بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده:
این تحقیق به لحاظ هدف تحقیق کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد که به شیوه علّی- ارتباطی انجام شده است و نیز به لحاظ شیوه کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی است.
این پژوهش بر اساس استراتژی پیمایش و به منظور بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام گرفته است. جامعة آماری این پژوهش، اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (345 نفر) می باشند که 325 نفر از آنان به پرسش نامه پاسخ داده اند. روایی پرسش نامه مورد استفاده برای جمع آوری داده ها از طرف جمعی از اعضاء هیئت علمی با سابقه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسش نامه نیز a=83% بوده که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است. ضرایب همبستگی اسپیرمن، رابطه مثبت و معنی داری را بین تعدادی از متغیرهای فردی و حرفه ای اعضای هیئت علمی (شرکت در دوره های آموزشی، استفاده حرفه ای از اینترنت ، انجام طرح های پژوهشی و ..) و عملکرد پژوهشی آنها را نشان می دهند.  نتایج رگرسیون خطی حاکی از آن است که حدود 68 درصد از تغییرات متغیر وابسته عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی، توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Research Performance of Faculty Members in Islamic Azad University Roudehen Branch

نویسنده [English]

  • Hassan Hashemi Daran
چکیده [English]

 
 
Abstract:
This Survey investigates the factors affecting research performance of faculty members in Islamic Azad University Roudehen branch. Methodologically, this is a correlational study. The population of this study included all faculty members of Islamic Azad University Roudehen branch, out of which 325 faculty members filled the questionnaires. Reliability of questionnaire used to collect the data was α=83% using Cronbach Alpha coefficient. The Spearman correlation coefficient indicated a significantly positive relationship between some of the individual and professional variables (e.g., using internet, research project, and training classes) and their research performance. In general, results showed that the above variables could explain about 68 percent of the variation in dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Research performance
  • faculty member
  • academic research
  • Roudehen University
منابع
ابراهیم زاده، ف. ضرورت ایجاد دانشگاه کارآفرین در روند توسعه اقتصادی کشور، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
اسماعیلی، ر. (1384). توسعه مبتنی بر دانایی در چشم انداز ایران آینده، مجموعه مقاله های رشد و توسعه استان چهارمحال و بختیاری، گروه آوند، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
داورپناه، م. ر. (1381). جستجوی اطلاعات علمی و پژوهش در منابع چاپی و الکترونیکی، تهران: انتشارات دبیزش.
کریم زاده، م. (1379). بررسی ارتباط بین شیوه های تصمیم گیری مدیران با عملکرد آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
حسینی، س. م. و شمسایی. الف. (1376). موانع و تنگناهای پژوهشی در دانشگاه ها از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
زمانی، غ. (1379). انتقال فن آوری و دانش کشاورزی، مطالعه موردی: ارتباط بین دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و ترویج کشاورزی، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 4 (1): 42-23.
سنجری، الف. ر. و بهرنگی، م. ر. (1383). شناخت بهره وری تحقیقاغت و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن. مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های مستقر در تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 31 و 32: 37-1.
رسول آبادی، م. (1386). بررسی میزان آشنایی اعضای هیئت علمی و سایر مدرسین دانشگاه پزشکی کردستان با شیوه های جستجوی اطلاعات در اینترنت و رابطه آن بر فعالیت های علمی و پژوهشی آنان. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. شماره دوم، دوره هفتم.
خداجوی، م. (1385). تأثیر شبکه اینترنت بر فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) جهاد کشاورزی تهران. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. شماره چهارم، دوره پنجم.
Hartwich, F(1997). Strengthening the role of universities in the NARS in sub-Saharan Africa: Literature review-UNESCO s approach towards research in higher education. The Hague: ISNAR. Journal of Academic Librarianship, 26 (5), 339-345
Liang, L., & Zhu, L. (2002). Major factors affecting China's inter-regional research collaborator. Scientometrics, 55 (2), 287-316.
Melin, G. (2000). Pragmatism and self-organization research collaboration on the individual level. Research Policy, 29, 31-40.
Wang, Y., Wu, Y., Pan, Y., Ma, Zhen Z., Rousseau, R.(2005). Scientific collaboration in China as reflected in co-authorship. Scientometrics, 62 (2), 183-198.