چگونگی و آسیب شناسی اوقات فراغت نوجوانان 12 تا 17 ساله استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی آسیب شناسی اوقات فراغت نوجوانان 12 تا 17 ساله استان لرستان پرداخته شده است. به این منظور و با هدف شناخت و تقلیل این آسیب‌ها از بین 360 هزار نفر (170 هزار نفر دختر و 190 هزار نفر پسر) با استفاده از جدول تاکمن 620 نفر دختر و پسر و 150 نفر کارشناس و مدیر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به وسیله دو پرسش نامه محقق ساخته با روایی و اعتبار معتبر (نظر صاحب‌نظران و آلفای کرانباخ 99/0 پرسشنامه نوجوانان و 85% پرسش نامه کارشناسان) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که نوجوانان 12 تا 17 ساله اوقات فراغت خود را به فعالیت های فرهنگی، تفریح، مطالعه آزاد، فعالیت های مذهبی،  مهارتی، وقت گذرانی (مطلوب و نامطلوب) و ورزش می‌گذرانند. و عمده ترین آسیب های اوقات فراغت این نوجوانان: عامل ساختاری سازمانی، عوامل فرهنگی، عدم مشارکت مردمی، شرایط نامطلوب اقتصادی، عدم اطلاع رسانی درست، نبود انگیزه و غیره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality and pathology of youth (12-17 years old) Leisurs in Lorestan province

نویسنده [English]

 • Hossin Mehrdad
چکیده [English]

Abstract
The current stdy deal with the quality and pathology of leisures of youths between 12 to 17 years old of Lorestan province. In so doing 620 youths (Who determined by using of Takman table, among with 360000 statistical  population) and 150 youths problem experts (as whole) were selected by cluster sampling method and were given questionnaires. The result of study showed that: First, youths pass their leisures in cultural, recreation, free study, religious, skilled, desireable and undesieable roving, and sport activaties, second the major pathology of leisures are organizational-structural, cultural, insufficient public participating, economic position, weakness in giving information and shortage of motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abstract The current stdy deal with the quality and pathology of leisures of youths between 12 to 17 years old of Lorestan province. In so doing 620 youths (Who determined by using of Takman table
 • among with 360000 statistical population) and 150 youths problem experts (as whole) were selected by cluster sampling method and were given questionnaires. The result of study showed that: First
 • youths pass their leisures in cultural
 • recreation
 • free study
 • religious
 • skilled
 • desireable and undesieable roving
 • and sport activaties
 • second the major pathology of leisures are organizational-structural
 • cultural
 • insufficient public participating
 • economic position
 • weakness in giving information and shortage of motivation
 
منابع فارسی
احمدی، ع. (1372). نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان متوسطه استان کردستان، شورای تحقیقات کردستان.
استانداری لرستان. (1370). مطالعه اجتماعی فرهنگی لرستان. خرم‌آباد: فرهنگ.
اسدی، ع. (1352). تعاریف فراغت و دیدگاههای آن، تهران: سازمان برنامه و بودجه، کمیته گذران اوقات فراغت.
ابراهیم پور، م. (1376). نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان خرم‌آباد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بازرگان، ع. و سرمد، ز. ( 1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سپهر.
پیرو، آ. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی،تهران: انتشارات.
بیابانگر ا. (1376). روانشناسی نوجوانان، تهران: انتشارات نشر دانشگاهی.
بیلر، ر. (1369).روانشناسی در آموزش ترجمه، پروین کدیور، تهران،: انتشارات نشر دانشگاهی.
بیریوکف، ن. (1376). تلویزیون و دکترین های آن در غرب، ترجمه محمد حفاظی، تهران: انتشارات سروش.
حیدری ا. (1370). بلوغ، مشکلات روانی جوانان و نوجوانان، اُفت تحصیلی، تهران: انتشارات دیبا.
دفتر مشاوره و تحقیق. (1371). نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر ممتاز مقطع متوسطه، تهران.
دیناروند، ح. (1378). چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان جامعه شهرهای بروجرد و خرم‌آباد، محل نشر:اداره کل ارشاد لرستان.
دوورژه، م. (1366). روشهای علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی. تهران: انتشارات امیر کبیر.
رستمی، ع. (1373). نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر کلاس‌های دوم و سوم متوسطه کرمانشاه: شورای تحقیقات کرمانشاه.
ذوالاکتاف، و. (1380). برنامه ریزی اوقات فراغت، اصفهان: سازمان ملی جوانان.
زین‌العبادی ا. (1374). تحلیل شرایط فرهنگی و نگاهی به ظرفیت‌های فرهنگی استان لرستان، خرم آباد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان.
ساروخانی، ب. (1370). درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.
سرور، د. ( 1379 ). تابستان و اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تهران: روزنامه کیهان شماره 16279.
شعاری نژاد، ع.(1372). روانشناسی رشد، تهران: انتشارات اطلاعات.
شیخ، س. (1374). چگونگی پرداختن به فعالیتهای فراغت بین جوانان و نوجوانان. تهران: شورای ملی جوانان.
صافی، ق. (1354). کاربرد زمان فراغت دانشجویان. تهران: انتشارات اطلاعات.
عابدین زاده آستارایی، ن. (1372). چگونگی گذراندن اوقات فراغت دختران دبیرستان منطقه 17. مجله ورزش و دانش.
گلشن فومنی، م. (1372). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات شیفته.
گزارش ملی جوانان (1381). تهران: سازمان ملی جوانان.
 یوسفی، ب. (1371). اوقات فراغت دانش آموزان. مجله مدیریت در آموزش و پرورش شماره 2.
یوسفی ب. (1374). چگونگی، برنامه‌یزی اوقات فراغت، پرورش سال چهارم، شماره یک.
نادری، ع و سیف نراقی، م. (1369). روشهای تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات بدر.
 
منابع انگلیسی
Bucher. A. (2005). 7th ed. Foundation of physical Education.C. V. Moss by Company, Saint Louis p p. 451.
Carlson, E. Reynold., and vucher,a. (1979). Reaction and leisure, the changing sense, wads worth, publishing company, Inc Belmont, California, 3th ed p p. 1-10.
Freeman, H. William. (1977). physical of Education in a changing society, Houghton, miflin company, boston, first ed p p. 235-258.
Krous, G. Richard. (1988). changing views of Tomorrow's Leisure, JOPERD August, , p p. 83 and 13.
Matsuda, Y., Akuto. A. (1989). life in mature society, Tokyo, nihon keizai, sinbunsha, , p p. 97-130
Saeki. Toshio. (1991).  Quality life and sport: Humanity for all in achieving the future Japanese society, Sport for all, Elsevier science publisher, pp. 389-379.