تبیین رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی مدیران در مدارس راهنمایی پسرانه منطقه بوستان و گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیت علمی

2 عضوهیات علمی

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی منطقه بوستان و گلستان انجام شده است. جامعه آماری 640  نفر از معلمان مدارس راهنمایی و تعداد افراد  نمونه 128  نفر که به شیوة نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در تکمیل دو نوع پرسش نامه مدیریت زمان و اثربخشی مشارکت داشته اند. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و همچنین آزمون های رگرسیون تک متغیری و ضریب رگرسیون استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین مدیریت زمان و مهارت انسانی وجود دارد و بنابراین مدیریت زمان می تواند زمینه ارتقاء مهارت انسانی را در مدیران فراهم نماید. همچنین ارتباط معناداری بین مدیریت زمان و مهارت های ادراکی مشاهده گردید که در تبیین آن می توان گفت مهارت مدیریت زمان می تواند مدیر را قادر سازد که مسایل و مشکلات را به موقع  تشخیص داده و به طریقی تصمیم گیری کند که موجبات اثربخشی سازمان را فراهم نماید. بین مهارت مدیریت زمان و مهارت فنی نیز رابطه معناداری مشاهده شد که در تبیین آن می توان گفت مهارت مدیریت زمان در اثربخشی وظایفی نظیر برنامه ریزی آموزشی، راهنمایی آموزشی و فنون اداری و مالی مدیران مؤثر می باشد.
نتیجه نهایی این تحقیق بیانگر آن است که مهارت مدیریت زمان قدرت پیش بینی خرده مقیاس های اثربخشی مدیران را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Time Management and the Effectiveness of the Secondary School Managers in Bustan and Golestan

نویسندگان [English]

  • Alireza Araghieh 1
  • Kianoush Zahrakar 2
  • Mohammad Akbari
چکیده [English]

Abstract:
 
The goal of this study is to determine the relationship between time management skills and effectiveness of elementary schools’ management in Bustan and Golestan area. The population consisted of all teachers at boy’s elementary schools in Bustan and Golestan who were working there in the school year 1389-90 (640 teachers). The sample was formed by 128 teachers who were chosen with multi-stage cluster sampling method. A time management questionnaire with 30 items and also a 35-item questionnaire for effectiveness were administered. To analyze data, descriptive statistics and coefficient of regression were calculated.  Results showed that there is a positive meaningful relationship between time management skills and their efficiency. Following results were concluded: there is positive and meaningful relationship between time management and manager’s effectiveness (α=0.01); There is positive and meaningful relationship between time management and technical skills in manager’s effectiveness with α=0.01 level; In other words, we are able to estimate manager’s effectiveness and their technical skills by time management; There is a meaningful and positive relationship between time management and manager’s effectiveness with human skills at α=0.01; in other words, we are able to estimate human skills in manager’s effectiveness by time management variable; There is meaningful and positive relationship between time management and perception skills in manager’s effectiveness at α=0.01; in other words, we can estimate perception skills in manager’s effectiveness by time management. Results of one variable regression analyze showed that time management skills are able to estimate the quality of small scales (skills) in manager’s effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords :time management
  • Effectiveness
  • technical skills
  • human skills
  • perception skills
منابع
آتش پور، ح. و آقایی، ا. (1386). استراتژی های مدیریت اثربخش (چاپ اول). تهران: انتشارات ارکان دانش.
اسلامى، س. (1373). مدیریت کاربردى وقت. (چاپ اول). تبریز: انتشارات فرهنگى تبریز.
افجه، ع . (1376). مدیریت زمان در آموزش. مجله صنعت و تجارت، مجله شماره 18 ،ص 46-35.
رضائیان، ع. ( 1369 ).  اصوال مدیریت. (چاپ اول). تهران: انتشارات سمت.
سلیمانی تپه سری، ف. (1384). تبیین رابطه بین میزان استفاده بهینه مدیران از مدیریت زمان و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی و متوسطه ناحیه 2 ساری. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
مهبودی، م. (1385). رابطة مهارت سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس متوسطه ناحیة 2 شهر شیراز، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی. دانشگاه شیراز
 
James. A. & Lobus. L. (2010). Exploring the relationship between time management skills and the academic achievement of African engineering students: A case study. European Journal of Engineering Education, 35(1), 79-89.
Nagel, D. (2008). Effects of time management instruction on adolescents'''''''''''''''''''''''''''''''' ability to self-manage time in a vocational setting, Principal Leadership, 8(7),  28-31.
Hechuan, S., & Xiaolin, Y. (2009). Survey the status quo of the student pressure and the relationship between their daily time management and their learning outcomes in three different types of higher secondary schools at Shenyang. International Journal of Educational Management, 23(6), 456-46