بررسی نقش آموزش الکترونیکی بر روزآمد کردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده:
زندگی در عصر حاضر نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت های استفاده از ابزارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. آن گونه که بدون داشتن چنین ابزاری، زندگی و به دنبال آن رقابت بسیار مشکل و مستلزم از دست دادن فرصت های فراوانی در زندگی روزانه افراد جوامع خواهد بود. هدف از مطالعه این پژوهش بررسی نقش آموزش الکترونیکی بر روز آمد کردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بابلسر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بابلسر که تعداد آنان برابر 1015 نفر می باشد که از این تعداد 285 نفر به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن توسط اساتید مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است و ضریب پایانی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 97/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داده است که استفاده از کتب و مجلات الکترونیکی، اینترنت، نرم افزارهای آموزشی و مجموعه نرم افزارهای Office بر روزآمد کردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباط کارکنان مؤثر هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Electronic Instruction on Promoting ICT Skills among Employees in the Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • Kioumars Niazazari 1
  • Mohammad Salehi 1
  • Abolghasem Barimani 1
  • Mitra Shabani 2
چکیده [English]

Abstract:
Life today requires full knowledge and the acquisition of skills in using information and communication technology tools in a way that life, and subsequently competition, will be so difficult without such a tool and will lead to missing lots of opportunities in people's everyday life in a society. This research aims to study the role of electronic instruction in updating the information and communication technology (ICT) knowledge and skills among the employees of the ministry of education in Babolsar. This study makes use of the descriptive method and is conducted in a field study type.The target population in this research includes all the employees of the ministry of education in Babolsar totally 1015, out of which 285 were used as samples. A researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by related professors and whose reliability was calculated to be 0.97 through Cronbach alpha formula was used to collect data. SPSS software program was used for data analysis and the descriptive and inferential statistical methods were used. Research findings showed that using electronic books and magazines, internet, instructional software and the MS Office software are effective in updating the employees' ICT skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Electronic instruction
  • information and communication technology (ICT) skills
منابع
امام جمعه، ط. (1382). آموزش و پرورش در عصر اطلاعات. ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 152.
ایمنی، ا. (1384). بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد حرفه‌ای معلمان آموزش متوسطه شهرستان ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری.
پایاب، ز. (1387). تأثیر دروه های مهارت افزایی بر توسعه حرفه ای دبیران زن دوره متوسطه دبیرستان های دخترانه شهرستان آمل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن.
حج فروش، ا. و اورنگی، ع. م. (1383). بررسی نتایج کاربرد فن آوری اطلاعات در دبیرستان های شهر تهران. مجله نوآوری های آموزشی، سال سوم، شماره 9.
رئیس دانا، ف. (1381). کاربردها و سودمندی های فن آوری اطلاعات. ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی. شماره مسلسل 151.
رنجبر، ع. (1388). بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نورآوری آموزش و پرورش استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
عبادی، ر. (1373). فن آوری اطلاعات و آموزش و پرورش. تهران: مؤسسه توسعه فن آوری آموزش مدارس هوشمند.
قورچیان، ن. (1383).  فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش از راه دور. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
قورچیان؛ ن. (1382). فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش. تهران: فراشناختی اندیشه.
مختاری، م. و توکلی، م. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر تقویت کاربری کاربران فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش استان مازندران. طرح پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و پرورش استان مازندران.
نیازآذری، ک. (1386). رویکردهای رفتاری در نظام های آموزشی. تهران: فراشناختی اندیشه.
یعقوبی، ا. (1386). نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد حرفه ای معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن.
 
Al-Kahtani, S. A. (2001). Computer-Assisted language learning in EFL instruction at selected Saudi Arabian Universities: Profiles of faculty. Unpublished doctoral dissertation, Indian University of Pennsylvania.
Allehaibi, M. M. (2001). Faculty adoption of internet technology in Saudi Arabian Universities. Unpublished doctoral dissertation, Florida State University, Tallahassee, Florida.
Brodshow, K. K. (2001). Internet research: The use of internet in the major and minor research. Journal of Information Science,          
Dela Cal-Fasoni, L. (2001). A technology to enhance teaching and learning. Front row phonics: Acal filed test, Mal. California State University.
Gelenn, Russell. (2009). Information technology skills of Australian teachers. Monash University, Frankston Australia.
Harrison, C., Cavendish, S., Comber, C., Fisher, T., Harrison, A., Haw, K., et al. (2002). Impact2: The impact of information and communication technologies on pupil learning and attainment. ICT in Schools Research and Evaluation, Series 7. Coventry: BECTA/London: DfES.
Hirosato, Y., and Tiene, D. (2001). The potential of information and communication technology for educational development in Asia and Pacific. Hong Kong:      
Jaysonw. Richardson. (2009). Providing ICT skills to teacher trainers in Cambodia, Assistant Professor, University of North Carolina Wilmington, Journal: Education for international development.
Matthews, G. E. (2002). The use of the internet among faculty at Utah State University: A demographic analysis, Ms, MAI 40/05.
Ozlem, B. & Atildan, D. (2006). An evaluation of faculty of the digital library at Ankara University, Turkey. Journal of Academic Librarianship, 32(1), 86-93.
Wallace, P., & Clariana, R. B. (2005). Perception versus reality-determining business students’ computer literacy skills and need for instruction in information concepts and technology. Journal of Information Technology Education, 4, 141-151.