تعیین سهم مؤلفه‌های ادراک‌محیط کلاس درس در پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده
 هدف پژوهش حاضر پیش­بینی درگیری­تحصیلی (تلاش/ بعد رفتاری)، ارزش­تکلیف/بعد عاطفی)، (راهبردهای­ شناختی و فراشناختی/بعد شناختی) دانش­آموزان بر اساس مولفه­های ادراکات محیطی کلاس درسی (علاقه، چالش، لذت و انتخاب ) است.روش این پژوهشاز نوع  همبستگی است و در آن از  بین دانش­آموزان پایه سوم دبیرستان­های مقطع متوسطه شهر تهران، نمونه­ای به حجم ۴۰۰ آزمودنی با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شد. پرسشنامه­های ادراکات فعالیت­های کلاسی و پرسشنامه‌ درگیری تحصیلی |پنتریچ و دیگروت (۱٩٩۴) توسط آزمودنی­ها به صورت گروهی تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش  به طور کلی نشان داد از بین چهار مولفه ادراک محیط کلاس درس (علاقه، چالش، لذت و انتخاب )، سه مولفه (انتخاب، علاقه و چالش) وارد  معادله شدند که جمعا" ۵/۲۲ درصد از تغییرات درگیری تحصیلی در درس ریاضی را تبیین ­کردند. چون مولفه لذت سهم معناداری درپیش بینی نداشت، وارد معادله نشد (۱۰/۰≥P).ضرایب رگرسیون چندگانه درگیری تحصیلی و ادراک محیط کلاس نیز معنادار بود(۰۱/۰≥P ). پیش بینی نمره کلی درگیری تحصیلی بر اساس نمره کلی ادراک محیط کلاس درس نیز معنادار بود
(۰۱/۰≥P ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Academic Engagement Based on the Components of Classroom Environmental Perceptions among Girl High School Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Abolmaali 1
  • Kianoosh Hashemian 1
  • Fahimeh Anari 2
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was the prediction of components of academic engagement (Behavioral: Effort), (Affective: value of task), (Cognitive: cognition and metacognitive), based on components of classroom environmental perceptions (interest, challenge, choice, and joy). The population included girl high school students of Tehran.  The sample consisted of 400 girls who were chosen randomly. They completed two questionnaires, motivated strategies for learning (MSLQ), and students' perceptions of classroom activities (SPCA). For analyzing data the parametric method was used. The results showed that components of classroom environmental perceptions (interest, challenge, choice and joint) predicted (choice, interest and challenge).  Since the component of joy wasn´t significant, it was eliminated in education. (P≥0.01). Coefficient of multiple regressions was meaningful in the academic engagement and classroom environmental perceptions (P≥ 0/01). 

منابع  
پاکدامن ساوجی، آ.(١٣٨٦).رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان با پیشرفت تحصیلی در بیندانشجویان دوره­های آموزش  حضوری و آموزش­های مجازی، پایان­نامه دکتری روان­شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهرا.
سیف، ع. ا.(١٣٨٥). روان­شناسی پرورشی. تهران؛ آگاه.
سیف، ع. ا.(۱۳۸۷).روان­شناسی پرورشی نوین.تهران؛ دوران.
حجازی،ا ؛رستگار،ا. و قربان جهرمی،ر .(١٣٨٧). الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد  درگیری­تحصیلی. فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری­های­آموزشی، شماره٢٨، سال هفتم،ص٢٩-٤٦.
حجازی،ا ؛رستگار ، ا؛ کرمدوست، ن.ع و قربان جهرمی، ر. (١٣٨٧). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی ریاضی:نقش اهداف پیشرفت، درگیری شناختی و تلاش(آزمون مدل دوئک). مجله روانشناسی و علوم تربیتی،سال سی وهشتم،شماره   ۲،ص ۲۵-۴۶.
حجازی، ونقش،ز.(١٣٨٧).الگوی ساختاری رابطه ادرک از ساختار کلاس،اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خودنظم بخشی  در درس ریاضی.فصلنامه تازه­های علوم شناختی،سال دهم، شماره۴،ص۲۷-۳۸.
رستگار،ا.(١٣٨٥).رابطه باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه­ای اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی، پایان­نامه  کارشناسی­ارشد، روان­شناسی تربیتی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
کارشکی،ح.(۱۳۸۷). نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانش­آموزان پسر پایه سوم دبیرستانهای شهر تهران، رساله دکتری روان­شناسی تربیتی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
عابدینی،ی.(١٣٨٦). رابطه درگیری تحصیلی ، اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی: مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دو رشته ریاضی فیزیک و علوم انسانی . رساله دکتری روان­شناسی تربیتی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
هومن،ح.ع.(١٣٨٠). تحلیل داده­های چند متغیری در پژوهش رفتاری.تهران:انتشارات پارسا.
Aems, C. (1992). Goals, students, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 861-271.    
Anderman, E. M., & Midgley, C. (1997). Changes in achievement goal orientations and perceived classroom goal structures across the transition to middle level schools. Contemporary  Educational Psychology, 22, 269-298. 
Appelton.J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the student engagement in Instrument. Journal of School Psychology, 44, 427-445.          
Bong, M. (2001). Between and within domain relations of academic motivation among middle and high school student: Self- efficacy, task value, and achievement goal. Journal of Educational Psychology. 93, 23-34.
Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627-668.     
Ekstrom, R. B., Goertz, M. E., Pollack, J. M., & Rock, D. A. (1986). Who drops out of high school and why? Findings of a national study. Teachers College Record, 87, 3576-3730.  
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P.C., & Paris, A, H. (2004).School engagement: Potential of the concept, start of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.
Gentry, M., Gble, R. K., & Rizza, M. G. (2002). Student perceptions of classroom activities: Are there grade-level and gender differences.Journal of Educational Psychology, 94, 539-544.
Jordan, W. J., Lara, J., & McPartland, J. M. (1994, August). Exploring the complexity of early dropout causal structures. Report No. 48. Baltimore, MD: Center for Research on        Effective Schooling for Disadvantaged Students, Johns Hopkins University.
Green. B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Dule, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students' cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 29,462-482.      
Gutman, L. M. (2006). How student and parent goal orientations and classroom goal student influence the math achievement of African Americans during the high school transition. Contemporary Educational Psychology, 31, 44-63.
Ingels, S. J., Curtin, T. R., Kaufman, P., Alt, M. N., & Chen, X. (2002). Coming of age in the 1990s: The eighth-grade class of 1988 12 years later. (NCES 2002-321).Washington, DC: National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education.   
Kaufman, P., Bradbury, D., & Owings, J. (1992, August). Characteristics of at-risk students in the NELS:88. Washington, DC: National Center for Education Statistics, Office of      Educational Research and Improvement, U.S. Department of Education.      
 LaRocque, L. M. (2008). Assessing perceptions of the environment in elementary classrooms: The link with achievement. Journal of the Association of Educational Psychologists, 24,289-305.
 Lee, V. E., & Smith, J. B. (1993). Effects of school restructuring on the achievement and engagement of middle-grade students. Sociology of Education, 66, 164-187.
Newmann, F. M., Wehlage, G. G., & Lamborn, S. D. (1992). The significance and sources of student engagement. In F. M. Newman (Ed.), Student engagement and achievement in American secondary schools (pp. 11-39). New York: Teachers College Press.
Park, S. Y. (2003).Classroom variables affecting student engagement and reading achievement. University of Wisconsin, Madison.  
Pintrich, P.R., Smith,D.A., Garcia,T., & McKeachie, W.J. (1994). A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ).University of Michigan, National center for research to improve postsecondary teaching and learning. Ann  Arbor, MI.
Pintrich, P. R., Roeser, R. W., & DeGroot, E. A. (1994). Classroom and individual differences in early adolescents in early adolescents motivation and self-regulated learning. Journal of Early Adolescence, 14(2), 139-162.
Ravindrn, B., Green, B., & DeBaker, T. (2000). Predicting pre-service teacher cognitive engagement with goal and epistemological beliefs. Paper presented at the annual meeting of the American educational association in New Orleans.
Rosenthal, B. S. (1998). Nonschool correlates of dropout: An integrative review of the literature. Children and Youth Services Review, 20(5), 413-433.
Rumberger, R.W. (2001, January). Why students drop out of school and what can be done. Paper prepared for the conference, “Dropouts in America: How severe is the problem? What do we know about intervention and prevention?” Cambridge, MA: Harvard University. Retrieved on January 7, 2002, from http://www.law.harvard.edu/ groups/ ... publications/dropout/rumberger.html
Ryan, R. M., & Grolick, W. S. (1986). Origins and pawns in the classroom. Self- report and projective assessment of individual difference in the children s perception. Journal of Personality and Social Psychology. 50, 550-558.  
Ryan, R. M., & Ptrik. P. H. (2010). The classroom social environment and changesin adolescents  motivation and engagement during middle school. School Psychology International. 31, 312-328.      
Singh, K., Grnvill, M., & Dika, S. (2002). Mathematics and science achievement: effects of motivation, interest and academic engagement. Journal of educational research, 95, 323-340.
Walters, C.A., Rosenthal, H. (2000). The relation between student's motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33, 801-820.