رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 89-1388 بوده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیه اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد مرودشت بوده اند، برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد، حجم نمونه مورد مطالعه براساس جدول کرجسی ومورگان 74 نفر بوده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه فرهنگ سازمانی با پایایی 79/0، یادگیری سازمانی با پایایی 85/0، مدیریت دانش با پایایی 96/0 بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد یادگیری سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between relationship between organizational culture and organizational learning with Knowledge management among Islamic Azad University Faculty Members

چکیده [English]

Abstract
This study primarily aimed to investigate the relationship between organizational culture and organizational learning and Knowledge management among Faculty members of Islamic Azad University, Marvdasht Branch. The statistical population of this descriptive-correlational study was consists of Faculty members. Using a simple accidental sampling procedure, 74 faculty members were selected and respond to the questionnaires. The data of the study came from three questioners, that is, organizational culture questionnaire with 0.79 Reliability, organizational learning questionnaire with 0.85 Reliability and Knowledge management questionnaire with 0.96 Reliability. The data was analyzed by step by step Multivariate Regression and Pearson Correlation Coefficient. Meanwhile, the following results were obtained: There was a significant relationship between organization culture and organizational learning and Knowledge management. There was a significant relationship between organizational culture and dimensions and Knowledge management. There was a significant relationship between organizational learning dimensions and Knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizational Culture
  • organizational learning
  • Knowledge Management
  • Faculty members
منابع فارسی
امین مظفری، ف.، پرداختچی، م.، یمینی دوزی سرخابی، م. و ذکائی، م.(1387). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری دانشگاه ها. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 47 ،134-158 .
پژوهان، ا. (1387). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده مدیریتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
توکلی، ز. (1388). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده مدیریتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
حسین قلی زاده، ر. (1383). بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد براساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه فردوسی مشهد.
زالی، م. (1377). پیدایش چالش ها و روش های جدید و تأثیر آنها بر نظریه های سازمان و مدیریت،  نشریه تحول اداری، شماره 18.
کرمی، م. (1384). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در گرو خودرو سازی بهمن: مرکز بهمن خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 
منابع انگلیسی
Balthazard, A. P. & Cooke, R. A. (2004). Organizational Culture and Knowledge Management Success, Assessing the Behavior- Performance Continuum’ ’International Conference on System Sciences. Hawaii.
Chandra S. A. (2008). Knowledge Management for Administrative Knowledge and Decision Sciences .College of Business and Technology. Stripes; Hall 435 Western Illinois University, 61455. UAS.
Delong D. W. & Fahe, L. (2000 Diagnostic cultural barriers to knowledge management. Academy of Management Executive, Academy of Management Executive, Volume: 14, Issue: 4, Pages: 113-127.
Holowzki, A. (2002). The Relationship Between Knowledge Management and Organizational Culture. University of Oregon; Applied information Management Program, December.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995), The Knowledge Creating Company -Hoe Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation'. Harvard Business Review.
Probest, G., Steffen, R. & Kai, R. (2002). Managing Knowledge; Building Blocks for Success. New York; John Wilely & Sons.