نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

 
چکیده:
 این پژوهش با هدف بررسی نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس، راهبردهای انگیزشی (هدف های پیشرفت و خودکارآمدی) و راهبردهای یادگیری شناختی(مرور ذهنی، بسط دهی و سازمان دهی) در پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی انجام شد. جامعه این پژوهش همه دانش آموزان پایه سوم رشته های نظری دبیرستان های دولتی شهرستان ورامین بود. برای انجام این پژوهش 200 دانش آموز(112 دختر و 88 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و همه آنها پرسشنامه ساختار هدف های ادراک شده کلاس (میگلی و همکاران، 1997)، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری(پینتریچ و همکاران، 1991) و پرسشنامه هدف های پیشرفت (الیوت و مک گریگور، 2001) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که هدف تبحرگرا، خودکارآمدی و مرور ذهنی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و هدف اجتناب از عملکرد با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشتند. خودکارآمدی، هدف اجتناب از عملکرد و هدف تبحرگرا در یک مدل توانستند 42 درصد از واریانس پیشرفت زبان انگلیسی را پیش بینی کنند و نیز سهم خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی بیش از سایر متغیرها بود.بخشی از یافته های پژوهش حاضر با پژوهش قبلی همسو بود. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Perceived Classroom Goals Structure, Motivational Strategies, and Cognitive Learning Strategies in Predicting Academic Achievement of English

نویسندگان [English]

  • Jamal Ashoori
  • ZAHRA Arabameri
  • Mohhamad Ashoori
  • Hasan Rostaman
  • Seyede Somaye Jalilabkenar
چکیده [English]

 
Abstract
This research aimed to examine the role of the perceived classroom goals structure, motivational strategies (achievement goals and self-efficacy) and cognitive learning strategies (rehearsal, elaboration, and organization) in the academic achievement English language. The population of this research was all students at third grade of state-run high schools of Varamin. For this research, 200 students (112 girls and 88 boys) were selected using stratifies randomly sampling. All of them completed the perceived classroom goals structure questionnaire (Midgley et al., 1998), motivational strategies for learning questionnaires (Pintrich et al., 1991) and the achievement goals questionnaires (Elliot & McGregor, 2001). The findings showed a positive and significant relationship between mastery approach goal, self-efficacy and rehearsal with academic achievement and a negative and significant relationship between performance avoidance goal with academic achievement. Self-efficacy, performance avoidance goal, and mastery approach goal in one predicted model predicted 42 percent of variance of language achievement and also the share of self-efficacy in the prediction of academic achievement was more than other variables. Some findings of the present research were consistent with previous research results. The theoretical implications of findings were discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Perceived classroom goals structure
  • motivational strategies
  • cognitive learning strategies
  • Academic Achievement