میزان برخورداری کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کهکیلویه و بویر‌‌احمد از شرایط زمینه‌ای لازم برای بروز خلاقیت بر اساس مدل اولدهام و ارائه راه‌کارهایی برای بروز و رشد خلاقیت در آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان برخورداری کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کهگیلویه و بویر‌‌احمد از شرایط زمینه‌ای لازم برای بروز خلاقیت در آن‌ها بر اساس مدل اولدهام و ارائه راه‌کارهایی برای بروز و رشد خلاقیت در آن‌ها بوده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق‌ساخته بر اساس مدل شکل‌گیری و اشتراک‌گذاری ایده‌های خلاق اولدهام است. جامعه پژوهش شامل همه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد بود که کل جامعه پژوهش (82 نفر) به پرسش‌نامه­ها پاسخ داده­اند. داده­های به دست آمده از پژوهش، با روش آمار توصیفی - تحلیلی و همچنین داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 16 و به کمک آزمون­ آماری T یک جمعیتی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های پژوهش، وضعیت روحی و روانی مثبت متأثر از بستر‌های کاری با میانگین 92/2 و میزان تمایل به عرضه و اشتراک ایده‌های خلاق با میانگین 01/3 در حد متوسط بودند و تفاوت معناداری وجود نداشت. اما وضعیت روحی و روانی مثبت متأثر از بستر‌های غیرکاری با میانگین 66/3، تفاوت‌های فردی به لحاظ شخصیتی با میانگین 88/3 و تفاوت‌های فردی به لحاظ شغلی با میانگین 29/3 بالاتر از حد متوسط بودند و تفاوت معناداری وجود داشت. هم چنین نتایج نشان داد، شرایط زمینه‌ای لازم برای بروز خلاقیت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد، با میانگین 23/3  بالاتر از حد متوسط بود و تفاوت معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Availability of Necessary Context for Developing Creativity among Librarians in Kohkiloye and Boyerahmad Province Based on the Oldham Model

نویسندگان [English]

  • Razieh Darabi Arokhlo 1
  • Mohammad Rahim Rasouli Azad 2
  • Zahed Bigdeli
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of this research was to investigate the availability of the necessary context to develop creativity among librarians in public libraries of Kohkiloye and Boyerahmad province based on Oldham Model. The study also provides solutions for the development and growth of creativity in them. Measuring research method and data collection tools of questionnaire are based on the Oldham's model of creative ideas. The population was included all librarians of public libraries of Kohkiloye and Boyerahmad province who were all selected as members of the sample (82 persons). The data provided by research were analyzed by the way of descriptive statistics. Data were analyzed using the SPSS 16 software.‌ To carry out statistical analyses, one-sample t-test and the Spearman's correlation test were used. Based on findings of research, the positive spiritual and mental status under the influence of work context and tendency to supplying and sharing creative ideas were average with mean index of 2.92 and 3.01 respectively and there weren’t significant difference. But the positive spiritual and mental status  affected by non-working contexts with the mean of 3.66 , the individual differences in terms of employment with the mean of 3.88, the individual differences in terms of  employment with the mean of 3.29 were higher than medium and there were significant difference. Also, the results showed that the underlying context for developing creativity among librarians in public libraries of Kohkiloye and Boyerahmad province with the mean index of 3.23 was  higher than average and there was significant difference

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Creativity
  • librarians
  • public libraries
  • Kohkiloye and Boyerahmad province
  • Oldham model
منابع
آقایی فیشانی، ت. (‌1377). خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها. تهران: ترمه.
 ارغوانی، ف. (1362). بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر خلاقیت سازمانی در واحدهای صنعتی استان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم.
اوانز، ج. الف. (1377). فنون مدیریت برای کتابداران. ترجمه ف ناصری. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
 بیات، ح. (1375). بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت و نوآوری سازمانی در سطح سازمان‌های دولتی استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
تافلر، آ. (1378). موج سوم.ترجمه شهیندخت خوارزمی. تهران: انتشارات علم
حسینی،‌الف.‌‌(1389)‌. الگوی مدیریت خلاقیت در کتابخانه‌های‌عمومی،‌‌‌ مجموعه مقالات نشست تخصصی خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‌های عمومی. تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ص 127-159.
 خضری، م. (1381). بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان با جوّ سازمانی در شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
داودآبادی‌ فراهانی، ر. (1373). بررسی و تعیین عوامل مؤثر در تشویق، بروز و نهادی ساختن خلاقیت و نوآوری در واحدهای تولیدی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
شادمان‌فر، س؛ امیدخدا، م. (1389). الگوهای مدیریت خلاق و نوآور در کتابخانه‌های عمومی، مجموعه مقالات نشست تخصصی خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‌های عمومی. تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ص235-250.
 طبرسا، غ ‌و‌ دیگران. (1389). بررسی تأثیر فرهنگ کارآفرینانة سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(1)، ص5-22.
 قاسم‌پور، م. (1379). بررسی نظر کارکنان درباره عوامل مؤثر در تشویق، بروز و نهادی شدن خلاقیت در سازمان امور عشایر کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
 قاسم‌زاده، ح. (1389). مدیریت خلاق در کتابخانه‌های عمومی، مجموعه مقالات نشست تخصصی خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‌های عمومی. تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ص161-178.
قبادی، آ. (1379). برگ برنده سازمان های موفق، همشهری، آبان، شماره 2251، ص 12.
گل‌پرور، م؛ پاداش، ف؛ آتش‌پور، ح. (1389). مدل تقویت احساس انرژی، توانمندی و خلاقیت کارکنان از طریق رهبری اخلاقی. کار و سلامت، 7 (3)، ص 9-14.
ماهاپاترا، پ. (1385). مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌ها. ترجمه ثریا ضیایی؛ م کفاشان. مشهد: مرندیز.
مقیمی، م؛ رهبر، الف؛ اسلامی، ح. (1386). معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان (رویکردی تطبیقی). اخلاق در علوم و فناوری، 2(3و4)، ص89-98.
 
Castiglione, J. (2008). Facilitating employee creativity in the library environment; An important managerial concern for library administrators.
Library Management, 29(3). 159-172.
Eisenberger, R. (2003). Rewards, intrinsic motivation, and creativity: A case study of conceptual and methodological and isolation. Creativity Research Journal, 15(2&3). 121- 130.
 Jackson, S E.; Hitt, M A; Denisi, A S.) 2003). Managing knowledge for sustained competitive
advantage: Designing strategies for effective human resource management.New   York: John Wiley and Sons.
 Kim, T-Y.; Hon, A.H.Y.;Lee, D-R. (2010). Proactive personality and employee creativity: The effects of job creativity requirement and supervisor support for creativity. Creativity Research Journal, 22(1) .: 37-45
 Reiter-Palmon R.; Jody J. I. (2004).  Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective. The Leadership Quarterly. 15(1). 55-77
 Rice, G . (2006). Individual values, organizational context, and self-perceptions of employee creativity: Evidence from Egyptian organizations. Journal of Business Research. 59(2).: 233-241.
 Stanley, F.; Slater, G. Tomas M. (2008). Factors influencing the relative importance of marketing strategy creativity & marketing strategy implementation effectiveness. Tourism Management, 2(5).: 511-552.
Tallent, T. (2008). Fun precedes function: Fostering creative workplace in the public library. Urban Library Journal, 15(1).: 59-66.
 Tuslek, P. E.; Farr, J. L.; & Klein, S.R. (1997). Influence of organizational culture and climate on individual creativity. Journal of Creative Behavior, 31(1).; 27-41.
 Walton, G. (2008). Theory, research, and practice in library management 4: Creativity. Library Management, 29(1&2).: 125-131.