سبک های تفکر ، هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
 این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ سبک های تفکر با هیجان طلبی ، سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی و رابطه بین هیجان طلبی با پیشرفت تحصیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل : کلیه دانشجویان رشته هنر و ریاضی دانشکده هنر و معماری و مجتمع آموزشی پیامبر اعظم واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی بودند . نمونه پژوهش شامل928 دانشجو ( 266 پسر و 662 دختر )بود که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند.برای سنجش سبک های تفکر از پرسش نامه
سبک های تفکر3 استرنبرگ و نیز برای اندازه گیری هیجان طلبی از آزمون هیجان طلبی آرنت4 استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t نشان داد که بین سبک های تفکر قانون گذار،فرد سالار ، جرگه سالار ، ناسالار،  درون نگر ، آزاد اندیش و هیجان طلبی در گروه پسران رابطۀ مستقیم وجود داشت و بین قانون گذار ، قضاوت گر ، آزاد اندیش و هیجان طلبی در دختران رابطه مستقیم و بین اجرایی ، محافظه کار و هیجان طلبی در دختران رابطۀ معکوس وجود داشت و نیز بین قانون گذار ، پایورسالار و پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه مستقیم وجود داشت و در دختران بین قانون گذار ، جرگه سالار ، درون نگر ، آزاد اندیش و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و بین اجرایی ، محافظه کار و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود داشت و هم چنین بین هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه معنی دار نبوده ولی در دختران بین آنها رابطه مستقیم وجود داشت .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thinking Styles, Sensation Seeking, and Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Hassan Ahadi 1
  • Fatemeh Khoeini 2
چکیده [English]

 
 
Abstract
This study aimed at investigating the relationships between thinking styles and sensation seeking, thinking styles and academic achievement, and sensation seeking and academic achievement. The target population of this study was comprised of all the undergraduate students studying art and mathematics at the Art and Architecture Faculty and Payambar Azam Educational Complex of Islamic Azad University, Central Tehran Branch. The final research sample included 928 students (266 males and 662 females) who were selected via stratified sampling. To measure the thinking styles and sensation seeking of the participants, Sternberg’s thinking style Inventory and Arnett's Inventory of sensation seeking were respectively administered. The results of Pearson’s correlation coefficient and t- test demonstrated that legislative, monarchic, oligarchic, anarchic, internal & liberal thinking styles had positive relationship with sensation seeking in male students. Legislative, judicial and liberal also had a positive relationship with sensation seeking in females whereas executive and conservative in females had a negative relationship with sensation seeking. Furthermore, males’ legislative and hierarchic had a positive relationship with academic achievement. In females, however, academic achievement had a positive relationship with legislative, oligarchic, internal, and liberal, and a negative relationship with executive and conservative. Finally, no meaningful relationship was found between males’ sensation seeking and academic achievement while there was a positive relationship between females’ sensation seeking and academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Thinking styles
  • sensation seeking
  • Academic Achievement
منابع
 امامی پور ، س . (1381 ) . بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی .رساله دکتری . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد علوم و تحقیقات تهران .
حسین پور، ش .( 1376 ) . بررسی نقش تهییج طلبی در دقت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس.
 دلاور، ع .(1384 ) . احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی . تهران : انتشارات رشد .
سیف ، ع . ا . ( 1384 ) . روانشناسی پرورشی .تهران : آگاه .
سیف، ع . ا . ( 1386 ) . روانشناسی پرورشی نوین : روانشناسی یادگیری و آموزش . تهران : دوران.
کریمی ، ی . ( 1386 ) . روانشناسی تربیتی . تهران : نشر ارسباران .
معنوی پور ، د . ( 1381 ) . بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی پرسش نامه سبک های تفکر در دانشجویان . طرح پژوهشی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .
نیکو ، س . (1383 ) . رابطه میان سبک یادگیری ( تکانشی تأملی ) و هیجان خواهی در دانش آموزان سال اول
 دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 83-1382
. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد علوم و تحقیقات تهران .
Arnett , J. (1994) .Sensation seeking: A new conceptualization and a new scale. Journal of Personality and Individual Differences, 16(2),289-296.
Culberston, F. M. (1997). Depression and gender. American Psychologist, 52, 25-31.
Desrichard, O., Martin, P., Dantzer, B., & Paignon, A. (2008). The French version of the Arnett inventory of sensation seeking: Internal & predictive validity. Retrieved on Nov. 20, 2008 from http: // www.sciencedirect .com
Dia, D. Y., & Feldhusen, J. F. (1999). A validation study of the thinking styles inventory: Implications for gifted education. Roper Review, 21(4), 302-307.
Franken, R. E. (1990). Thinking styles of sensation seekers. Unpublished manuscript, University   of Calgary, Canada.
Izard, C. E. (1991). The psychology of emotions.New York: Plenum.
Lazarus, R. S. (1991) . Emotion and adaptation. New York: OxfordUniversity press.
McClelland, D.  C. (1985). Human motivation .Glenview, IL: Scott, Foresman.
Seligman, M. E .P. (1990). Learned optimism. New York: Alfred A. Knopf.
Showers, C. (1992). Compartmentalization of positive and negative self–knowledge:  keeping bad apples out of the bunch. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 1036 -1049.
Sternberg, R . J. (1997). Thinking styles. New York: CambridgeUniversity press.
Sternberg, R . J. (2003). Thinking styles. New York: CambridgeUniversity press.
Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (1997). Are cognitive still in styles? American Psychologist, 52, (7), 700-712.
Timmy, E. (2007). Thinking and Emotion. Retrieved on Feb. 12, 2008 from http://www.isnare.com/