بررسی دیدگاه های معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با عوامل مؤثر بر انتشار کتاب در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده:
 هدف از تحقیق حاضر تبیین دیدگاه های معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با برخی از مسائل نشر کتاب است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه استفاده شده است. پس از گردآوری پرسش نامه ها ، داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی چاپ و انتشار کتاب توسط سازمان مرکزی و ناشران خصوصی را بر چاپ و انتشار کتاب توسط واحدهای دانشگاهی ترجیح می دهند. این در حالی است که آنان وضعیت چاپ و انتشار کتاب را در دانشگاه آزاد اسلامی مطلوب ارزیابی کرده و سیاست های حمایتی و تشویقی سازمان مرکزی را بر افزایش کمی و کیفی نشر کتاب مؤثر ارزیابی کرده اند. به طوری که  4/35 درصد از جامعه مورد بررسی تاثیر انتشار کتاب را بر ارتقاء علمی دانشگاه آزاد اسلامی بسیار  تأثیر گذار  دانسته اند  و 3/32 درصد تاثیر امتیازات و تشویقات کتبی را بر افزایش انتشار کتاب بسیار زیاد
دانسته اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Major Factors Influencing Book Publication in Islamic Azad University as Perceived by Deputies of Research and Publication Directors

نویسندگان [English]

  • Mansour Torkiantabar 1
  • Tahereh Hasoumi 1
  • Nafiseh Hasoumi 2
چکیده [English]

 
Abstract
The purpose of the present study is to describe the attitudes of the research deputies and publication directors in branches of Islamic Azad University (IAU). The population was all research deputies and publication directors in all branches of Islamic Azad University. To collect data for this survey study, a questionnaire was used. The results of SPSS analysis indicated that research deputies and publication directors in all branches of Islamic Azad University prefer book publications by IAU central organization and private sectors rather than by different IAU branches. They unanimously endorsed the support policies by IAU central organization. 35.4% of the participants confirmed the effect of book publication on the promotion of IAU faculty members. Furthermore, 32.3% of them underlined the impact of incentive policies on increasing book publication is considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Book publication
  • Islamic Azad University
منابع:
آذرنگ،ع.(1378). شمه ای از انتشار کتاب در ایران. تهران:  نشر کتابدار.
آذرنگ،ع.(1381). مبانی نشر کتاب. تهران:  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).
اوصیاء،ف.ب.(1384). بررسی وضعیت نشر و توزیع کتاب در استان مازندران طی سال های 1382-1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی.
حری،ع.(1381). نقش نظام آموزشی در توسعه کمی و کیفی نشر، نشریه نامه فرهنگ، شماره 44.
      
Ahmed, S. R. (1998). Book publishing in Pakistan. Pakistan Library Bulletin, 20(1),
 1 – 32
Boggs, J. S. (2005). The geographical of competitive advantage and specialization among book publishing houses in Frankfurt- am-Main and Berlin. Ph.D. Dissertation, University of California
Publishing in Scotland (1997). Revealing the wealth of the industry. Scottish Publishers Association, Edinburgh, Library Review, 46(7), 509-523.
Roger, S. (1989). The elaboration of school textbooks: Methodological guide. UNESCO