بررسی رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات در کارکنان پارک های علم و فن آوری شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات در کارکنان پارک های علم و فن‌آوری شهرستان شیراز است. با توجه به ابعاد تحقیق و نحوه بررسی سؤالات، روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد نظر حدوداً 400 نفر از کارکنان پارک های علم و فن‌آوری شهرستان شیراز بودند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 70 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. پرسش نامه سنجش ویژگی‌ها و خصوصیات کارآفرینان با روایی و پایایی 87/0 و پرسش نامه سنجش خلاقیت عابدی با روایی و پایایی 84/0، بین جامعه نمونه توزیع گردید و داده‌های به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین کارآفرینی و خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد و این ارتباط از نوع مستقیم و خطی می باشد. بین کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات رابطه معناداری وجود دارد و کارآفرینی و خلاقیت در کارکنان با میزان تحصیلات بالاتر، بیشتر خواهد بود. هم چنین بین هر چهار بُعد خلاقیت (سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط) با کارآفرینی همبستگی مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Entrepreneurship and Creativity with the Level of Education in Employees of Science and Technology Parks in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Shamsniya 1
  • Ebadellah Ahmadi 2
  • Mohammad Afshar 1
چکیده [English]

of the high importance of creativity and entrepreneurship, the present study explored this subject. According to the scope of this research and the method of studying the questions, the method of research was a description of correlation, and the target population involved about 400 employees of science and technology parks of Shiraz, 70 of whom were selected as samples by Cochrane formula. The random selection method is simple and due to these points, the questionnaire for evaluating specifications of the entrepreneurs with consistency and justifiability of 87%, and the questionnaire for evaluating creativity with consistency and justifiability of 84% were distributed among the employees of science and technology parks of Shiraz. After gathering data, they were analyzed by SPSS software. In this research, descriptive charts of absolute abundance, abundance percentage, central index (mean), standard deviation, different types of diagrams, linear regression, and correlation test were used. The results showed that there is a significant relation between entrepreneurship and creativity, and this relation is linear and direct. Furthermore, it was found that there is a significant relation between these two and the level of education, and the employees with higher education have more creativity and sense of entrepreneurship. Other results showed that there is a positive correlation between the four dimensions of creativity (fluidity, flexibility, innovation, and expansion) and entrepreneurship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Entrepreneurship
  • creativity
  • fluidity
  • Flexibility
  • Innovation
  • expansion
منابع فارسی
حسینی، ا. ال. (1378). ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
دارابی، ج. (1380). رابطه خانواده، پایگاه اجتماعی و مکان کنترل با انگیزش پیشرفت، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 3. 30-25
زارعی شمس آبادی، ف. (1387). رابطة شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت کار را هر در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
سعیدی کیا، م. (1382). آشنایی با کار آفرینی، انتشارات سپاس.
صمدآقایی، ج. (1387). سازمان کارآفرین، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عزیزی، م. (1382). بررسی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
میرجلیلی، ف. (1385). اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و تأکید بر کارآفرینی به عنوان یک راهکار افزایش آن، مجلس و پژوهش، شماره 49 و50.
هزارجریبی، ج. (1382). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران، رساله دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
 
منابع انگلیسی
Campo, C. H. (2008). Academia: Revista latinoamericana de adminiatracion, 40, 13-31.
Chin, T. (2008). Creativity, innovation and entrepreneurship. R & D Management, 38(3), 235-240.
Harryson, S. J. (2008). Entrepreneurship through relationships – navigating from creativity to commercialization. R & D Management, 38(3), 290-310.