بررسی و تحلیل توضیح‌های معلمان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر گردآوری و تحلیلتوضیح هایشفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی بود. تدریس کلاس‌های 32 نفر معلم (20 زن و 12 مرد) چهار پایه تحصیلی (دوم، سوم، چهارم و پنجم) در پنج شهر، در درس‌های فارسی، ریاضی و علوم هرکدام به مدت 10 جلسه با استفاده از MP3 Player  مورد ثبت و ضبط قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش­های آمار توصیفی وآزمون مجذور خی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از تحلیل تدریس 960 جلسه کلاس درس و 11617توضیح­ مطرح شده با استفاده از پرسش نامه معکوس و مقیاس درجه بندی نشان داد که: بین دلایل ارائه توضیح­ها و پایه تدریس معلمان ارتباط معنادار وجود دارد، همچنین ارتباط بین دلایل ارائه توضیح­ها و نوع درس‌ها نیز و بین رویکردهای توضیح دادن و پایه تدریس معلمان معنادار بود. معلمان ترجیح می­دهند توضیحات خود را به آموزش مفاهیم، آموزش هدف­ها و مقصدها، آموزش پیامدها، آموزش علت و معلول و آموزش فرایندها و شیوه ها اختصاص دهند. معلمان با افزایش پایه تدریس ، رویکردهای نوین و پیچیده تری را برای توضیح دادن بکار می­گیرند. نقاط ضعف معلمان در استفاده از توضیح دادن عبارت بودند از: واضح بودن مقدمه، مناسب بودن ساختار جمله ها، کافی بودن مثال های عینی، مناسب بودن مکث ها، ارائه سرنخ های کلامی مستقیم، بکارگیری مناسب مواد و رسانه آموزشی، روشن بودن الگوی توضیح، خلاصه کردن تدریجی مطلب، تغییر سرعت بیان یا سطح مطلب و بررسی مشارکت دانش آموزان در بحث. بین دلایل ارائه توضیح­ها و پایه تدریس معلمان ارتباط معنادار وجود دارد. ارتباط بین دلایل ارائه توضیح­ها و نوع درس‌ها نیز معنادار‌بوده است. بین رویکردهای توضیح دادن و پایه تدریس معلمان ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به اهمیت توضیح دادن، این مقوله بایستی در واحدهای درسی و دوره‌های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت معلمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Analysis of Elementary School Teachers' Explaining

نویسندگان [English]

  • Kamran Gaji
  • Rasool Kord Noghabi
  • Rozita Zabih
چکیده [English]

Abstract
The aim of present study was collecting and analyzing elementary school teachers' oral questions in Sama schools of Islamic Azad University in district five. For this purpose the teaching processes of 32 teachers (20 women and 12 men) in four grades (grades two, three, four and five) in five cities were recorded by means of MP3 player. The recordings included the subjects of Persian, Mathematics and Science for ten sessions. Inverse questionnaire and rating scale were used for extraction of collected information. Data were analyzed by descriptive methods and chi square test. The result of the analysis of 960 sessions and 11617 explains with reverse questionnaire and rating scale shows that: The relation between grades of education and the reason of explaining was statistically significant. Also the relation between reason of explaining and types of subjects and explaining approach and grades of education were significant. Teachers prefer to explain concept training, goals and targets, outcomes, cause and effect, process and methods. Teachers, using the modern and complex approach of explaining by increasing the grades of education. The weakness points of teachers in explaining were include: clarity of introduction, suitable sentences structure, enough concrete examples, suitable silences, giving direction verbal clues, using suitable material and educational media, clarity of explaining approach, gradually summarizing subjects, changing the speed of talking or level of subject, and review of students ‘participate in arguments. Due to the importance of explaining, more attention should be paid to this subject in teacher training and in –service training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Explaining
  • elementary school teachers
  • clarity
  • vagueness
  • Teaching
منابع فارسی
راگ، ا.ک؛ براون، ج. (1387). توضیح دادن در دبستان. ترجمه: علیرضا کیامنش و کامران گنجی، چاپ دوم. تهران: انتشارات رشد.
راگ، ا.ک؛ براون؛ ج. (1383). توضیح دادن در دبیرستان. ترجمه : علیرضا کیامنش و کامران گنجی. تهران: انتشارات رشد.
سیف، ع. ا. (1386). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.
شعبانی، ح. (1386). مهارت­های آموزشی، روش­ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات سمت.
کازبی، پ. ک. (1389). روش های پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه و افزوده ها: غلامرضا نفیسی و کامران گنجی. تهران: انتشارات جیحون.
کردنوقابی، ر. (1380). آموزش مستقیم. تهران: انتشارات آگاه.
کردنوقابی، ر؛ سیف، ع. ا. (1384). تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوة بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان. مجله روا­ن­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1(2)، 33-13.
گنجی ، ک . ( 1389) .  بررسی و تحلیل پرسش های شفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی.  سال ششم، 1 (21) ، 130-109.
 
منابع انگلیسی
Civikly, J.M. (1992). Clarity: teacher and students making sense if instruction. Communication Education, 41, 138-152.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). A guide to teaching practice. (5th ed). London and New York: Rutledge Flamer.
Cruickshank, D. R. (1985). Applying research on teacher clarity. Journal of Teacher Education, 38 (2), 44-48.
Cruickshank, D. R.,& Metcalf, K.K. (1994). Explaining in teaching and learning in Husen,T. & Postlethwaite, T,N.(eds) International Encyclopedia of Educational Research (second edition), 10:6143-6148, Oxford: Pergamum.
Fillingim, J. G.Barlow, A. T.(2010).From the Inside Out. Teaching Children Mathematics, 17, 2, 80-88.
Hiller, J. H. (1971). Verbal response indicators of conceptual vagueness. American Educational Research Journal, 8 (1), 151-161.
Hiller, J. H., & Ultman, J. (1973). Effects of preparation and sex on vagueness in self-prompted lecturing. Eric, ED 086 946.
Honan, E.) 2010). Mapping Discourses in Teachers' Talk about Using Digital Texts in Classrooms. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 31 (2),179-193.
Kerry, T. (2002). Explaining and questioning. United Kingdom: Nelson Thorns Ltd.
Kord Noghabi, R., & Slawinski, E. B. (2006). Instructional Clarity: The Effect of Bilingualism and Instructor's Preparation. Europe's Journal of Psychology, 2(6), 
Mccaleb, J., & White, J. A. (1980). Critical dimensions in evaluating teacher clarity. Journal of Classroom Interaction, 15, 27-30.
Land, M. L. (1987). Vagueness and clarity. The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education, 11, 137-146.
Land, M. L., & Smith, L. R. (1979 a). Effect of a teacher clarity variable on student achievement. The Journal of Educational Research, 72 (4), 196-197.
Menon, R. (2009). Pre service Teachers' Subject Matter Knowledge of Mathematics. International  Journal for Mathematics Teaching and Learning. 39, 17-38.
Mintzes, J. J. (1979). Overt teaching behaviors and student ratings of instructors. Journal of Experimental Education, 48, 145-153.
Murray, H. G. (1983). Low- inference classroom teaching behaviors and student ratings of college teaching effectiveness. Journal of Educational Psychology, 75 (1), 138-149.
Rosenshine, B., & Furst, N. (1971). Research on teacher performance criteria. In B. O. Smith (Ed). Research in Teacher Education: A Symposium. Englewood cliffs, N. J.; Prentice-Hall.
Shostak, R. (1986). Lessen presentation skills. In J. Cooper (Ed.), Classroom teaching skills. Lexington: Heath.
Smith, L.R. (1982). Training teachers to teach clearly: theory in practice. Paper Presented at the Annual Meeting of the southwest Educational Research Association (New York).
Smith, L.R., & Edmonds, M. (1978). Teacher vagueness and pupil participation in mathematics learning. Journal of research in Mathematics Education, 9, 228-232.
Yapp, D. A.(2009). From Inductive Reasoning to Proof. Mathematics Teaching in the Middle School, 15 (5 ),286-291.