بررسی رابطة بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروند سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار۱

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروند سازمانی معلمان و کارکنان مدارس بود. جامعة آماری پژوهش را کلیة معلمان و کارکنان مدارس شهرستان گرمسار تشکیل داده اند. حجم نمونه مطابق با فرمول برآورد (کوکران) حجم نمونه 587  نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. رفتار اخلاقی مدیران به واسطه پرسش نامه محقق ساخته با  20 گویه و  مطابق نظریه لدبتر (2005) در چهار مؤلفه اخلاق شخصی، اخلاق سودمندی، اخلاق اجتماعی و اخلاق قانونی سنجیده شده است. رفتار شهروندی سازمانی نیز به واسطه پرسش نامه محقق ساخته مرکب از 20  گویه و در پنج مؤلفه، تواضع و تکریم، شرافت شهروندی، جوانمردی، نوع دوستی و وجدان کاری (مطابق نظر مورگان، 1988) مورد سنجش واقع شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که 1) بین رفتار اخلاقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 2) بین هر یک از ابعاد رفتار اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 3) نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داده است که متغیرهای اخلاق سودمندی، و اخلاق قانونی پیش بینی کننده های معناداری برای رفتار شهروندی سازمانی به شمار می روند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between principals ethical behavior and teachers and personnel’s’ organizational citizenship behavior in Garmsar schools

نویسنده [English]

  • Nader Soleimani
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the study was to explore the relationship between principals ethical behavior and  teachers  and  personnel’s’ organizational citizenship behavior. The study used the descriptive (correlation) method of data collection. The participants in this study were 587 staffs  (teacher =500, officer=87) at school in Garmsar city. Two instruments were used to collect data. Principals’ ethicism was measured by one self-designed questionnaire based on four dimensions; utilitarianism ethics , rule ethics , social ethics, personalistic ethics (Latbetter, 2005). The teacher and personnel’s organizational citizenship behavior measured by another self-designed questionnaire based on Morgan (1991). The data were analyzed by using the Pearson product – moment correlation technique and multiple regressions. The major findings were as follows: 1) A significantly positive relationship was found between total  principals’ ethicism and teachers  and  personnel’s’ organizational citizenship behavior 2) A significantly positive relationship was found   between four dimensions of administrators’ ethicism (Utilitarianism , Rule, Social, Personalistic) and teachers  and  personnel’s’ organizational citizenship behavior 3) The multiple regression analysis indicated that administrators’ social ethic behavior and utilitarianism ethics behavior are significant predictors of organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Ethical behavior
  • organizational citizenship behavior
  • Principal
  • teacher
 
منابع فارسی
بیداریان، ش. (1389). برسی عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
        کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
دفت، ر. (1996). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
حقیری، ع. (1388). بررسی رابطه اخلاق گرایی مدیران با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
صبوری، د. (1389). بررسی رابطه اخلاق گرایی مدیران با اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی شهرستان گرمسار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
عطاریان، س. (1386). رابطه اخلاق سازمانی و رضایت شغلی در بین مدیران شعب بانک ملت در سطح شهرستان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
نیازآذری، ب. (1389). بررسی رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی. استرس شغلی در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
 
منابع انگلیسی
 
Bolino. D., & Tornely, F. (2003). Leaders or managers? Academy of Management Journal, 3(1),67-83.
Bennett, N., & Masholder, K. (1997). Cohesiveness and organizational  citizenship behavior. Academy of Management Journal, 19(3),163-172.
Castro, C. B., Armario, E. M., & Ryan, D. M. (2002). The influence of employee organizational citizenship Behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15(1),55-63.
Chye Koh,Hian,Boo,Elfered,H.Y.(2004). Organizational ethics and employee satisfaction and commitment .Management Decision. London, 56(3) ,3-15.
Deborh, Bryan, D.; Ilter, Selim S.; Berman, J. Jason,(1998). A multi-dimensional study of trust in organizations. Journal of Managerial Issues,22(4),145-159.
Farh, J.L, Zhong. C.B. & Organ, D.W. (2004).An inductive analysis of construct domain of organizational citizenship behavior. Boston: Clawer  academic press.
George, J.M.& Brief,P.A.(1992). Feeling good-doing good. A conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship. Psychological Bulletin.
Greenfield Jr,Ac,Norman,c, Wier,b.(2008). The Effect of Ethical Orientation and          Professional Commitment on Earnhnga Management Behavior. Journal of Business          Ethics.83(3),49-63.
 Hitt, w.d.(1990). Ethics and leadership: Putting theory into practice. Columbus, OH: Battelle Press,.
Herrbach,Olivier,Mignonac,Karim.(2007). Is Ethical P-O Fit Really Related to        Individual Outcomes? A Study of Management-Level Employees. Business       and Society, Chicago, 46,304-320.
Janson, D. (2008). Impetus for acttion: a cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society, Administration.
Ledbetter, C. M. (2005). The relationship of knowledge management and ethicsmanagement to perceived wise leadership: An empirical investigation. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University.
Lozanda, M. D., & Carmen, V. D. (2007).Work satisfaction and its relationship with the ethical organizational efficiency, a specific case of the university faculty. UnpublishedDoctoral Dissertation,Universidad de Deusto (Spain).
Ley, P. (2002). Uncertainty management by means of fairness judgments. In: Zanna, M.P. (Ed). Advances in experimental social psychology, Academic Press, San Diego, CA. pp. 1-60.
Morison, L. (1994). Organizational citizenship of faculty and achievement of high school student, University of North Carolina  press.
Mackie, J. L. (1990). Ethics: Inventing right and wrong. London: Penguin Books.
M Siu, N. Y., & Lam, K. C. J. (2009). A Comparative Study of Ethical Perceptions of Managers and Non-Managers. Journal of Business Ethics, 88,167-184.
Moorman, R. H. and Niehoff, B. P. (1998). Does Perceived Organizational Support Mediate the Relationship between Procedural Justice and Organizational Citizenship Behavior?" Academy of Management Journal, Vol. 41, No. 3, pp. 351-3.
Moye, M. (2004). Organizational spontaneity in context. Human Performance,VOL.10:153-170.57.
McGuire, D., & Garavan, T.,N. & Saha, S. K, & O'Donnell, D. (2006). Theimpact of individual vales on human resource decision-making by line managers. International Journal of Manpower, 3, 251-273.
Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: the good soldier syndrome, Lexington: Lexington book.
Okpara, J. O., and Wynn, P. (2008). The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria: Implications for management development. Journal ofManagement Development, 9, 935-950.
Robbins, S. P. and Judge, T. A. (2010). Essentials Organizational Behavior, N, J.: Prentice, Hall.
Smit, O. N. (1983). New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfillment. Journal of Occupational Psychology. Vol. 53, p. 39-52.
Van, D., & Graham, D. (1994). Not So Different  After All: A Cross-Discipline View of Trust, Academy of Management Review, pp. 393-404.
Williams, L. (1991). Relationship support activities, community, commitment, and voluntary behaviour in online communities. International Journal of Internet Marketing and Advertising. vol, 1. P. 431-449.