بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مربی

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان ‌غربی می پردازد. این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای
می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان‌غربی، که در سال ‌تحصیلی 89-88 در مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول بودند که نمونه مورد بررسی با روش نمونه‌گیری طبقه ای (543 زن و 365 مرد) از آن انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل: آزمون های کارآفرینی و خلاقیت می باشد و برای بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات افرادی که قبلاً دوره­های ICT را گذرانیده­اند و کسانی که این دوره ها را نگذرانیده­اند مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی(تحلیل واریانس چند متغیره) انجام شد. یافته ها:  نتایج تحلیل واریانس تأثیرICT  به ‌طور کلی(به ‌طور هم زمان) بر خلاقیت و کارآفرینی در سطح 01/ همچنین  به تفکیک بر هر یک از متغیرهای خلاقیت و کارآفرینی  در کل نمونه مورد بررسی در سطح01/0 معنی دار بود، تأثیر ICT بر خلاقیت و کارآفرینی بطور هم زمان به تفکیک در مردان و زنان  در سطح 01/ و بصورت جداگانه بر خلاقیت مردان و زنان در سطح 01/0 و بر کارآفرینی مردان و زنان به ترتیب در سطح 01/0 و 05/0 معنی‌دار
می باشد. نتیِجه گیری:  با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها، تأثیرICT  بر خلاقیت، و کارآفرینی در دانشجویان تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information and Communication Technology (ICT) on Creativity and Entrepreneurship among Payam-e-Noor University Students of West Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Hossein Zare 1
  • Davoud Karimzadegan 1
  • Taher Mahboubi 2
  • Masumeh Bagherpour 2
چکیده [English]

Abstract
This study evaluates the effects of information and communication technology (ICT) on creativity and entrepreneurship among Payam-e-Noor students.  In this causal-comparative study, the population included all undergraduate students of Payam-eNoorUniversity of West Azerbaijan province in the academic year of 2009-2010 who were selected through stratified random sampling method (543 females and 362 males). Research tools included the entrepreneurship questionnaire and creativity questionnaire. Data were analyzed at two levels of descriptive (mean, median, standard deviation ...) and inferential (ANOVA multivariate). The results of ANOVA showed significant effect of ICT in general (simultaneously) and separately for men and women on creativity and entrepreneurship at the level of 0.01. Given the findings from analysis of data, the effect of ICT on creativity and entrepreneurship of students was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Information and Communication Technology (ICT)
  • creativity
  • Entrepreneurship
  • Payam-e-Noor University
منابع
آیزینک، م. (1994). فرهنگ توصیفی روانشناختی، ترجمه، علینقی خرازی و دیگران(1379) تهران، انتشارات نشر نی.
احمدپور داریانی، م. (1380). کارآفرینی: تعاریف، نظریات و الگوها. تهران: شرکت پردیس
 احمدوند،ع. و ترک زاده، ج. (1382).اثرات و کارکرد های تکنولوژی اطلاعات در زمینه آموزش عالی.از مجموعه مقالات کاربرد تکنولوژی آموزشی  در آموزش عالی ایران تدوین ابوالفضل ذلفی گل(1381). اراک:  انتشارات دانشگاه اراک.
اسلامی، م ( و دیگران) (1383). برنامه درسی در عصر اطلاعات و ارتباطات. تهران، آییژ.
حاجی آقا بزرگی، م. (1385). بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
حاجی قاسمی،ق. (1385). معرفی الگوی برنامه درسی دوره متوسطه بارویکرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
رجایی، ف. (1380). پدیده جهانی شدن، وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران: آگاه.
زمانی،ع. (1383). یاددهی و یادگیری مهارتهای فناوری اطلاعات در برنامه درسی. فصلنامه کتاب 16(1):173-184.
سلطانی،ا.(1380)، روابطصنعتیدرسازمانهایتولیدی، اصفهان: ارکان.
شکرکن،ح.  (و همکاران) (1381) بررسی رابطه ساده وچندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، (طرح پژوهشی).
شهرستانکی، و. (1386)؛ بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر کارایی سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مشهد.
عابدی، ج. (1372). خلاقیت و شیوه های نو در اندازه گیری آن.  پژوهشهای روانشناختی،  2 (1و2) : 42-54.
علم بیگی، ا. و ملک محمدی، ا. (1388). توسعه کارآفرینی.  2(5) : 7 .
غزنوی، م.  (و همکاران) (1389). تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه.(طرح پژوهشی).
قنبری، س.  و نامداری پژمان، م. (1388).اثربخشی دوره های (ICDL) از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر همدان،( طرح پژوهشی).
کریمی، م. (1384). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر انگیزه و خلاقیت و کارآفرینی جوانان فرهنگ سرای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کفایت، م. (1373). بررسی ارتباط شیوه ها و نگرش های فرزند پروری با خلاقیت و رابطه متغیر اخیر با هوش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان های پسرانه اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محسنی، م. (1380). جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: نشر دیدار.
محمدی، ع. و قربان زاده مقدم، ص. (1383). بررسی نحوه استقبال معلمان از نوآوری و ابتکار در زمینه روش تدریس و کاربرد وسائل آموزشی. مقاله ارائه شده در دومین همایش فناوری آموزشی، تبیین رویکردهای نوین در فناوری آموزشی و جایگاه آن در نظام‌های آموزشی، تهران.
محمدی، ر. (1386). بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان عملکرد کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ممبینی، خ. ر. (1379). رابطه خلاقیت، خود شکوفایی و عزت نفس آموزگاران مرد با سلامت روانی و عملکرد شغلی آنان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم دبستان های شهرستان باغملک. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
مهرمحمدی، م.  (1382). بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. مقاله ارائه شده در سومین همایش سالانه انجمن برنامه ریزی درسی ایران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
 محمودزاده ، م . و  اسدی ، ف. (1385) تحلیل سری زمانی اثر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کل در ایران،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات
هیسریچ، ر. د. و پیترز، م. پ. (1383). کارآفرینی. ترجمه علیرضا فیض بخش و حمیدرضا تقی یاری. تهران: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
 
 
Confrey, J., S. C. Piliero, J. M. Rizzuti, & E. Smithe. (1990). High school Education Planning.   
Darling-Hamilton, L., & McLaughlin, M. W. (1996). Polices that support professional development in an erea of reform. In M. W. McLaughlin & I. Oberman (Eds.), Teacher learning: New polices, new practices. New York: Teachers College Press.
Jordi vilaseca, R. Joan Torrent, S., and Isabel Jimenez, Z.( 2007). ICT use in marketing as innovation success factor enhancing cooperation in new prodnet development processes. Retrieved from http//www.emeraldinsight.com/ 1460- 1060. html.
Koellinger, P., (2006). Impact of ICT on corporate performance, productivity and employment dynamics, European Commission, 3-22.
Lachenmaier, S., (2007). Effects of innovation on employment: A dynamic panel analysis. IFO institute economic research at the university of Munchen, Germany, 3.
Marsili, O. (2002). Technological regimes and sources of entrepreneurship. Small Business Economics, 19(3), 217-31.
Michael, D. W., & Janet W. (2007). A change management approaches to evaluating ICT investment initiatives. Retrieved from www.emeraldinsight. Com/ 1741 - 0398. html
O’Mahony and et. al., (2005), The impact of ICT on the demand for skilled labor: A cross- country comparison, National Institute of Economic and Social Research, working paper.
Pelgrum, W. J., & Law, N. (2003). ICT in education around the world:Trends, problems and prospects. Paris: UNESCO: International Institute for Education Planning.
Picciano, A.G. (2008). Distance learning: Making connections across virtual space and time. Columbus, OH: Merrill Prentice-Hall.
Robinson, P. B., and (et al. ) (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, 13- 31.
 
Selwood, I., & Pinkington, R.(2005). Teaching workload: Using ICT to release Tim to teach Eric Education Review.
 
Tatikonda, M. V., & Stock, G. N. (2003). Product technology transfer in the upstream supply chain. Journal of Product Innovation Management, 20, 444- 67.
 
Torrance, E. P. (1974). Norms, technical manual, Torrance test of creative thinking, verbal test, forms A and B, figural tests, forms A and B. Massachusetts: personnel press.
 
Ucdogruk, Y. (2004). Employment impact of product and process innovations in Turkey, University of Istanbul, Turkey.                       
 
Walles, G. (1926). The art of thought. London: Jonathan cape.