بررسی موانع بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی دکترا

چکیده

چکیده
          اعضای هیأت علمی مهم ترین سرمایه دانشگاه‌ها و مؤسسه ها آموزش عالی محسوب می‌شوند و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی و بهسازی این افراد بسیار حائز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق 8 و 12 بوده که 360 نفر از آنها ازطریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق از نظر روایی محتوایی و بر اساس نظر تعدادی از اساتید صاحب‌نظر در حوزة آموزش عالی مورد تائید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر 81/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSS نسخه 5/11 انجام شد. نتایج نشان داد که از 13 مانع بهسازی هیأت علمی، میانگین 8 مانع بالاتر از میانگین متوسط بوده است. از طرف دیگر نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مهم ترین موانع شامل در نظر نگرفتن نیازها و اولویت‌های اعضای هیأت علمی، عدم حمایت لازم از طرف مدیران ارشد دانشگاه‌ها، اجباری بودن برنامه‌ها و نبودن آزادی عمل برای انتخاب آنها و فقدان انگیزه و مشوق‌های لازم بوده است. بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی نیز نشان داد که هیچ کدام از متغیرهای جنس، سابقه هیأت علمی، درجه علمی و رشتة تحصیلی ارتباط معنی‌داری با موانع بهسازی هیأت علمی نداشتند. در پایان نیز با استفاده از نتایج به دست آمده پیشنهادهایی ارائه شد که با به کارگیری آنها می‌توان در جهت اثربخشی بیشتر برنامه‌های بهسازی هیأت علمی گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obstacles of Faculty Member Development in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Mostafa Edjtehadi 1
  • Nadergholi Ghorchian 1
  • Parivash Jaafari 1
  • Hamid Shafizadeh 2
چکیده [English]

Abstract
Faculty members are the most important capital in universities and higher education institutes, and investment in development programs and upgrading them is so important. The goal of the study is to study obstacles of the faculty members' development in Islamic Azad University. It is a descriptive survey research and the instrument was a researcher-made questionnaire. The population consisted of all full time faculty members of IAU in regions 8 &12. Using stratified random sampling method, 360 of them were selected. The content validity of the research instrument was confirmed by a group of experts in the field. Cronbach alpha is used for determining the reliability of the questionnaire )α=0.81). Data analysis was conducted by means of SPSS software program (version 11.5). The results show that out of 13 obstacles of faculty member improvement, 8 obstacles were higher than middle average. Friedman test results show that the most important obstacles consist of ignoring faculty members' needs and preferences, lake of enough support from university managers, non-arbitrariness of programs and lake of necessary motivations and encouragement. Investigating demographic variables shows that there are no meaningful relation between variables (gender, faculty members work experience, scientific level and the course) and obstacles of faculty member improvement. Finally, a number of suggestions were presented in order to improve efficiency of faculty member's improving programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Higher education
  • human resource
  • development programs
  • faculty and obstacles of development
منابع
احمدی دستجردی، د. (1383)، آموزش عالی و گذر به جامعه مبتنی بر دانایی، مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، جلد اوّل.
حسینی‌نسب، د. (1373)، مراکز توسعه کارایی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
رحمانی، ع. (1382)، خروج از بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، مجموعه مقالات نخستین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: وزارت کار و امور اجتماعی.
طوسی، م.ع. (1380)، بالندگی سازمانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فتحی واجارگاه، ک. (1389)، برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: انتشارات سمت.
قارون، م. (1373)، تحلیلی بر تحولات نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شمارة 7 و 8.
مک کفری، پ. (1388)، مدیریت و رهبری مؤثر در دانشگاه‌ها و مؤسسهها آموزش عالی، ترجمة دانشجویان دکتری مدیریت آموزش عالی، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
 
Alstete, W. (2000). Post tenure faculty development: Building a system for faculty development and appreciation. ERIC Higher Education Report, 27(4) (12)
Bernardin, H. J.  (2003).  Human resource management:  An experiential approach (3rd  ed.). Irwin, Boston: McGraw-Hill Publication Company.
Brody, C., & Scholar, F. (2007). Success factors for faculty development in Thailand higher education, TUSEF. Retrieved from http://www.fulbrightthai.org
Chism, N. (2004). Facuty developmnt in the use of information technologies: A framework for judging when and how to use specific strategics, Journal of Education Quarterly, 27(2),( 25).
Gaff, J. (1973). Making the difference: The impacts of faculty. Journal of Higher Education, 44(8),(25).
Gullat, D. (1997). Use of faculty development activities to improve the effectiveness of U.S institutions of higher education. Paper presented at the Annual Meeting of the Professional and Organizational Development Network in Higher Education.
Hall,W. (1977). Models for tertiary teaching units. The Australian Journal of Education, 21(1),(28)
Kang, B., and Miller, M. T. (2000). Professional development: Research findings, the literature base, and directions for future. Washington D.C.: Office of Educational Research and Improvement, ERIC Document Reproduction Service No. ED446574.
Kelly, D. (1992). Part-time and evening faculty: Promoting teaching excellence for adult evening college students. Instructional Improvement Grant Project, Final Report.
Lawler, P., & King, P. (2000). Planning for effective faculty development: Using adult learning strategies. Florida: Krieger Publishing Company. 
Murray, J. P (2000). Faculty development in texas two – year community college. Journal of Research and Practice, 24(4),(44)
Naeem Uahkhan, M. (2005). Designing a model for staff development in higher education in Pakistan. University of Arid Agriculture, Rawalpindi.
Noe, R. A. (2002). Employee training and development (2nd ed.). Boston: McGraw-Hill.
Wesley, J. (2005). Current characteristics of faculty development in public two-year colleges in Texas. Unpublished PhD dissertation, Texas A&M University.