تعیین رابطه بین مهارت های مورد ارزشیابی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی به منظور ارائه یک مدل مناسب دانشگاه های مجازی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده


چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از ارزیابی رابطه بین مهارت های مورد ارزشیابی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان  مجازی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی به منظور ارائه یک مدل مناسب دانشگاه های مجازی ایران. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. ابزار گردآوری داده ها ، پرسش نامه محقق ساخته در خصوص مهارت های مورد ارزیابی دانشجویان و  هم چنین میانگین آزمونهای پیشرفت تحصیلی  طی دو ترم متوالی بوده است. روایی پرسش نامه محقق ساخته در خصوص مهارت های مورد ارزیابی دانشجویان به لحاظ محتوا تأمین شده و اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ  معادل92/0 =α  بدست آمده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه های مجازی ایران در سال 1389-1388  تشکیل می دهد.  بر اساس جدول مورگان ، نهایتاً تعداد 363 نفر  بطور تصادفی برای پژوهش انتخاب  شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند ، اصول نگارش، مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری در شبکه(سایت)، پوشه کار الکترونیکی و مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی مؤثر می باشند. در این میان، مؤلفه های تعامل هم زمان با هم کلاسی ها  دارای اثر مستقیم (473/0) ، اولویت دهی به امور مهم و فوری اثر مستقیم (395/0) ، پوشه کار فرایندی اثرمستقیم (290/0)، اصول  علمی نگارش اثر مستقیم(29/0)، پوشه کار فرایندی- فراورده ای اثر مستقیم (250/0)، و اصول فنی دارای اثر مستقیم(25/0)، بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی است. بر اساس یافته های بدست آمده از تحقیق682/117= Chi-Square،951/0=GFI، 921/0=AGFI ، 000/0 =P-Value ،055 /0 = RMSEA است. براین اساس، برازش مدل مورد مطالعه  در حد قابل قبول  می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Needed Skills for Evaluation and the Academic Achievement of Virtual Students Based on Constructivist Approach: Toward a Suitable Model for Virtual Universities in Iran

نویسنده [English]

  • Farhad Shafiepour Motlagh
چکیده [English]

 
Abstract
The main purpose of this research wasto investigate the relationship between needed skills for evaluation and academic achievement of virtual students based on constructivist approach. The methodology of research was correlational. The instrument was a researcher-made questionnaire about needed skills for evaluation (α=0.92) and
f academic achievement test for two ago semester. The population consisted of all virtual universities’ students (2009-2010) in Iran. The sample group was selected randomly based on Krejcie-Morgan's sample size table (363 students).Pearson Correlation and structural equation model was used for data analysis. Findings indicate that virtual students’ academic achievement influenced by the principles of writing, participating in the process of teaching –learning in the network, electronic portfolio, and time management. The direct effect of synchronous interaction with classmate (0.473), priority of important and emergency affairs (0.395), process portfolio (0.290), principles of  scientific writing (0.29), process-producer portfolio (0.250), technical principles (0.25). Based on structural equation test, Chi-Square=117.682, GFI= 0.951, AGFI=0.921, P-Value= 0.000, RMSEA=0.055. Thus, the tested model was acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Constructivist approach
  • Academic Achievement
  • process of teaching –learning in the network
  • electronic portfolio
  • Time Management
  • virtual student
  • virtual university
منابع
پالوف،ر. ،  پرات،ک. (2003). دانشجوی مجازی، ترجمه: فرهاد شفیع پور مطلق. محل نشر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. چاپ اول.
خوش خلق ، ا. اسلامیه ، م. م. (1385). "تدوین و طراحی الگویی برای ارائه بازخوردهای کیفی در ارزشیابی تحصیلی". فصلنامه نوآوری های آموزشی،  شماره 18، سال پنجم، زمستان، صص 78-57.
 رستگار،طاهره (1384). ارزشیابی در خدمت آموزش، تهران: انتشارات موسسه  فرهنگی منادی تربیت.
رهباردار ،ح .(1384). سنجش پرونده ای .مشهد: انتشارات رایانه ای
سیف ، ع. ا.(1385). روان شناسی پرورشی ، روانشناسی یادگیری و آموزش ( ویراست نو) . انتشارات آگاه ، چاپ پانزدهم.
شهسواری اصفهانی، س؛ مطلی نژاد، ل؛ سبحانیان، س. (1389). مقایسه تأثیر استفاده از روش های آموزش مجازی و سنتی بر مهارت های قابلیت مدار دانشجویان پزشکی، مجله پزشکی هرمزگان، ‌سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز،صص190-183.
شفیع پور مطلق، ف. (1387). "راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعه مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 5 کشور"،فصلنامه علمی- پژوهشی  برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال پنجم، شماره 20، زمستان، صص 148-129.
شفیع پور مطلق، ف. (1387). " مدیریت زمان در دانشگاه مجازی، ماهنامه علمی- آموزشی تدبیر، انتشارات مرکز آموزش مدیریت صنعتی ایران، سال هفدهم -شماره 176، صص45-41.
شیخ زاده ، م ؛ مهر محمدی، م. (1383). " نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن "، فصلنامه نوآوری های آموزشی، پاییز، 3(9)،48-32.
شیخ زاده فینی، ع. ا. (1381). مبانی معرفت شناسی سازنده گرایی و دلالت های یاددهی- یادگیری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
عسگری،ع.(1387 )."تدوین مدلی برایپیشرفت تحصیلی بر پایه مدل کار آدمی"، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، گروه مبانی روانی آموزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
عطاران، م. (1382). دانشگاه مجازی : تحول از آموزش به یادگیری. ماهنامه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مجله تکفا. سال اول، شماره 5 و6، خرداد و تیر، صص 81-89 .
محسن پور، ب؛ حجازی، ا ؛ کیامنش، ع. ر. (1385). " نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفتتحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهرتهران "، فصلنامه نوآوری های آموزشی، تابستان،; 5(16):9-35.
مهرمحمدی ، م ؛ خوینژاد ، غ ؛ نگهبان، ح .ر؛ امیرتیموری، م. حسن. (1383). برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردهاو چشماندازها ، مشهد : به نشر
 
Andrew Hogue, B. K, Desjardins, F. (2011). The role of project-based learning in IT: A case study in a game development and entrepreneurship program. Interactive Technology and Smart Education, 8(2), 120 – 134.
Baker, W. J., & Gloster, A. S. (2004).Moving towards the Virtual University: A vision of technology in higher education. Retrieved from http://wwweducause.edu/pub/ce/cem 94/cem942.html
Brookfield, S.D. (1995). Becoming a critically Reflective Teacher. San Francisco: Jossey -Bass.
Clark, R. (2007). Sex principles of effective e- learning: What works and why. Learning solutions [serial on the Internet]. Sept 10, Retrieved from
Della Corte F, La Mura F, & Petrinom, R.(2005). E-learning as educational tool in emergency and disaster medicine teaching. Minerva Anestesiol, 71(5):181-9.
Gilbert, S. D. (2002). How to be a  successful student. New York: McGraw-Hill.
Hase, S., & Kenyon. C. (2002). "From andragogy to heutagogy". UltiBASE Article. Retrieved on April 4, 2009 from http://ultibase.rmir.edu.au/Articles/dec00/hase2.htm.
Harasim, L., Hiltz, S.R., Teles, L., & Turoff, M. (1996). Learning  networks cambridge. Mass: MTT Press.
Hudson,B.(2002)." Critical Dialogue Online: Personas, covenants, and Candlepower", In K. E. Rudestam and J. Schoenhotz-Read (eds.). Handbook of Online learning, (pp.53-90). Thousand Oaks, Calif: Sage.
Johnson, T., Janie Mae, S. (2009). Virtual learning: Is it conducive to student achievement? Dissertation, Liberty University.
Kelin, E. S., & Merritt, E. (1994). Environmental education as a model for Constructivist teaching. Journal of Environmental Education, 25(3), 14-21.
Merrill, M. D. (1991). Constructivism and instructional design. Educational Technology, May, 45-53.Retrived from http://www.gwu.edu/~tip/military.html
Morgan,C., & O'reilly, M .(1999). Assessing open and distances learners. London, England:Kogan Page.
Nuria, J., Diego Martín, J. Manuel, C., Iván Martínez, J., Ignacio, H. (2010). ITest: assessment and self-assessment in mathematics. Interactive Technology and Smart Education, 7(3), 154 – 167.
Schacter, J. (1999). The impact on education technology on student achievement. Milken exchange on education technology. Retrieved on www.milkenexchange.org.
Wolff, L., & Gaecia, N. (2001). Higher Education and Enterprise Training in Latin America: The Case of the virtual campus of Peru's higher technological institute. Retrieved from www. Tecknowlogia.org.
Wu, Y., & Tsai, C. (2005). Development of elementary school students' cognitive structures and information processing strategies under long-term constructivist-oriented science instruction. Science Education, 89, 822-846.
Zhu, E. (Ed). (2000). Design Principles for Online instruction.  Fort Myers: Florida Gulf Coast University (F6Cu). Retrieved on March 20 from http//www. Fgcu.edu/ onlinedesign.html