نقش مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایة اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضوهیات علمی

چکیده

چکیده:هدف پژوهش حاضر پیش بینی مؤلفه های سرمایه اجتماعی دانشجویان براساس مؤلفه های هوش هیجانی آنان بود. بدین منظور 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11 به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش، پرسش نامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ و پرسش نامه سرمایه اجتماعی بود. نتایج تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که مؤلفه­های هوش­هیجانی (خودانگیزی، خودآگاهی، خود کنترلی، هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی) قادر به پیش بینی مؤلفه های سرمایه اجتماعی(اعتماد تعمیم یافته، مشارکت رسمی- مدنی، مشارکت مذهبی، هنجار معامله متقابل، پیوند دوستی- همسایگی، پیوند دوستی- خانوادگی و اعتماد نهادی) هستند. مقدار کلی هوش هیجانی قادر است به طور معنادار، تغییرات سرمایة اجتماعی را پیش بینی کند. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفه­های هوش هیجانی، چهار مؤلفه مهارت اجتماعی، هشیاری اجتماعی، خودآگاهی و خودانگیزی قادرند مؤلفه های سرمایة اجتماعی را به طور معنادار تببیین کنند. علاوه بر این، از بین مؤلفه­های هوش هیجانی، مؤلفه مهارت اجتماعی قادر است تغییرات سرمایه اجتماعی را در حالت کلی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of social capital upon emotional intelligence factors

نویسندگان [English]

  • Hasan GHaribi
  • Zoliykha KHolizadeh
چکیده [English]

 
Abstract:
  The aim of the present research was to prediction student’s social capital upon their emotional intelligence factors. The research sample consisted of 400 students were selected by multilevel sampling from 11 reign Islamic Azad university. Syberia-shring emotional intelligence and Social capital questionnaire was used. Results of data regression analyses showed that: Emotional intelligence factors (Self-motivation, Self-awareness, Self-control, Social-consciousness, Social-skill), can predict social capital factors (General confidence, formal-civil participation, religious participation, role of contract sealing, friendly-neighborhood relationship, friendly-family relationship and organize confidence). Emotional intelligence predicted changes of social capital factors significantly. multiple regression stepwise analyses showed that among emotional intelligence factors, four of them (Social-skill, Social-consciousness, Self-motivation and Self-awareness) are enable to explanation social capital factors significantly. In general result shwed that among the emotional intelligence factors, Social-skill factor make enable to explanation social capital changes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional intelligence
  • social capital
  • Self-motivation
  • self-awareness
  • Social-skill
Keywords:  Emotional intelligence, Social capital, Self-motivation, Self-awareness, Social-skill