correlation between the teachers’ use of internet, their knowledge of modern methods of teaching, teaching success, creativity in teaching, and schools facilities and conditions were sampled using the Morgan and through stratified random sampling was chosen as an example. The range of the Likert questionnaire for collecting data and the descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Data analysis shows that the statistically significant difference between the rate of internet use among teachers in different areas of education, and that significant relationship are between internet use and knowledge of modern methods of teaching, successful teaching, his creativity in teaching and school facilities and conditions.

 

Keywords: Internet, Teaching, Education

 

 
منابع
حقیقی، مسعود(1389). بررسی شیوه های بهینه سازی و کاربرد فناوری اطلاعات  در دبیرستان های استان مرکزی. فصلنامه اندیشه های  تازه در علوم تربیتی  سال 5، شماره 3.
فرج الهی،  مهران(1388) . آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات  در آموزش ، مجله راهبرد های آموزشی، دوره 2 ، شماره 4.ص25
سرمد، زهره، (1385). روش تحقیق در علوم رفتاری. محل نشر:تهران انتشارات آگاه .
Fairlie, R. W. (2010). The effects of home computers on school enrolment. Economics of Education Review., 24(5), 533–547.
Freese, A. (2009). Reframing one’s teaching: Discovering our-teacher selves through reflection and inquiry. Teaching and Teacher Education, 22, 100–119.
Groof, J. Mouza, C.( 2008) A framework for addressing challenges to classroom technology use. AACEJ.;16(1):21-46.
Jafari, A., & Kaufman, C. (2009). Handbook of research on ePortfolios. London: Idea Group Reference.
Kirschner, P. A. (2010). Learning in innovative learning environments. Computers in Human Behavior, 21(4), 547–554.
Ligorio, M. B., & Veermans, M. (2010). Perspectives and patterns in developing and implementing international web-based collaborativelearning environments. Computers & Education, 45(3), 271–275.
-López Fernández, O. (2011). Digital learner portfolio as a tool for innovating assessment in the European higher education area. Interactive Educational Multimedia, 16, 54–65.
-Margalef, L., & Pareja, N. (2010). Beyond courses and subjects: An innovation proposal oriented to encourage an interdisciplinaryapproach and relevant learning in higher education. Perspectivas Educativas, 47.
- McKeon,S. & Clarke, D. D. (2010). Mixing methodologies in psychology. The integration of qualitative and quantitative methods on theory and practice. Hove: psychology press.
-Pareja, N. (2010). ICT in higher education: From continuity to change. Madrid: University of Alcala.
-Pearson, J(2010). Investigating ICT using problem-based learning inface-to-face and online learning environments. Computers & Education 47 (2006) 56–73
-Reflective learning. Oxon: Routledge. Todd, Z., Nerlich, B., McKeown, S., & Clarke, D. D. (2010). Mixing methodologies in psychology. The integration of qualitative and quantitative methods in theory and practice. Hove: Psychology Press
- Spendlove, D., & Hopper, M. (2009). Using electronic portfolios to challenge current orthodoxies in the presentation of an initial teacher training design and technology activity. International Journal of Technology and Design Education, 16(2), 177–191.
-Stefani, L., Manson, R., & Pegler, C. (2010). The educational potential of eportfolios. Supporting personal development and reflective learning .Oxon: Routledge , todd, Z. Nerlich, B.