ارزشیابی فرایند تدریس معلمان ابتدائی در درس ریاضی بر پایه رویکرد آموزش تفکیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده:
 این مطالعه با هدف ارزشیابی فرایند تدریس معلمان ابتدائی در درس ریاضی، بر اساس رویکرد آموزش تفکیکی انجام گرفت. به این منظور از روش مطالعه میدانی استفاده شد و داده های مورد نیاز از یک نمونه سه نفری که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، با استفاده از فرم مشاهده کلاس درس تاملینسون جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده  به روش میانگین وزنی تحلیل و سپس بر روی طیف مطلوبیت عملکرد قرار گرفتند. نتایج نشان داد معلمان در ابعادی چون راحت بودن دانش آموزان در طرح سؤال یا درخواست کمک، نشان دادن مدیریت و رهبری اثربخش در
کلاس ها، ارتباط داشتن با دانش آموزان به طور انفرادی در ضمن تدریس، انجام سنجش در طول درس برای اطمینان از میزان فهم مطالب توسط دانش آموزان، آگاهی و فهم دانش آموزان از اهداف یادگیری، دارای عملکردی در سطح متوسط بودند و در ابعادی چون فراهم کردن راهنمایی هایی برای تمرکز دانش آموزان روی اهداف یادگیری، توجه به سؤالات دانش آموزان در طول درس، کمک به دانش آموزان برای آگاهی از نقاط قوت یکدیگر، بیان
دستورالعمل های روشن برای انجام تکالیف، تأکید روی رقابت با خود نه با دیگران، تعیین استانداردهایی برای یادگیری دانش آموزان و توجه به دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری یا فیزیکی دارای عملکرد ضعیفی بودند. این نتایج حاکی از عدم آشنایی معلمان مورد بررسی با رویکردهای یادگیری سازنده گرایی و اصول کاربرد آنها در تدریس و یادگیری کلاس درس است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Teaching Process of Elementary School Math Teachers on the Basis of Differentiated Instruction Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad AhmadidehGhotboddini
  • Jafar Najafi Zand
چکیده [English]

 
Abstract
The present study aimed to evaluate the teaching process of the elementary school math teachers on the basis of the differentiated instruction approach. A field study was applied and the needed data were collected through purposive sampling using the Tomlinson’s class observation and collected data analyzed by weighed mean method and then fit on favorite continuum. The study findings showed that the teachers were on average level in respect to such factors as: students'' comfortable feeling when asking questions or asking for help, showing effective management and leadership in classes, having relationship with students individually during the teaching process, assessing the students to insure understanding and the student’s awareness of the teaching objectives. Meanwhile the teachers were at a low level in the other aspects like providing guidance for focusing on learning objectives, paying attention to student’s questions during teaching, helping students in understanding their points of strength, stating clear instructions for doing homework, emphasizing on competing with selves and not with others, introducing proper standards for learning and paying attention to students with physical and behavioral disorders. These findings indicate a lack of familiarity of the teachers in this study with the constructive approaches and their applications is teaching and learning in classes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: evaluation
  • differentiated instruction
  • teaching-learning process observation
 
منابع
سیف، ع، ا. (1389). روانشناسی پرورشی نوین: روان شناسی یادگیری و آموزش. تهران، انتشارات نشر دوران.
سانتراک، ج. (1385). روانشناسی تربیتی، ترجمه مرتضی امیدیان، یزد، انتشارات دانشگاه یزد.
 بازرگان، ع. (1380). ارزشیابی آموزشی. تهران، انتشارات سمت.
 
Akinsola, M. K., Tella, A., & Tella, A. (2007). Correlates of academic procrastination and mathematics achievement of university undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 363-370.
Banks, T. (2000). Teaching- learning process: Plan implement evaluate document. Retrieved on November 20, 2011 from http:// www.ncdhhs. gov/dhsr/hcpr pdf/ Principles of Adult Learning 2007. pdf
Burggraf, K.(2005). Differentiated instruction: Best practices in education. Retrieved on April 17, 2011, from: http://www. Dayonepublishing. com/ Educational/ Differentiation Card/ Index. html
Desimone, L. M., Smith, T. M., & Frisvold, D. E. (2010). Survey measures of classroom instruction comparing student and teacher reports. Educational Policy, 24(2), 267-329.
Fromboluti, C.S.(1999). Early childhood: Where learning begins – mathematics, Retrieved on March 26, 2009 from http://www.ed.gov/pubs/EarlyMath/ whatis.html
Goldhaber, D., & Hansen, M. (2010). Race, gender, and teacher testing: How informative a tool is teacher licensure testing?. American Educational Research Journal, March, 47(1), 218–251.
Kaplan, A & Maehr, M. L.(1999). Achievement goals and student well-being: Contemporary Educational Psychology, 24, 330-358.
Kyriakides, L., Creemers, B. P. M., & Antoniou, P. (2009). Teacher behavior and student outcomes: Suggestions for research on teacher training and professional development, Teaching and Teacher Education, 25, 12–23.
Moreno, R. (2010). Educational psychology. Hoboken, NJ:  John Wiley & Sons Inc.
O’Sullivan, M. (2006). Lesson observation and quality in primary education as contextual teaching and learning processes, International Journal of Educational Development, 26, 246–260.
Roeser, R. W., Midgley, C., & Urdan, T. C. (1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents'' psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88(3), 408-422.
Smith, L., & Sinclair, K. E. (2005). Empirical evidence for multiple goals: A gender-based, senior high school student perspective. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 5, 55 – 70.
Subban, P. (2006). A research basis supporting differentiated instruction. Retrieved on November 20, 2011 from http://www. aare.edu.au/06pap/sub06080.pdf
Tella, A.(2008). Teacher variables as predictors of academic achievement of primary school pupils mathematics, International Electronic Journal of Elementary Education, 1(1), Retrieved on June 17, 2009, from: www.iejee. com/1_1_2008/tella. pdf
Tomlinson, C. A.(2001). Differentiation of instruction in the elementary grades. Retrieved on March 26, 2009 from http://www.ericdigests.org/2001-2/ elementary. html
VanTassel-Baska., J., Quek., C., & Feng., A. (2005). Classroom observation scale-revised. Retrieved on April 17, 2011, from: cfge.wm.edu/Documents/COS%20 R%20manual%20revised.pdf
Walker, M. (2000). Differentiated instruction, Retrieved on April 17, 2011, from: www 2. ed.go v /teachers/ how/tools/initiative/walker/walker. pdf
 
 
 
 
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1391
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1391
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1391