بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی دبیران در دبیرستان‌های پسرانه شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده: هدف این مقاله تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی در دبیرستان های پسرانه شهر تبریز می‌باشد. برای نیل به هدف فوق چهار فرضیه  تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران دبیرستان­های پسرانه شهر تبریز، در نواحی پنج گانه مقطع متوسطه در سال تحصیلی 88-87 تشکیل می­دهند. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 320 نفر دبیر محاسبه گردیده که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای نسبی، نمونه­گیری انجام شده است. برای جمع آوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، از پرسش‌نامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون، و پرسش‌نامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آزمون­های کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که رابطه معناداری بین فرهنگ سازگاری، فرهنگ رسالتی، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ تدوام با سرمایه اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Organizational Culture and Social Capital of Teachers in Tabriz Boys’ High School

نویسندگان [English]

  • Houshang Taghizadeh 1
  • Gholamreza Soltani Fesghandis 2
چکیده [English]

Abstract: The aim of this paper was to determine the relationship between organizational culture and social capital of teachers in boys’ high school of Tabriz. To get to the mentioned aim, four hypotheses have been compiled and tested. The population of this study included all the teachers of Tabriz boys’ high School in five zones in years 2008-09. Using Morgan table, the statistical sample was estimated to be 320 teachers which have been sampled through stratified random sampling. To collect the related data to test the hypotheses of the study, we used the standard questionnaire of organizational culture of Denison model and the researcher’s questionnaire of social capital. For analyzing data, Kolomogorov-Smirnov and Pearson correlation coefficient tests were used. The result of the study showed that there is a meaningful relationship between adaptability culture, mission culture, participative culture, consistency culture, and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social capital
  • adaptability culture
  • mission culture
  • participative culture
  • consistency culture
 
 
منابع فارسی
اردلان، م. ر، سلیمی، ق، رجائی­پور، س.  و مولوی، ح. (1387). بررسی رابطه بین یگانگی فرد- سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه­های دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه و کردستان). فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 14(47)، 131- 97.
دفت، ر. (1385). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جلد دوم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
رابینز، ا. (1383). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
زرنگار، م. (1385). پذیرش فرهنگ سازمانی و بقای سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت ،19(50)، 139-126.
سالارزاده، ن. و حسن زاده، د. (1385). بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان. فصلنامه علوم اجتماعی، (33)، ص26-1.
شجاعی، م، زیویار، ف.، غلامعلی­زاده، ر. و اسماعیلی بیدهندی، ح. (1384). بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیئت علمی پردیس دانشکده­های فنی و پردیس علوم دانشگاه تهران. فرهنگ مدیریت، 3 (11)، 17-5.
شعبانی ورکی، ب. و آهنچیان، ن. (1385). رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: رویکردی جامعه شناختی به مدیریت آموزشعالی. اندیشه های نوین تربیتی، 2(3-4)، 58-39.
فرهمند، ن. (1381). مدیریت پویای سازمان، تبریز: فروزش.
فقیهی،  ا. و فیضی، ط. (1385).  طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد از راه دور: پژوهشی در دانشگاه پیام نور. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1(1)، 48-3.
فیضی، ط. و گرامی پور، م. (1387)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی. رفاه اجتماعی، 7(29)، 252-223.
کلمن، ج. (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
مقدسی ، ع. (1385). فرهنگ سازمانی عامل مزیت رقابتی.ماهنامه کنترل کیفیت، 3(12)، 52-46.
ناطق پور، م.ج. و فیروزآبادی، س. ا. (1385). شکل گیری سرمایه اجتماعی و فرا تحلیل عوامل موثر بر آن.  نامه علوم اجتماعی، (28)، 190-160.
 
منابع انگلیسی
Adler, K. (2000). Social capital: prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27(1), 43- 67.
Ahmed, P. K., Loh, A. Y., &  Zairi, M. (1999). Cultures for continuousimprovement and learning. Total Quality Management Journal, 10(4/5), 426-434.
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. New York: Greenwood Press.
Brehm, J., & Wandy, R. (1997). Individual-Level evidence for the causes and consequances of social capital. American Journal of Political Science, 41(3), 999 – 1023.
Clemente, M. N., & Greenspan, D. S. (2003). Culture clashes. Executive Excellence Journal, 16(10), 1-12.
Greenberg, J., & Baron, R. A. (2001). Behavior in Organizations. New Jersey: Prentice-Hall.
Kennedy, B., Kawachi, I., & Brainerd, E. (1998). The role of social capital in the Russian mortality crisis. World Development, 26(11), 2029–2043.
Kotter, J.P. & Heskett, J.L.(1992). Corporate culture andperformance, New York: Maxwell.
Krejcie, R., & Morgan, D. (1970). Determining sample size for Research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lochner, K., Kawachi, I., Brennan, R., & Buka, S. (2003). Social capital and neighborhood mortality rates in Chicago. Social Science & Medicine, 56(8), 1797–1805.
Macinko, J., & Starfield, B. (2001). The utility of social capital in research on health determinants. The Milbank Quarterly, 79(3), 387–427.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
Navarro, V., & Shi, L. (2001). The relationship between participative and social capital. Sociology, 62(1), 481–491.
O’Brien, M. S., Brudsal, C. A., & Molgaard, C. A. (2004). Further development of an Australian-based measure of social capital in a US sample. Social Science & Medicine, 56(6), 1207–1217.
Offe, C., & Fuchs, S. (2002). A decline of Social Capital? The GermanCase. New York: Oxford University Press.
Pors, N.O. (2007). Globalisation, culture and social capital: library professionals on the move. Library Management, 28(4/5), 181-190.
Portes, A. (1998). Social capital: its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24(1), 1–24.
Putnam, R. D. & Goss, K.A.(2002). Democracies in flux, The Evolution of Social Capital  in Contemporary Society. New York: Oxford University Press.
Skrabski, A., Kopp, M. & Kawachi, I.(2003). Social capital in a changing society: cross sectional associations with middle aged female and male mortality rates. Journal of Epidemiology & Community Health, 57(2), 114–119.
Song-zheng, Z. & Xiao-di, Z.(2009). An Empirical Study on Organizational Culture, Social Capital. Taipei: International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
Subramanian, S. V., Kawachi, I., & Kennedy, B.(2001). Does the state you live in make a difference? Multilevel analysis of self-rated health in the US?. Social Science & Medicine, 53(1), 9–19.
Trice, H. M., & Beyer, J. M. (1993). The cultures of work organizations. New Jersey: Prentice-Hall.
Uphoff, N. (2000). Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation. Washington DC: World Bank.
Vilanova, E. P., & Josa, R. T. (2003). Social capital as a managerial phenomenon. Tampere: Tampere University of Technology.
Winter, L. (2000). Towards a theorised understanding of family life andsocial capital. Working Paper, Australia: Australian Institute of Family Studies.