رابطه تاب‌آوری و جو روانی- اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه تاب­آوری و جو روانی اجتماعی کلاس با پیشرفت­تحصیلی دانش­آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران در  سال تحصیلی 90-1389 تشکیل دادند.( 326 دانش آموز162دختر و 164پسر) مقطع راهنمایی شهر تهران با روش خوشه­ای مرحله­ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه جو روانی– اجتماعی کلاس میشو، کمو و گوپیل (1991) و مقیاس تاب­آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC، 2003) و بررسی معدل ترم اول دانش­آموزان گردآوری شد. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شدند.  یافته­ها نشان داد:  1-  بین تاب ­آوری و  پیشرفت ­تحصیلی  دانش آموزان رابطه مثبت و معنا­داری وجود دارد؛ 2- بین جو روانی­– اجتماعی کلاس با پیشرفت­تحصیلی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؛ 3- بین ادراک دانش­آموزان از جو روانی– اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؛ 4- بین انتظار دانش­آموزان از جو روانی- اجتماعی کلاس و پیشرفت­تحصیلی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؛ 5- براساس متغیر­های تاب­آوری و جو روانی-اجتماعی کلاس می­توان پیشرفت­تحصیلی را پیش­بینی کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Resiliency and Classroom Psychosocial Climate with the Educational Achievement of Junior High School Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Rozita Zabihi 1
  • Beheshteh Niusha 1
  • Mahbobeh Mansori 2
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of this research was to study of relationship between resiliency and classroom psychosocial climate with educational achievement of junior high school students in Tehran. Research method was correlational and the population included all the students of junior high schools in Tehran city 2009-2010 (326 students, 162 girls and 124 boys), who were all selected by multi-step cluster sampling method. The data were collected using psychosocial climate questionnaire by Michaud, Comeau, and Goupil (1991), Resiliency Scale of Conner & Davidson (CD-RISC, 2003) and mean score of the participants' first term. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regressions. The results showed that: 1) there is a positive and significant relationship between resiliency and achievement of students, 2) there is a relationship between classroom psychosocial climate and achievement of the students, 3) there is a relationship between the student's perception of classroom psychosocial climate and achievement of students, 4) there is a relationship between the student's expectation of classroom psychosocial climate and achievement of the students, 5) we could predict the educational achievement of students based on their resiliency and classroom psychosocial climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Resiliency
  • classroom psychosocial climate
  • educational achievement
  • junior high school students