بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطة 4 مؤلفة هوش هیجانی (روابط بین فردی، واقع گرایی، تحمل فشار روانی، خوش بینی) با کارآفرینی در بین دانشجویان رشتة مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مازندران (ورودی مهر ماه 1388) به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از بین 80 دانشجو 66  نفر به عنوان جامعه نمونه به شیوة جدول مورگان انتخاب شدند که در نهایت به دلیل ناقص بودن و عدم برگشت به 60  نفر کاهش یافت. این پژوهش به روش میدانی بوده و ابزارهای مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها، پرسش نامة هوش هیجانی بار- اُن و پرسش نامه کارآفرینی اسکار بورف و زیمرر بوده است.
نتیجه به دست آمده حاکی از آن بود که بین هر چهار مؤلفه­ انتخابی از هوش هیجانی با کارآفرینی رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (که ضریب همبستگی آنها به ترتیب 0.359=r ، 0.374=r ، 0.333=r ، 0.389= r در سطح 01/0>p  رابطه ی مثبت و مستقیم دارد.) 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneurship among MA Students

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabbaki 1
  • Mohammadi Mehdi Ali tabarbaee 2
  • Zahra Shayganfard
چکیده [English]

 
 
Abstract:
 
The aim of this study is verifying the relationship between emotional intelligence and entrepreneur- ship among MA students of management in Islamic Azad University Mazandaran. Based on Krejcie & Morgan's sampling size table, we selected 66 out of 80 students as sample group which finally ended up with 60 due to the missing data collected. In this study, we used Bar-On Emotional Intelligence questionnaire and Scarborough & Zimmerer's entrepreneurship questionnaire. The results indicated that there was a significant positive relationship between any one of the four components of emotional intelligence and entrepreneurship. The coefficients of correlation are respectively r=0.359 r=0.374 r=0.333   r=0.389 with p>0.01.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional Intelligence
  • entrepre - neur- ship
  • University
منابع
احمدپورداریانی، م. (1381). کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: انتشارات پردیس.
اکبرزاده، ش. (1383). هوش هیجانی (بر مبنای دیدگاه سالوی و همکاران)، تهران: انتشارات فارابی.
بابایی، م. ع. و مؤمنی، ن. (1384). تأثیر هوش عاطفی بر اثربخشی مدیران، تدبیر، شماره 166، ص. 36 تا 39.
روان تجهیز سینا، (1380). آزمون هوش هیجانی بار- اُن، ترجمه و هنجاریابی: راحله سموعی و همکاران، مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری سینا، تهران.
ساجدی، س. و آتش پور، ح. و شیرانی، ص. و لندران اصفهانی، س. (1386). ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبانی گاز استان اصفهان، پژوهش های تربیتی، شماره 12، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.
مختاری پور، م. و سیادت، ع. و امیری، ش. (1385). بررسی رابین تئوری های هوش هیجانی و تئوری های رهبری، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شماره 21، ص: 39 تا 56.
مقیمی، م. (1385)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه.
 
Austin, E. J., Farrelly, D., Black, K. and Moore, H. (2007). EmotionalIntelligence, Machiavellianism, and Emotional Manipulation, Personality and Individual Differences, 43, 173-179.
Bar-on, R. (2002). Bar-on Emotional Quotient Inventory (EQI), Technical manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
Bradberry, T. & Greaves, J. (2009). Emotional intelligence appraisal. Ganji M. (Persian translator). 1st ed. Tehran; Sawalan publication; 17-28.
Cooper, R. (1997). Applying emotional intelligence in the workplace, Training and Development, Vol. 51, 31-35.
Fax, S. and Spector, P. (2000). Relations of Emotional intelligence, practical intelligence, General Intelligence and Trait affectivity with Book.
Goleman, D. (1998). What is your EI? An inventory on Emotional Abilities. Retrieved at 18/9/2006. from: http://inst.santafe.ccl.Fl.us/mwehr/lioEmo.html.
Johnson, P. R., and Indrik, J. (1999). Organizational benefits of having emotionally intelligent managers and employees, Journal of Work place Learning,Vol.11,p 84.
Kennedy, M., Eileen, j., and Watson, C. (1999). Expressing emotion. New York and London: Guilford Press.
Lane, R. D., and Schwartz, G. E. (1987). Levels of emotional awareness; a cognitive-developmental theory and its application to psychopathology. American Journal of Psychiatry Vol.144.133-143.
Lane, A. Thelwell, R. Lowther, J., & Davonport, T. J. (2009). Emotional Intelligence. and Psychological skills use among athletes. Social behavior and personality: an international Journal volume 37, Number 2, pp 195-201(7).
Langley, A. (2000). Emotional intelligence: A new Evaluation for management Development? Career Development international, Vol. 5, No.3, 177-183.
Langhorn, S. (2004). How emotional intelligence can improve management performance, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 16. No.4, 220- 230.
Martines, M. (1997). The smarts that count. HR Magazine, Vol. 42, No.11, 72-80.
Mayer, J. D., Dipaolo, M. T., and Salovey, P. (1990). Perceiving affective content in ambiguous ritual stimuli: A component of emotional intelligence. Journal of Personality Assessment, 54, 772-775.
Mayer, J. D., and Geber, G. (1996). Emotional intelligence and the identification of emotion. Vol. 22, 89-113.
Mayer, j. D, Salovey, P. and Caruso, D. R. (2004). A further consideration of Issues of Emotional Intelligence. Psychological Inquiry, Vol.15, 3, 249-255.
Palmer, B., Donaldson, C., and Stough, C. (2002). Emotional Intelligence and life satisfaction. Personality and individual Differences. Vol. 33, 91- 100.
Perlini, A., & Halverson, T. (2006). Emotional intelligence in the National Hockey league. Canadian Journal of behavioral science 16, 337-347.
Salovey, P. and Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, Vol.9 (3), 185- 211.
Salovey, P., Mayer, D. j. and Carouso, D. R. (1999). Emotional intelligence meet Traditional standard for Intelligence. http://eq/.org/Full.html.
Salovey, P. (2002). Emotions current issues and future directions. New York and London: Guil for press.
Salovey, P,. Mayer, J. D., and Caruso, D. (2002). The positive psychology of emotional Intelligence. Inc. R. Snyder, and S.J. Lopez (Eds). Handbook of positive (pp: 159-171). Oxford university press.
Schotte, N. S., Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Bhullar, and Rooke, S. E. (2007). A Meta-analytic Investigation of Relation between Emotional Intelligence and Health. Personality and Individual Differences, 42, 921-933.
Slaski, M., and Cartwright, S. (2002). Health, performance, and emotional Intelligence: An exploratory study of retail managers. Stress and Health 18, 63- 68.
Taylor, G. J. Parker, J. D. A., and Bagby, R. M. (1999). Emotional Intelligence and­ the emotional brain: points of convergence and implications for psychoanalysis. Journal of the American Academy of psychoanalysis, Vol.27, 239,354.
Trinidad. D, R., and Johnson, C. A. (2002). The association between emotional Intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Personality and individual differences, Vol.32,95-105.
Vanyperen, N. W. (2003). On the link between different combinations of negative affectivity and positive affectivity and jon performance. Personality and individual differences, Vol. 38, 689-700.
Wong. C, S., and Law, K. S. (2002). The effect of leader and follower emotional Intelligence of performance and attitude: An exploratory study. The leadership Quarterly, Vol.13, 243- 274.